Gunnar Bodahl-Johansen er verneombud og styremedlem på Institutt for Journalistikk. Foto: Birgit Dannenberg
Gunnar Bodahl-Johansen er verneombud og styremedlem på Institutt for Journalistikk. Foto: Birgit Dannenberg

Fire IJ-ansatte utsatt for mobbing på jobb

Verneombud krevde handling, men ledelsen avventer sluttrapport åtte måneder etter at forholdet ble avdekket.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Opplysningene om mobbing på IJ kommer fram i en arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Undersøkelsen ble oversendt IJ allerede i juni i fjor, men foreløpig har ikke IJ-ledelsen foretatt seg noe med saken utover en diskusjon i det såkalte kontaktutvalget, det vil si et utvalg bestående av ledelse og tillitsvalgte ved IJ.

Hvem som mobber hvem er Journalisten.no ikke kjent med, men i undersøkelsen opplyser én ansatt at han/hun opplever mobbing ukentlig, to sier de opplever det månedlig og én opplyser at det skjer en gang iblant. Tatt i betraktning at det totalt er 24 ansatte på IJ, anses fire mobbetilfeller som høyt.

Svarer bare på e-post

IJ-leder Trine Østlyngen ønsker ikke å besvare direkte spørsmål angående arbeidsmiljøundersøkelsen, men ber om å få spørsmålene skriftlig og besvare dem skriftlig. (Se egen sak.)

I en epost sier hun at det er en svært alvorlig sak dersom ansatte føler seg utilbørlig behandlet på arbeidsplassen. Kontaktutvalget ved IJ vil legge opp et løp for oppfølging så snart IJ får sluttrapporten med oppsummering og anbefalinger fra AFI. Dessverre har dette vært svært forsinket fra AFIs side, og det beklager Østlyngen sterkt.

– Utover dette vil det være galt av meg å gå inn på innholdet i undersøkelsen så lenge vi ikke har fått en sluttrapport som er behandlet internt av kontaktutvalg og ansatte, sier instituttets leder.

Verneombudet ba om aksjon

Gunnar Bodahl-Johansen, som er verneombud og styremedlem på IJ, sier at han tidlig høsten 2008 tok opp spørsmålet om mobbing i et notat til instituttleder Trine Østlyngen.

– Vi fikk disse tallene i juni, og jeg var bekymret fordi det tok så lang tid uten at noe skjedde. Hvis det foregår mobbing på IJ, så er det noe vi ikke kan leve med, og jeg ba om at noe måtte gjøres umiddelbart, sier Bodahl-Johansen.

I ettertid tar han selvkritikk for sin opptreden.

– Jeg burde nok gjort mer som verneombud. Det er uakseptabelt at ansatte føler seg mobbet, og jeg tar selvkritikk på og bebreider meg selv for ikke å ha gjort mer.

– Er det i det hele tatt gjort noe som helst med mobbepåstandene på IJ?

– Hva ledelsen har gjort, vet jeg ikke, men jeg er ikke kjent med at noe er skjedd, sier Gunnar Bodahl-Johansen.

– Svært beklagelig

Heller ikke fungerende leder i fagstab-gruppen, Leif-Arne Danielsen, kjenner til at ledelsen har grepet fatt i mobbeproblematikken.

– Ingen norsk arbeidstaker skal føle seg mobbet på arbeidsplassen, uten at det øyeblikkelig blir tatt affære. Min tidligere erfaring med personer som føler seg mobbet er at evnen til å forsvare seg er noe av det første som svekkes. De blir avhengige av at andre taler deres sak. At tiltak ikke har blitt iverksatt for å bedre situasjonen, er svært beklagelig, sier Danielsen.

– Er mobbingen et symptom på et gjennomgående dårlig arbeidsmiljø på IJ?

