Hevet pekefinger til Journalisten

Generalforsamlingen i Journalisten kom med en hevet pekefinger til styre og redaksjon da den i formiddag diskuterte bladets virksomhet.

Publisert   Sist oppdatert

Landsstyret i Norsk Journalistlag er i egenskap av eneeier også generalforsamling for fagbladet Journalisten, og på dagens møte kom det høflig, dempet, men også meget klar kritikk av bladets linje.

Generalforsamlingen mener at fagbladet har lyktes i å drive allmenn kritisk og undersøkende journalistikk, men at det til dels neglisjerer rollen som medlemsblad for NJs medlemmer. Generalforsamlingen ønsker mer stoff og journalistikk om NJ-medlemmenes sosiale og faglig kår, som det heter.

Advarsel mot uredigert nettdebatt

NJ-leder og eier Elin Floberghagen kom også med en klar advarsel mot at Journalisten.no slipper løs en umoderert nettdebatt. Med henvisning til at Journalisten på lederplass ikke har støttet kravene om forhåndsredigerte nettdebatter, slik NJ ønsker, sa Floberghagen at en ting er hva man skriver, noe annet hva man gjør i praksis.

Da hadde allerede landsstyremedlem Eva Stabell karakterisert spørsmålet om forhåndsredigerte nettdebatter som et av «barrikadekravene» til NJ. Journalistens redaktør Helge Øgrim svarte ikke direkte på spørsmål fra Stabell om hva han ville gjøre med nettdebatten på Journalisten.no, men repliserte:

– Det spørsmålet er vi ikke helt ferdig med å diskutere fordi vi også ser på en ny publiseringsløsning, men jeg føler ikke at jeg har noen forpliktelse til å forhåndsredigere debatter på nettstedet vårt.

«Ingen forskjell på Journalisten og Kampanje»

Mye av debatten om Journalisten kom til å dreie seg om hvorvidt Journalisten oppfyller formuleringene i vedtektene om at bladet skal følge virksomheten i NJ og dekke medlemmenes sosiale og faglige kår.

NRKJ-leder Pål Hansen var kanskje den som gikk lengst i å kritisere Journalisten for i for liten grad å dekke det som organisasjonen arbeider med. Han mente Journalisten i stor grad opptrer som et mediekritisk tidsskrift, og opplevde stadig at han ikke så noen spesiell forskjell på Journalisten som NJs medlemsblad og en publikasjon som for eksempel Kampanje.

NJ-leder Elin Floberghagen understreket at NJ ikke ønsker seg noe tariffaglig hyllestskrift, mens generalsekretær Jahn-Arne Olsen mente Journalisten hadde vært litt lite musikalsk i forhold til organisasjonen, og at organisasjonen kanskje hadde vært litt for tilbakeholden med å gi klare signaler om hva NJ ønsker med bladet.

Generalforsamlingen legger premisser

Journalisten skal nå arbeide videre med sin strategi for nett og papir, og se på hvordan man eventuelt skal utvide målgruppen for publikasjonen. Generalforsamlingen vedtok enstemmig at styrets videre strategidebatt må ta utgangspunkt i og bygge på Journalistens formålsparagraf, som omfatter både papir og nett.

Generalforsamlingen mener videre at styret i strategidebatten bør klargjøre hvordan formålsparagrafen skal oppfylles, herunder klargjøring av målgrupper og stoffområder. Generalforsamlingen viser til eierskapsrapporten fra 2004 som slår fast at Journalisten skal drive fri og uavhengig journalistikk om NJ, journalistenes arbeidsvilkår, bransjeutvikling, journalistiske rammebetingelser, etikk og internasjonale tema av betydning for journalister.

I vedtaket ber generalforsamlingen også om at forslag som kan komme i motstrid til dagens formålsparagraf blir lagt fram for generalforsamlingen, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling.

Vaktbikkje fra NJ-sekretariatet

Generalforsamlingen valgte også nytt styre for Journalisten. Tore Tollersrud (NRK) ble gjenvalgt som styreleder, men generalforsamlingen valgte inn Trond Idås fra NJ-sekretariatet som nytt styremedlem. Idås er tidligere generalsekretær i NJ, og møtte da fast i styret. Den praksisen opphørte da Jahn-Arne Olsen overtok som generalsekretær.

Forut for valgene opplyste NJ-leder Floberghagen at det var kommet spørsmål vedrørende valg av Idås fra både Journalistens styreleder og redaktør, og hun understreket at hovedkontakten mellom eier og styre fortsatt skal gå mellom henne som leder av Journalistens generalsforsamling og styrelederen i Journalisten.