Trine Østlyngen er leder for Institutt for Journalistikk. Foto: Birgit Dannenberg
Trine Østlyngen er leder for Institutt for Journalistikk. Foto: Birgit Dannenberg

IJ-leder forlanger e-postintervju

Sterk misnøye ved Institutt for Journalistikk. Forskjellsbehandling, infosvikt og mistro, ifølge undersøkelse av arbeidsmiljøet.

Publisert Sist oppdatert

Journalisten har siden fredag prøvd å få intervju med IJ-leder Trine Østlyngen om AFIs arbeidsmiljøundersøkelse og påstander om mobbing av ansatte ved senteret i Fredrikstad. Østlyngen forlanger imidlertid at intervju skal skje i form av spørsmål og svar via e-post.

Etter flere forsøk på kontakt, sendte journalisten.no følgende tre spørsmål til Østlyngen:

»1. I undersøkelsen fra juni 2008 framgår det at fire medarbeidere (av 24) opplever mobbing på arbeidsplassen. Hvilke tiltak er iverksatt for å klargjøre hvem som er utsatt for mobbing, hvilke former det har hatt og hva som kan gjøres for å få en umiddelbar slutt på dette?

2. I den første såkalte «tematiske bolken» om mening og sammenheng i arbeidet framgår det at IJ har et fantastisk positivt utgangspunkt, nemlig at et stort flertall oppfatter jobben som meningsfull, viktig, at de er motivert og har en jobb som gir arbeidsglede. Hvordan forklarer du da at det i de etterfølgende 35 bolkene framkommer utrolig mye misnøye om dårlig informasjon, dårlige planleggingsprosesser, urettferdig forskjellsbehandling, urettferdig fordeling av arbeidsoppgaver, utilbørlig maktbruk, at ledelsen ikke stoler på medarbeiderne og omvendt, ineffektiv kursplanlegging, uklarhet og uenighet om strategiske mål osv. I det hele tatt, hvordan forklarer du at en tredel av de spurte ikke ser fram til å gå på jobben?

3. Så vidt jeg kan se av IJs liste over ansatte på nett og i kurskatalogen, er det 24 ansatte totalt. I undersøkelsen er N = 24. Betyr det at du også har svart på alle spørsmål inkludert spørsmål i f.eks. bolkene 23 og 24 om hvordan planleggingsprosessene fungerer og om IJs ledelse?»

Østlyngens e-postsvar

IJ-lederen har gitt følgende, skriftlige svar på spørsmålene:

«Når noen opplever at de føler seg utilbørlig behandlet på arbeidsplassen, er det en svært alvorlig sak som må følges opp skikkelig. Det gjør det særlig vanskelig når slike tilfeller ikke har vært tatt opp med ledelsen gjennom tillitsvalgte eller verneombud, men kommer fram i en arbeidsmiljøundersøkelse, som i dette tilfelle er anonym. Kontaktutvalget ved IJ, som har hatt ansvar for undersøkelsen, vil sammen med de ansatte legge opp et løp for oppfølging så snart vi får sluttrapporten med oppsummering og anbefalinger fra AFI. Dessverre har dette vært svært forsinket fra AFIs side, og det beklager vi sterkt. I mellomtiden har vi hatt løpende diskusjon i kontaktutvalget om arbeidsmiljøundersøkelsen.

Utover dette vil det være galt av meg å gå inn på innholdet i undersøkelsen så lenge vi ikke har fått en sluttrapport som er behandlet internt av kontaktutvalg og ansatte.

Dette vil jeg gjerne at du siterer meg på.

Det er for øvrig riktig at samtlige ansatte, også jeg som leder, besvarte undersøkelsen.»

Nærmere om undersøkelsen

AFIs undersøkelse viser at de ansatte på IJ mener de har en god og meningsfylt jobb. Hele 62,5 prosent sier jobben i høy grad er meningsfylt, mens 29,2 prosent sier ja, i noen grad. Tilsvarende høy score er det på spørsmål om de synes jobben er viktig og om de er motivert. Hele 50 prosent sier jobben i høy grad gir arbeidsglede.

Likevel tegnes det et bilde av et splittet og oppløst IJ når man går nærmere inn på de 36 hovedtemaene som AFI har lagt opp til i undersøkelsen.

Over 50 prosent sier at de ikke (29,2 %) eller bare i liten grad (25 %) får informasjon i god tid om viktige beslutninger, endringer og framtidsplaner.

8,3 prosent svarer at de ikke føler seg som noen del av fellesskapet på arbeidsplassen, mens 33,3 prosent føler det i liten grad.

33,3 prosent mener det foregår en urettferdig forskjellsbehandling av de ansatte, mens 20,8 prosent mener det foregår i noen grad.

25 prosent mener det ikke er en rettferdig fordeling av arbeidsoppgavene ved IJ, 12,5 prosent mener det bare skjer i liten grad.

Utilbørlig maktbruk

Ti ansatte av 23 (her har Østlyngen åpenbart ikke svart) mener deres overordnede bruker makt på en urettferdig eller utilbørlig måte.

Undersøkelsen avdekker også høyt konfliktnivå ved IJ. Fire medarbeidere sier de ukentlig har vært berørt, direkte eller indirekte, av konflikter på arbeidsplassen de siste 12 månedene. Ytterligere fire har vært berørt månedlig og 11 oppgir at de har vært berørt av og til.

Undersøkelsen viser også at over en tredel av de ansatte mener ledelsen ikke stoler på de ansatte, mens et tilsvarende antall sier at de ikke stoler på informasjon fra ledelsen.

Ett av de kanskje mest oppsiktsvekkende funn for en institusjon som har kursvirksomhet som oppgave, er at null prosent mener at kursplanleggingen foregår på en effektiv måte. En firedel mener planleggingen er delvis effektiv, mens resten mener den ikke er effektiv.

Uklare mål

Over en tredel av de ansatte mener at IJ ikke ledes i samsvar med klare mål, og et tilsvarende antall ansatte er uenige i de strategiske valg IJ-styret har tatt. En firedel oppgir at de ikke involveres i strategiske drøftinger og at de heller ikke involveres forut for viktige beslutninger.

I diskusjonen om ledelsen ved IJ sier ni ansatte at ledelsen ikke delegerer og at den er detaljstyrende. Hele 14 medarbeidere mener ledelsen ikke er synlig i den journalistfaglige debatten, og ni mener ledelsen er lite åpen for motforestillinger.

IJ-leder Trine Østlyngen bekrefter via e-post at hun selv også har besvart spørsmålene om IJ-ledelsen.

Siste punkt i AFI-undersøkelsen viser at en tredel av de ansatte ikke ser fram til å gå på jobb.