Bente Sabel er arbeidsmiljøekspert i Norsk Journalistlag. Foto: Kathrine Geard
Bente Sabel er arbeidsmiljøekspert i Norsk Journalistlag. Foto: Kathrine Geard

NJ-kritikk av manglende handling på IJ

NJ-leder Elin Floberghagen og NJs arbeidsmiljøekspert Bente Sabel kritiserer IJ for manglende handling.

Publisert Sist oppdatert

Opplysningene om at fire medarbeidere på Institutt for Journalistikk i Fredrikstad opplever mobbing uten at ledelsen griper fatt i problemet, førte til skarpe reaksjoner i Norsk Journalistlag mandag.

NJ-leder Elin Floberghagen, som også er medlem av IJ-styret, sier at det er veldig alvorlig at en slik sak bare er blitt liggende i åtte måneder uten å bli tatt tak i.

Styret ikke orientert

– Det har gått rykter om denne arbeidsmiljøundersøkelsen, men styret er ikke blitt orientert om de alvorlige forhold som framkom i Journalisten.no mandag, sier Floberghagen.

Hun opplyser at hun på styremøtet i desember ba om en orientering om framdriften når det gjelder arbeidsmiljøundersøkelsen, men fikk til svar at sluttrapporten ikke var ferdig.

– Vi ble da lovet at saken skal settes på dagsorden på styremøtet i mars. I mellomtiden håper jeg IJ nå bruker tiden til å jobbe med de problemene undersøkelsen avdekker og ikke bruker krefter på å skylde på hverandre eller lete etter syndebukker, sier NJ-lederen.

IJs kontaktutvalg beklager

Også kontaktutvalget på Institutt for Journalistikk beklager nå at mobbeanklagene på IJ ikke umiddelbart ble tatt opp. Kontaktutvalget består av IJ-ledelsen og representanter for de tre arbeidstakergruppene på IJ. I uttalelsen som ble vedtatt etter lengre drøftelser mandag ettermiddag, heter det:

«Kontaktutvalget for arbeidsmiljøundersøkelsen har hatt møte i dag, 16. februar 2008. Kontaktutvalget beklager den situasjon som har oppstått etter Journalistens oppslag. Kontaktutvalget ser i ettertid at problemstillingen som gjelder mobbing/utilbørlig atferd burde ha vært tatt opp som separat sak på et tidligere tidspunkt. Både ledelsen og de tillitsvalgte påtar seg sin del av ansvaret for at det ikke har skjedd. Sluttrapporten fra AFI foreligger i dag og sendes alle ansatte på IJ. IJs ledelse og de tillitsvalgte vil med utgangspunkt i sluttrapporten drøfte tiltak for å bedre arbeidsmiljøet på IJ. Nytt møte er berammet til i morgen.»

Urolig arbeidsmiljøekspert

NJs arbeidsmiljøekspert, Bente Sabel, er svært urolig over det som skjer på IJ.

Sabel er forhandlingsleder i Norsk Journalistlag, men har i årevis vært sentral i NJs arbeid med arbeidsmiljøspørsmål. Sabel har koordinert NJs arbeidsmiljøarbeid helt siden den første store, landsomfattende arbeidsmiljøundersøkelsen for journalister i 1979 i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet. Den er senere fulgt opp med flere tilsvarende undersøkelser.

– Jeg kjente ikke tallene fra IJs arbeidsmiljøundersøkelse fra før, men de tallene som nå framkommer er såpass dramatiske, at jeg synes det er alvorlig at ikke IJ som arbeidsgiver har grepet fatt i dette for lenge siden, sier Sabel.

Trenger ikke vente

Hun sier at de rene tallene taler så tydelig for seg at det ikke er nødvendig å vente på en forskningsrapport for å begynne å jobbe med åpenbare arbeidsmiljøproblemer. Hun nevner at NJ-sekretariatet har hatt en omtrent likelydende undersøkelse like før jul.

– Resultatene av den viser at vi ikke er i nærheten av å ha de problemene IJ sliter med. Likevel var NJs ledelse i gang med å planlegge tiltak for å gripe fatt i de viktigste spørsmålene, bare en uke etter at vi fikk referert de første tallene. Når forskere graver seg ned i et interessant materiale, kan det ta tid før de kommer opp til overflaten igjen, men det fratar ikke oppdragsgiveren ansvaret for å følge opp de viktigste funnene, sier Sabel.

Uomtvistelig lederansvar

– Verneombudet har tatt selvkritikk for ikke å ha gjort nok. Burde heller ledelsen ha reagert?

– Verneombud og tillitsvalgte har et ansvar for å varsle om arbeidsmiljøproblemer, men det er et uomtvistelig lederansvar å gjennomføre tiltak i slike saker. Jeg ville kanskje også sagt at svarene på en del av spørsmålene i undersøkelsen kan tyde på at det er et klima på IJ som gjør det vanskelig for de ansatte å ta opp slike problemer.

Eget lovvern av varslere

Sabel mener at IJ bør konsentrere seg om de problemer som arbeidsmiljøundersøkelsen avdekker. Hun minner om at arbeidsmiljøloven har fått nye bestemmelser om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, som gir varslere et særskilt rettsvern.

– Loven skal sikre at arbeidstakere trygt skal kunne melde fra om klanderverdige forhold på arbeidsplassen uten å risikere reprimander, sier hun og legger til:

– Jeg vil også si at det å gjennomføre en så grundig undersøkelse av arbeidsforholdene skaper forventninger om endringer i staben. At det så går månedsvis uten at noe skjer, skaper en enorm frustrasjon som kan bidra til å forsterke de problemene som allerede er der. Derfor haster det med å iverksette tiltak.

Sluttrapporten klar

IJ fikk mandag oversendt den såkalte sluttrapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet, og den skal sendes alle ansatte. IJ-ledelsen og de ansattes representanter skal allerede tirsdag i gang med møter for å drøfte hvilke tiltak undersøkelsen bør foranledige.

Journalisten.no har rettet en henvendelse til instituttleder Trine Østlyngen om å få sluttrapporten og avventer svar.