– Det maner til ettertanke at vi har hatt et arbeidsmiljø som ikke har klart å fange opp problemene rundt mobbing, før vi fikk tallene fra undersøkelsen. At antallet er så stort gjør at vi må stille mange kritiske spørsmål i vår videre behandling av arbeidsmiljøet. Ellers har jeg problemer med å uttale meg om detaljer i undersøkelsen, fordi jeg ikke har tilgang til svartallene. Tallmaterialet ble muntlig presentert for de ansatte før sommerferien. Skriftlig materiale med svartall er aldri blitt utlevert til alle ansatte.

Ønsket ingen diskusjon

– Hvorfor ikke?

– Begrunnelsen før sommeren var, så langt jeg husker, at man ikke ønsket noen diskusjon internt om tallene før sluttrapport fra AFI forelå. Jeg har kun deltatt på møter i samarbeidsutvalget de siste to månedene og har heller ingen tilgang til møteprotokoll fra tidligere møter. Jeg kan derfor ikke uttale meg nærmere om hvorfor man valgte en slik løsning.

– Hvordan er det mulig at en arbeidsmiljøundersøkelse som i de fleste bedrifter ville fått samtlige alarmklokker til å ringe, blir skjøvet til side i åtte måneder?

– At prosessen rundt arbeidsmiljøundersøkelsen har tatt så lang tid er både beklagelig og uheldig for alle. AFI må nok ta sin del av ansvaret for de mange forsinkelsene. IJ som organisasjon må også ta sin del av ansvaret for å ikke å ha reagert tidligere, men vi må ikke miste fokus på målet, som er å bedre arbeidsmiljøet. Målet er ikke å framlegge en fin forskningsrapport. Bak hvert tall, graf og prosentberegning står det enkeltmennesker med forventninger om at endringer må bli iverksatt, sier Leif-Arne Danielsen.

Styreleder ikke orientert

Styreleder Einar Hålien sier at verken han eller styret er orientert om innholdet i arbeidsmiljøundersøkelsen.

– Vi har fått beskjed om at undersøkelsen er forsinket, men har nå fått varsel om at det vil bli gitt en orientering på neste styremøte.

– Er det riktig at styret i høst ble orientert om et notat fra verneombudet på IJ til IJ-leder Østlyngen angående påstander om mobbing i bedriften?

– Det har ikke jeg oppfattet. Jeg kan ikke huske at noe slikt er blitt tatt opp, sier Hålien.

– Hva synes du om at det går åtte måneder uten at påstander om mobbing fører til noen tiltak?

– Som sagt, jeg hører på din framstilling, men her må jeg forholde meg til det jeg får vite som styreleder. Mobbing på arbeidsplassen er uakseptabelt, og det skal det gripes fatt i, og jeg skal selvsagt følge opp dette, sier Hålien.

Møte i formiddag

Etter det Journalisten.no kjenner til, skal det såkalte kontaktutvalget på IJ (noen kaller det samarbeidsutvalget) ha møte klokken 09.30 i formiddag for å drøfte sluttrapporten fra AFI og den videre behandlingen av arbeidsmiljøundersøkelsen.

Selve undersøkelsen på 190 sider består av en rekke spørsmål sammenfattet i 36 tematiske bolker. Journalisten.no er kjent med innholdet.

I den første tematiske bolken om mening og sammenheng i arbeidet framgår det at IJ har et veldig positivt utgangspunkt, nemlig at et stort flertall oppfatter jobben som meningsfull, viktig, at de er motivert og har en jobb som gir arbeidsglede. Men i de etterfølgende 35 bolkene framkommer mye misnøye om dårlig informasjon, dårlige planleggingsprosesser, urettferdig forskjellsbehandling, urettferdig fordeling av arbeidsoppgaver, utilbørlig maktbruk, at ledelsen ikke stoler på medarbeiderne, at medarbeiderne ikke stoler på ledelsen, ineffektiv kursplanlegging, uklarhet og uenighet om strategiske mål osv.

Det hele summerer seg opp i den 36. og siste bolken, der en tredel av de ansatte oppgir at de ikke ser fram til å gå på jobben.

(Flere detaljer fra undersøkelsen i artikkelen om Østlyngens krav om e-postintervju.)

Powered by Labrador CMS