Bente Bjørndal vant over DN Nye Medier i Borgarting lagmannsrett. Foto: Martin Huseby Jensen
Bente Bjørndal vant over DN Nye Medier i Borgarting lagmannsrett. Foto: Martin Huseby Jensen

Bente Bjørndal vant i lagmannsretten

Ledelsen i DN Nye Medier fikk kritikk for utvelgelseskriteriene i nedbemanningen.

Publisert Sist oppdatert

En enstemmig Borgarting lagmannsrett har forkastet DN Nye Mediers (DNNM) anke fra Oslo tingrett. DNNM mente at tingretten blant annet hadde en for streng holdning i forhold til når ansiennitetsprinsippet kan fravikes. Det fikk selskapet ikke medhold i. Snarere fremstår dommen som mer kritisk til måten DNNM har gått fram i utvelgelsen av overtallige.

Under forklaringen i retten gjorde direktør og redaktør Svein-Thore Gran det klart at det var særlig kompetansen til de ansatte, og poenggivning som følge av kompetansen deres, som ble lagt til grunn i nedbemanningen. I retten forklarte han at ledelsen derfor fravek ansiennitetsprinsippet.

Krav

I sin kjennelse skriver lagmannsretten også at det «forelå saklig grunn til ikke ensidig legge vekt på ansiennitet ved utvelgelsen av dem som skulle anses som overtallig.» Med en såpass lav bemanning, mener retten at terskelen for å fravike ansienniteten også blir lavere.

«Når dette er tilfelle, må det etter lagmannsrettens oppfatning stilles særlige krav til en betryggende og samvittighetsfull behandling dersom ansiennitetsprinsippet skal fravikes for andre enn nøkkelpersonell.» Retten påpeker samtidig at selv om ansiennitetsforskjellene var forholdsvis korte, var de heller ikke ubetydelige. Bente Bjørndal hadde 22 måneder lenger ansiennitet enn den med kortest fartstid som ikke ble overtallig.

Snevert

Retten mener samtidig at vurderingen ledelsen gjorde av de ansatte var for snever siden det kun ble lagt vekt på den foretatte kompetansevurderingen. En vurdering retten opplever at det ikke er foretatt noen reell drøftelse mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

«Ut fra hva som er dokumentert for lagmannsretten, synes imidlertid kriteriene i begrenset grad å være forankret i en overordnet strategi for bedriften og en nærmere beskrivelse av den fremtidige kompetansebehov.»

Retten påpeker videre at vurderingene bærer preg av å være subjektive av den enkelte ansatt opp til vurderingspunktet. Dermed ble det lagt vekt på hva personen hadde gjort tidligere, og ikke hva han eller hun kunne gjøre for bedriften videre.

«Betenkelighetene ved å basere seg på utpreget subjektive vurderinger forsterkes ved at vurderingene og poengsettingen har foregått uten noen deltakelse fra de ansattes side, (…). Riktignok ble vurderingene presentert i drøftingsmøter med den enkelte, men da var vurderingen med poengsetting – og utvelgelsen av de overtallige – i realiteten foretatt».

Kombinasjonen var den subjektive vurderingen og manglende involvering av de vurderte mener lagmannsretten innebærer en fare for at vurderingen som ble gjort er feil.

Sammenheng

I begge rettsrundene ble det fra Bjørndals side lagt vekt på at hun våren 2008 fikk gode skussmål fra Gran i en medarbeidersamtale, men halvannet år senere hadde denne anseelsen stupt.

Lagmannsretten mener det er vanskelig å skjønne sammenhengen mellom Grans gode skussmål av Bjørndal våren 2008 og at hun høsten 2009 fikk nest dårligst poengscore i kompetansevurderingen.

»(…)vurderingen som ligger til grunn for oppsigelsen av Bente Bjørndal har vært for snever,» heter det i domsuttalelsen som er enstemmig.

Dermed har Bente Bjørndal vunnet jobben tilbake – igjen.

DNNM må også betale saksomkostninger på 100.750 kroner, som er kostnadene NJs advokat August Ringvold presenterte for retten.