Ryan Media

Drupal-shv-Helge_Oegrim.jpg(image/jpeg)
Redaktør Helge Øgrim i Journalisten. Foto: Birgit Dannenberg

Ryan Media

KOMMENTAR: Det er et tan­ke­kors at re­dak­tø­re­ne selv ofte be­ta­ler sine fri­lan­se­re dår­li­ge­re enn Ryan­air.

En rek­ke me­di­er har de sis­te uke­ne in­ter­es­sert seg sterkt for lønnsbetin­gel­se­ne i Ryan­air og so­si­al dum­ping i of­fent­li­ge pro­sjek­ter. Det er et tan­ke­kors at re­dak­tø­re­ne selv ofte be­ta­ler sine fri­lan­se­re dår­li­ge­re enn Ryan­air.

I avis­bran­sjen har un­der­be­ta­ling av fri­lan­se­re len­ge vært unn­skyldt med at de får eks­po­ne­ring som kan gi dem fle­re opp­drag el­ler fast jobb. Det er ikke nød­ven­dig­vis feil, men mind­re rik­tig i da­gens ar­beids­mar­ked for journa­lis­ter. Og det står seg uan­sett ikke som be­grun­nel­se for en lønnsprak­sis man ikke vil­le ak­sep­tert fra and­re.

Hva er an­sten­dig lønn for en fri­lan­ser? Det er et ho­no­rar som tar hensyn til hva det vil­le kos­te me­die­be­drif­ten selv å ut­ fø­re opp­dra­get med egne an­sat­te. Alt­så et sted mel­lom 10.000 og 20.000 kro­ner for et uke­verk, kan­skje høy­ere hvis alle kost­na­der er med­reg­net. Blant dem hø­rer rundt 16 pro­sent so­sia­le kost­na­der på top­pen av lønn, fe­rie, sy­ke­fra­vær, kursvirksom­het, fel­les­ut­gif­ter og tek­nisk ut­styr.

I til­legg kan ho­no­ra­ret ta hen­syn til spe­si­al­kom­pe­tan­sen fri­lan­se­ren brin­ger med seg, er­fa­ring og for­tel­ler­ev­ne, en­ten med­ar­bei­de­ren la­ger tekst, ny­hets­gra­fikk, foto el­ler tv-inn­slag.

Par­te­ne i en slik for­hand­ling er frie til å slut­te av­ta­ler, fri­lan­ser­ne fal­ler ikke inn un­der ta­rif­fen. Det er også lov å til­by en tje­nes­te ri­me­li­ge­re enn reg­ne­styk­ket over skul­le til­si. Men det er mo­ralsk tvil­somt å ut­nyt­te maktavstan­den mel­lom par­te­ne, ak­ku­rat slik det er hvis man hy­rer en utenlandsk hånd­ver­ker på lu­se­lønn.

Fri­lans­klub­ben i NJ har for­søkt å gjø­re det­te ty­de­lig med sin ho­no­rar­kal­ku­la­tor. Den re­pre­sen­te­rer et stort fram­ steg fra gårs­da­gens an­be­fal­te vo­lum­sat­ser, nett­opp for­di den an­skue­lig­gjør hva som skal til for å løse uli­ke opp­drag og gjør dia­lo­gen mel­lom par­te­ne åp­ne­re.

Jour­na­li­stik­ken som pro­du­se­res av fri­lan­ser­ne er ver­di­full på man­ge plan. Den re­du­se­rer me­die­be­drif­te­nes lønns­ri­si­ko, og bur­de der­for be­ta­les godt. Den til­fø­rer kunn­ska­per og ev­ner man­ge re­dak­sjo­ner mang­ler. Frilanse­ren er ofte en selv­dre­ven og ini­tia­tiv­rik jour­na­list som ser sa­ker man ikke all­tid opp­da­ger på re­dak­sjo­nel­le le­der­mø­ter.

Ten­den­sen til å gå i takt og se seg over skul­de­ren for så å her­me konkur­ren­tens ny­he­ter, kan også bli mind­re med klok ut­nyt­tel­se av den­ne res­sur­sen.

Det hev­des tid­vis at den bes­te jour­na­li­stik­ken la­ges av sam­mensvei­se­de re­dak­sjo­ner.Godt nok, men vi le­ser jo bø­ker og tids­skrif­ter også. Der er lite av inn­hol­det be­stemt på mor­gen­mø­ter. Fri­lan­ser­nes ar­beid er vik­ti­ge bi­drag til kva­li­tet og mang­fold. Re­dak­tø­rer som svin­ger svø­pe på le­der­plass over lønns­for­skjel­ler på 10 til 40 pro­sent i and­re bran­sjer, bør kan­skje spør­res om brø­ken de selv be­ta­ler sine fri­lan­se­re.

Annonser

Ledige stillinger:

Les også

MARIENLYST (Journalisten:) Mener signaleffekten av at NRK ikke vil hjelpe ikke skal undervurderes.

Undersøkelse viser at NRK og VGs valgkampdekning på nett var nesten identiske.

MARIENLYST (Journalisten:) Landsstyret vedtok millionunderskudd i Norsk Journalistlag til neste år.