Ph.d.-stipendiat i journalistikk ved Høgskulen i Volda

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Firma
Høgskulen i Volda
Søknadsfrist
01.10.17

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. Til campusen høyrer også Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

Ph.d.-stipendiat i journalistikk ved Høgskulen i Volda

Det er ledig ei stilling som Ph.d.-stipendiat (doktorgradsstipendiat) i journalistikk ved Høgskulen i Volda.

Stipendiaten skal arbeide med forsking som er relevant for journalistikk og programmet Master in media practices .

Søknadene blir også vurderte med tanke relevansen temaet har for doktorgradsprogrammet ved Høgskulen i Volda. Profesjonsutøving – vilkår og utvikling. Arbeidsstad er Høgskulen i Volda. Stipendiaten vert knytt til Avdeling for mediefag.

Master in media practices har ei brei tilnærming til praktiske mediefag og er den første, breie yrkesretta mediemasteren i Noreg. Avdelinga tilbyr fleire yrkesretta BA-grader: i journalistikk, PR/Kommunikasjon, mediedesign, medieproduksjon og animasjon. Frå årsskiftet er det 50 tilsette og 500 studentar ved Avdeling for mediefag, og nytt mediehus er under planlegging.

Avdelinga ynskjer ny forsking på journalistikken i eit medielandskap og profesjonar i endring.

Nedanfor presenterer vi nokre døme på aktuelle tema for PhD, men lista er ikkje uttømande:

  • Medieprofesjonar, demokrati og journalistikkens samfunnsoppdrag
  • Undersøkjande journalistikk og dokumentar
  • Fleirmedial leiing og/eller nyheitsleiing
  • Digitalt kjeldearbeid
  • Journalistikk på nye plattformer
  • Etikk og publisering i eit nytt medielandskap
  • Historieforteljing/retorikk

Ei stipendiatstilling er ei mellombels tilsetting på åremål. På fulltid er ho tre år, eventuelt kan tilsettingsperioden forlengast til fire år, der 25 prosent av stillinga blir knytt til undervisning eller andre faglege gjeremål ved Høgskulen i Volda.

Søkjarar må ha fullført mastergradsutdanning, eller tilsvarande. Vi vil prioritere søkjarar med praktisk erfaring frå feltet. Søknaden skal innehalde ein prosjektomtale for det forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (ph.d-avhandlinga). Høgskulen kan tilby rettleiar eller birettleiar etter avtale.

Søkjar med utanlandsk mastergrad kan kontakte NOKUT for å søkje om godkjenning av utdanninga. Søkjar må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg.

Søkjarane sine kvalifikasjonar og prosjektomtalar vert vurderte av eit sakkunnig utval. Fagleg erfaring eller forskingskompetanse utover mastergrad på det aktuelle fagfeltet vil bli vektlagt i vurderinga av søkjarane. Det vil også bli gjennomført intervju med aktuelle søkjarar. Vi gjer merksam på at dei doktorgradsgjevande institusjonane til vanleg stiller krav om gjennomsnittskarakter på B eller høgare på masterstudiet for å få opptak.

Den som blir tilsett må søkje og bli tatt opp på eit godkjent nasjonalt eller internasjonalt doktorgradsprogram før ein kan ta til i stillinga. Frist for å levere dokumentasjon på opptak er seks månader frå ein får tilbod om stillinga. Stipendiaten vil kunne delta i forskingsfellesskap gjennom forskarskular som Høgskulen i Volda deltek i: RVS (The Research School Religion, Values and Society), Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies og PLANNORD (Nordic Planning Research Symposium).

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering.

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Stipendiatstillingane er underlagt føresegnene i «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat», fastsett av KD 31.2.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld.

Stipendiatstilling vert løna i statens lønsregulativ, l.pl. 17.515, stipendiat kode 1017, LR 20.

Søknadsfrist: 1. oktober 2017

Søknaden skal leverast elektronisk, og elektronisk søknadsskjema finn du her: www.hivolda.no/stilling. Der skal det mellom anna leggjast inn informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at søkarane gir referansar i søknaden. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Dersom ein allereie har fått stadfesting av opptak i eit godkjent doktorgradsprogram, må dette sendast inn.

Søkjarane må seinast innan ein månad etter søknadsfristen, det vil seie 1. november 2017, ettersende prosjektomtale, CV, kopi av vitskaplege arbeid (inkl. hovudfag/masteroppgåve) og rettkjende kopiar av attestar/vitnemål.

I og med at søknaden skal leverast elektronisk, tek du kontakt med personalkontoret, når du er klar til å sende inn vedlegga: [email protected] Du vil då få tilsendt link, slik at du kan laste opp vedlegga.

Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 15 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga må ha namn som samsvarar med innhaldet i fila.

Prosjektomtalen, som skal sendast inn, skal vere på maksimum 10 sider. Det skal kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor dette er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Prosjektomtalen skal også gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet, kva empiri/datagrunnlag ein tek sikte på å bruke, og prosjektomtalen må innehalde eit utkast til tidsplan.

Vi gjer merksam på at søknader blir vurderte med den informasjonen som ligg føre i Jobbnorge. Det er søkjar sitt ansvar å syte for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Dersom vedlegga ikkje vert ettersendt innan fristen, vert ikkje søknaden vurdert. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post til høgskulen. Søkjar må ta med original/rettkjende kopiar av attestar og vitnemål på eventuelt intervju.

I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren bli unnatekne i offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under «Søknad» krysse av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentlighet, jamfør Offentlighetsloven» og grunngje søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje.

Meir informasjon kan ein få ved å kontakte professor Paul Bjerke, programansvarleg for Master in Media Practises, e-post: [email protected] tlf.: 95212852, eller dekan ved Avdeling for mediefag Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, telefon 70075275, e-post: [email protected]

Søk på stillingen her: www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 01. oktober 2017

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
01.12.2017
Søknadsfrist
01.12.2017
Søknadsfrist
Snarest
Søknadsfrist
03.12.2017
Søknadsfrist
05.12.2017
Søknadsfrist
10.12.2017

Les også

Kristelig Folkeparti og Venstre har fremforhandlet at pressestøtten videreføres på samme nivå som i år.

Fagpressedagen:

Høyres Tage Pettersen og Arbeiderparties Masud Gharahkhani ser ikke bort fra at partiene blir enig om å gi Fagpressen digitalt momsfritak.