– Henvis injuriestraffen til historien

– Henvis injuriestraffen til historien

Riksadvokatens kontor mener det ikke lenger er behov for et strafferettslig æresvern.

– Straff bør bare brukes om det ikke finnes andre alternativer og bare dersom det er godt dokumentert at straff er nødvendig. I tillegg kommer at dersom det i praksis er vanskelig å tenke seg en effektiv håndhevelse av en lov, bør vi ikke vedta den. Begrepet «ære» er lite konkret, og strafferettsapparatets ressurser bør konsentreres mot klart straffverdige krenkelser, sier assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud til Journalisten.

Støtter presseorganisasjonene

Sent i går sendte Riksadvokatens kontor inn sin høringsuttalelse til forslaget til ny norsk injurielov, som pressorganisasjonene har stilt seg så kritisk til. Der argumenteres det for at ærekrenkelser ikke lenger bør behandles strafferettslig men sivilrettslig.

– Vi bør unngå rene symbollover. Vi har mange bestemmelser som rammer en del av det samme som injuriebestemmelsene, men som er mer presise. Det er mulig å formulere mer målrettede bestemmelser og slike særvernsbestemmelser tror vi er veien å gå, sier Kallerud.

På et debattmøte om høringsforslaget til ny injurielov, ført i pennen av førsteamanuensis Bjørnar Borvik ved det juridiske fakultetet i Bergen, onsdag, presenterte Kallerud for første gang Riksadvokatens tilsvar til høringsforslaget. Forslaget om å gå bort fra strafferettslig forfølgelse av ærekrenkelser har vært et nøkkelpunkt også for presseorganisasjonene, men advokat Per Danielsen var dypt uenig i dette.

Medieofre

– Vi må se på konsekvensene for de såkalte medieofrene: Ærekrenkelser kan ødelegge menneskers liv, de kan påføre dem posttraumatisk stress (PST) for resten av livet. Sett mot denne bakgrunnen er svaret at ærekrenkelser må være straffbare. Vi har straffer mot alt mulig i dette landet, som det å ikke bruke bilbelte, og prinsipielt mener jeg at ærekrenkelser bør være straffbare, sa Danielsen. Advokaten representerer blant andre kona til bokhandler Shah Mohammed Rais, Suraya Rais, som har anlagt sak mot Åsne Seierstad i kjølvannet av boka «Bokhandleren fra Kabul».

– Det er mye som er ganske ille selv om vi ikke bruker straff. Jeg tror mange av Danielsens klienter havner i den kategorien. Vi bør henvise injuriestraffen til historien, svarte Kallerud.

Annonser

Stikkord:

Ledige stillinger:

Søknadsfrist
23.03.2018
Søknadsfrist
23.03.2018
Søknadsfrist
01.04.2018
«Mange alvorlige krenkelser som vil kunne rammes av bestemmelsene, er også straffbare under andre bestemmelser i straffeloven. Beskyttelsesverdige interesser er blant annet beskyttet av straffebud som retter seg mot diskriminering, privatlivskrenkelser og fredskrenkelser… Et alminnelig æresvern favner under enhver omstendighet for vidt og rammer også atferd som er mer plagsom enn straffeverdig. Den mer typiske ærekrenkelsen bør dermed reguleres av sosiale og ikke strafferettslige normer… det strafferettslige særvernet, i kombinasjon med sivilrettslige reaksjonsmuligheter og pressens selvjustis, bør være tilstrekkelig», heter det i uttalelsen, som konkluderer med at det derfor ikke er behov for et strafferettslig æresvern.

Les også

Full konflikt mellom redaksjonsklubben og ledelsen i nyhetsbyrået.

BILDET:

Tre fotografer forteller hva de så etter for å fortelle om det politiske dramaet på Stortinget. 

Den nye K-rådslederen har innført ny praksis om å behandle klagesaker i temabolker.