Ny Vær Varsom ut på høring

Barn får et klarere selvstendig vern i Vær Varsom-plakaten. Digitale medier skrives inn. Man vil tette et eventuelt gap mellom yrkesetikk og utøvernes personlige moral ved å omformulere punkter om journalistisk atferd og integritet.

Publisert

Du trenger ikke kaste din gamle Vær Varsom-plakat ennå. Selv om de

foreslåtte endringene ble gjennomgått i Norsk Presseforbunds styre i dag, skal

ingen vedtak gjøres før 28. november.

Nå sendes forslagene til endring i Vær Varsom-plakaten, i vedtektene til

Pressens Faglige Utvalg (PFU) og i tekstreklameplakaten ut på høring. PFU og

de 12 medlemsorganisasjonene til Norsk Presseforbund skal innen midten av

september uttale seg om forslagene fra Vær Varsom-komiteen.

Vær Varsom-komiteen, som ble nedsatt 29. november i fjor, står samlet bak

forslagene som dreier seg om tre områder: Barns integritet, journalistisk

atferd og troverdighet og nettjournalistikk.

- Det unike med den norske Vær Varsom-plakaten er at den omfatter alle.

Pressens Opinionsnämnd i Sverige gjelder bare pressen og i Storbritannia

gjelder avtalen redaktørene. Når vi får inn de digitale mediene, så er PFU et heldekkende klage- og tilsynsorgan og alle i redaksjonene og eierne er

bundet av plakaten, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk

Presseforbund.

Bedre barns vern

Hittil har det hett at barns identitet som hovedregel ikke skal røpes i

familietvister, barnevernssaker eller rettssaker. Nå foreslår man å styrke

barnets stilling som en selvstendig integritet. Med andre ord skal man rette på

at barn i dag har et vesentlig dårligere vern i pressen enn voksne har.

Derfor vil man ha et tillegg i punkt 4,8 i Vær Varsom-plakaten som sier «Det

er pressens plikt, i alle sammenhenger, å tenke igjennom hvilke konsekvenser

medieomtale vil kunne få for barnet. Dette gjelder også når pårørende har

gitt sitt samtykke til eksponering.»

Dermed håper man å luke ut saker som kan være uheldige for barnet, selv om

pårørende er villige til å eksponere barnet i pressen i den gode saks

hensikt.

Samtidig styrkes utvalgets mulighet til å avgjøre om saker skal behandles i

PFU, der klageren ikke er den samme som den eller dem medieomtalen gjelder.

Dette tas inn i vedtektene for PFU.

Synliggjøre bindinger

Hedrumrapporten «Full skjæring» mente at pressekretser har en tendens til

å foreta de etiske vurderingene først når man skulle publisere, og at etikken

er mindre synlig under metodearbeidet. Nå foreslår man et tillegg i åpningen

av Vær Varsom-plakaten som sier at presseetikken gjelder hele den

journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske

materialet.

Komiteen vil styrke den journalistiske integriteten blant annet gjennom at

økonomiske bindinger nevnes spesielt sammen med oppdrag og verv som kan skape

interessekonflikter. Dessuten vil man gi publikum grunnlag for å vurdere

redaktører og journalisters uavhengighet og troverdighet gjennom et tillegg i

punkt 2,3. Der heter det at redaksjonen bør vise åpenhet om forhold som kan

påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.

Atferd overfor kilder

Fokus på atferd vises også gjennom et lite grep som forandrer tittelen på

kapittel 3 fra «Forholdet til kildene» til «Journalistisk atferd og forholdet

til kildene». Dernest foreslår man å endre punkt 3,1 gjennom en

tydeliggjøring og omskriving av siste setning i dagens punkt 4,6 som går på

at man skal vise hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse. I forslaget

heter det at man skal vise respekt for menneskers privatliv og personlige

forhold, og at man skal ta spesielt hensyn til mennesker i en vanskelig

livssituasjon.

Man vil ta ut en presisering som går på å ta hensyn til menneskers

egenart, identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Komiteen mener at

dette dekkes av det nye punktet, som sier «Fremhev ikke forhold knyttet til

privatliv og identitet når dette er saken uvedkommende.»

Digitalt med for fullt

PFU har behandlet klager mot nettsteder, men nå skrives digitale medier inn både i Tekstreklameplakaten, Vær Varsom-plakaten og i vedtektene for PFU.

Digitale medier kommer inn sammen med trykt presse, radio og fjernsyn i Vær

Varsom-plakatens undertittel. Endelig presiseres det i vedtektene at PFUs

kompetanseområde også gjelder digital publisering. Og vedtektene foreslås

forandret, slik at også digitale medier må offentliggjøre en fellende

kjennelse i PFU.

Når det gjelder lenker omtales de i ikke mindre enn to forslag til endringer

i Vær Varsom-plakaten. I punktet som handler om ikke å gi redaksjonelle

motytelser for reklame, foreslås det et tillegg som sier at lenker og andre

koblinger fra redaksjonelt område ikke skal svekke skillet mellom journalistikk

og kommersiell kommunikasjon. I et foreslått nytt punkt heter det «Vær

varsom med å opprette lenker fra digitale utgaver til innhold som bryter med

god presseskikk. Merk lenker slik at det fremgår hvilke som ligger utenfor

redaktørens ansvarsområde.»

I tekstreklameplakaten, som ble revidert i 1998, styrkes punkt 5 i

tilsvarende retning.

Chat-grupper

Det har pågått en debatt om redaktøren har ansvar for debatter og

chat-grupper på nettet. Vær Varsom-komiteen mener disse må betraktes som en

direktesending i kringkasting. Det vil si at redaktøransvaret normalt må

utøves i etterkant, men at redaktøren ikke er ansvarsfri.

Selv om det kan by på praktiske problemer, kan ikke redaktøren frasi seg

sitt ansvar for den delen av bedriftens publisistiske virksomhet.

Redaktøransvaret må gjelde så lenge diskusjonsgrupper offentliggjøres under

bedriftens merke og inngår som en del av det redaksjonelle tilbudet.

Derfor foreslår man en tilføyelse om de digitale utgavene under punktet som slår

fast at redaktøren har det personlige og fulle ansvar for innholdet. I tillegg

foreslår man et nytt punkt, der det skal hete: «Dersom det av praktiske

årsaker ikke er mulig å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må

dette bekjentgjøres på en tydelig måte for den som har adgang til disse.

Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg

som bryter med god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS