Deskleiar

Firma
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist
15.01.17

Deskleiar

Gruppekoordinator

Ved Kommunikasjonsavdelinga er det ledig ei fast stilling som deskleiar for den nye, sentrale desken til UiB; Gruppe for desk og fakultetsstøtte.

Desken skal produsere tekstar, bilete og redaksjonelt innhald, og desksjef har ansvar for å prioritere og koordinere stoff til UiB sine interne og eksterne hovudkanalar på nett, i sosiale medium og til sentrale trykksaker. Desken skal i tillegg drive generell mediekontakt, arbeide for at UiB er synleg i eksterne medium og støtte universitetsleiinga i mediestrategiske spørsmål.

Gruppe for desk og fakultetsstøtte er organisert med medarbeidarar i sentral desk og fakultetsrådgjevarar stasjonert på fakulteta. Deskleiar/gruppekoordinator rapporterer til seksjonssjef og kommunikasjonsdirektøren i det daglege arbeidet.

Deskleiar skal:

 • Ha eit særleg ansvar for å koordinere drift og drive redaksjonell utvikling av UiB sine digitale og trykte kommunikasjonskanalar internt og eksternt
 • Ha dagleg arbeidsleiing av tilsette i sentral desk
 • Koordinere stoffproduksjon og medieinnsal saman med fakultetsrådgjevarane
 • Utvikle UiB sin mediekontakt nasjonalt og internasjonalt
 • Kommunikasjonsrådgjeving til universitetsleiinga og sentrale einingar
 • Være ein del av Kommunikasjonsavdelinga si operative beredskapsgruppe

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha utdanning på mastergradnivå. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant praksis
 • Gode språkkunnskapar og evne til å kommunisere skriftleg og munnleg på norsk og engelsk
 • Takle høgt tempo og evne til oversikt
 • Kjennskap til UiB vil være ein fordel
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som rådgjevar (kode 1434) i lønssteg 62 – 68 (for tida kr 535 900 – kr 598 200) i det statlege lønsregulativet (høgare løn kan vurderast for særs kvalifiserte søkjarar)
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Kommunikasjonsdirektør Ingar Myking [email protected], tlf 971 55 134 eller underdirektør Mathilde Holm, [email protected], tlf 455 15 304.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å gå ei balansert alders- og kjønnssamansetning.  Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 15. januar 2017

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Les også

Morgenrutinen

Faktisk-journalisten bruker sosiale medier aktivt for å finne sakene hun vil undersøke.

17 tyrkiske journalister måtte mandag møte i retten i Istanbul, tiltalt for terrorstøtte. Blir de funnet skyldige kan det gi opptil 43 års fengsel.