IJ-ansatte refser strategidokument

Fag- og forskerstaben mener ledelsens strategidokument er dårlig egnet som grunnlag for styredebatt om IJs virksomhet de neste tre åra.

Publisert Sist oppdatert

Fagstaben ved Institutt for Journalistikk har vedtatt en uttalelse med sterk kritikk av ledelsens strategidokument. Dokumentet er utgangspunkt for styrets debatt i går og i dag om IJs virksomhet framover.

Ingen analyse

Fagstaben mener prosessen fram til nå har vært lite planmessig og strukturert, og at diskusjonene ikke har ført til klare konklusjoner og prioriteringer. De hevder at dokumentet må betraktes som en uprioritert opplisting av mange alternativer, og peker på at det ikke inneholder noen situasjonsanalyse som gir grunnlag for å ta konkrete valg, ei heller en konsekvensanalyse av mulige prioriteringer.

– Det er fremad i alle retninger, uten at man peker på konsekvenser av mulig valg. Vi i fagstaben mener det burde gå an for ledelsen å prioritere litt og trekke opp noen konsekvenser. Nå skyver de nærmest hele ansvaret over på styret, sier Karl Martin Bakke, som er de ansattes observatør i styret.

Reduksjon

Økonomi og bemanning står sentralt i framtidsdiskusjonen. Det ser ut til at statsstøtten kuttes med en million, og ledelsen har signalisert at det blir nødvendig å redusere staben med to og en halv stilling. Men fagstaben mener ledelsens ønske om redusert stab henger dårlig sammen med tanker om å utvide markedet, påta seg flere oppgaver og «bygge kompetanse på en rekke uprprioriterte områder».

Fagstaben trekker videre fram om IJ bør prioritere eksterne grupper til fortrengsel for primærbrukerne – journalister og redaktører – og spør om konsekvensene på lang sikt. De er også opptatt av om åpning for en mer kommersiell dreining av virksomheten kan få konsekvenser for statens vilje til å støtte IJ.

Svakheter

«Dette er noen av de svakheter vi finner ved dokumentet, og som gjør at vi finner det vanskelig å forholde oss til det. Vi mener dette dokumentet har åpenbare mangler på analyse og konsekvens av mulige strategiske valg, og er helt uegnet til å ta beslutninger på bakgrunn av», skriver fagstaben.

Diskusjonsgrunnlag

IJ-leder Trine Østlyngen avviser kritikken av prosessen og sier dokumentet er et diskusjonsgrunnlag.

– Vi har hatt en åpen strategiprosess, der IJs medarbeidere gjennom diskusjoner på fellesmøter har bidratt til det dokumentet som nå er lagt fram som diskusjonsgrunnlag for styret. Dokumentet er en bred gjennomgang av hele virksomheten vår, både med eksisterende tilbud og nye satsingsområder, slik styret har bedt om. Behandlingen på styremøtet vil danne grunnlaget for det som i neste omgang skal formuleres som et strategidokument og formelt vedtas på neste styremøte i januar, sier Østlyngen.