Svenskene vil forby snikfotografering

Svenskene vil forby snikfotografering

Den svenske integritetsskyddskomiteen foreslo i forrige uke å innføre nye regler som setter forbud mot å fotografere personer på plasser som ikke er allment tilgjengelige.

Den svenske komiteen har jobbet i tre år, men reaksjonene i svenske pressekretser er avslappet. De av komiteens forslag som angår mediene, går i første rekke ut på å forby snikfotografering inn i den private sfære. Det betyr forbud mot fotografering av privatpersoner uten samtykke på det som må ansees som ikke-offentlige plasser.

– Slik jeg oppfatter lovforslaget vil svenskene forby den typiske snikfotograferingen, for eksempel vil det bli forbudt å fotografere privatpersoner i deres hjem gjennom vinduer, fotografering inn i private hager, på hoteller og slike ting, sier advokat August Ringvold i Norsk Journalistlag.

Ringvold peker på at utvalget ikke foreslår noen nye lovregler som forbyr publisering av slike bilder, men at forbudet gjelder selve fotograferingen.

Neppe tilsvarende i Norge

– Tror du Norge vil gjøre noe tilsvarende?

– Jeg er vel litt i tvil om behovet for en slik lovregulering i Norge. Norske presseorganisasjoner har selv vedtatt ganske strenge regler for bruk av skjult kamera, skjult mikrofon og at journalister opptrer med skjult identitet. Jeg synes norsk presse er ganske god på dette området, men på den annen side er det litt i tiden dette med å legge økende vekt på enkeltpersoners integritet og privatlivets fred, sier Ringvold.

Han viser blant annet til at Se og Hør tapte så det suste i tingretten i den såkalte Lillo-Stenberg-saken, som gikk på uønsket fotografering i et bryllup. Denne saken har nettopp vært til fornyet behandling i lagretten, men dom er ennå ikke falt.

Minner om norsk forslag

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening sier at det nye svenske lovforslaget minner om tilsvarende lovforslag i Norge for cirka 30 år siden.

– Forslaget må ses i lys av at Sverige ikke på samme måte som oss allerede har flere bestemmelser om vern av privatlivet, for eksempel både privatlivets fred i straffeloven §390, fotograferingsforbudet i domstolloven §131a og publiseringsforbudet av personfoto i åndsverkloven §45c. Det svenske lovforslaget går muligens noe lenger enn våre egne regler, og nærmer seg kanskje det danske forbudet mot integritetskrenkende kikking (med kikkert og lignende) og fotografering på ikke fritt tilgjengelig plass.

– Også her i landet var et slikt lovforslag oppe for om lag 30 år siden. Det gjaldt forbud mot å fotografere personer som befinner seg innendørs i sin bolig eller på et sted som er skjermet for allment innsyn. Etter en kritisk debatt ble lovforslaget lagt vekk på anbefaling fra justiskomiteen i Stortinget, og er ikke siden blitt hentet fram igjen, sier Øy.

I svenske mediekretser er reaksjonen rolig. Sydsvenskan karakteriserer komitéinnstillingen som «mager», og lederen for den svenske Pressefotografenes Klubb, Mia Karlsvärd, tror ikke den nye loven får så stor betydning.

Foretrekker forbud

Den svenske integritetsskyddskommittén legger så stor vekt på at borgernes personvern må styrkes at de bevisst ikke vil foreslå noen frivillig, positiv forpliktelse for allmennheten, men heller går for et direkte forbud mot tiltak som representerer inngrep i enkeltpersoners integritet. Det foreslås en rekke regler som begrenser det offentliges rett til å overvåke borgerne. Disse tiltakene skal hjemles som egne punkter i grunnloven.

Når det gjelder tiltak for å motvirke snikfotografering, er dette foreslått tatt inn i straffeloven. De nye svenske reglene forsøkes samkjørt med blant annet artikkel 13 i Europakonvensjonen.

Annonser

Stikkord:

Ledige stillinger:

Søknadsfrist
23.03.2018
Søknadsfrist
23.03.2018
Søknadsfrist
01.04.2018

Les også

Full konflikt mellom redaksjonsklubben og ledelsen i nyhetsbyrået.

BILDET:

Tre fotografer forteller hva de så etter for å fortelle om det politiske dramaet på Stortinget. 

Den nye K-rådslederen har innført ny praksis om å behandle klagesaker i temabolker.