Arnt Sommerlund. Foto: Birgit Dannenberg
Arnt Sommerlund. Foto: Birgit Dannenberg

Usikkerhet rundt holdningskampanje

Medieorganisasjonenes nye kampanjele­der lo­ver at han ikke blir en PR-fi­gur som for­sva­rer over­tramp og dår­lig kva­li­tet.

Published   Updated

Den nye bor­ger­li­ge re­gje­rin­gen har sig­na­li­sert kutt i pres­se­støt­ten og inn­fø­ring av fel­les lav­moms for pa­pir­avi­ser og di­gi­ta­le me­di­er. Det kan bety enda tøf­fe­re ti­der for kvalitetsjournalistikken, i alle fall inn­til de di­gi­ta­le me­di­ene får økt sin inn­tje­ning be­ty­de­lig.

Me­die­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne kjø­rer nå løs med en fel­les dug­nad for å styr­ke den se­ri­øse jour­na­li­stik­kens kår her i lan­det. Pro­sjek­tet har fore­lø­pig ar­beids­tit­te­len «Kam­pan­jen for jour­na­li­stik­ken».

Les også: Spar oss for festtaler.

Bæ­re­bjel­ke

– Uten jour­na­lis­ter had­de sam­fun­net vært fat­ti­ge­re. Vi øns­ker å opp­nå stør­re opp­merk­som­het rundt jour­na­li­stik­ken som en vik­tig bæ­re­bjel­ke i et full­ver­dig de­mo­kra­ti.

Det­te er iføl­ge pro­sjekt­le­der Arnt Som­mer­lund ho­ved­opp­dra­get for ham selv og sty­rings­grup­pa for kam­pan­jen, som har fått 250.000 kro­ner i støt­te fra Fritt Ord.

Som­mer­lund star­tet i pro­sjekt­stil­lin­gen 1. ok­to­ber og skal full­fø­re job­ben in­nen ut­gan­gen av 2014.

– Hva er det egent­lig som har skapt be­ho­vet for en slik kam­pan­je?

– Vi opp­le­ver i dag en tek­no­lo­gisk end­ring som gjør at alle i ut­gangs­punk­tet kan pub­li­se­re. Vi øns­ker å for­tel­le for­skjel­len på det som ikke er jour­na­li­stikk blant alt som pub­li­se­res, og det som er det. Vi vil vise for­de­len med å føl­ge jour­na­li­stik­kens me­to­de og bru­ke den etis­ke verk­tøy­kas­sa. Jour­na­li­stikk in­ne­bæ­rer å søke og un­der­sø­ke in­for­ma­sjon, vur­de­re kil­der og fak­ta, pri­ori­te­re, set­te sam­men, pub­li­se­re og for­mid­le.

Vei­le­de og for­kla­re

Som­mer­lund un­der­stre­ker at jour­na­lis­te­ne har en vik­tig jobb både med å vei­le­de folk og med å for­kla­re sam­funns­end­rin­ger.

– Vi så jo i for­bin­del­se med 22. juli 2011 at man­ge fikk de før­s­te mel­din­ge­ne om hen­del­se­ne via SMS og so­sia­le me­di­er. Men na­sjo­nen had­de et enormt be­hov for å prø­ve å for­stå, for­kla­re og for­tol­ke det som skjed­de. Da klar­te jour­na­li­stik­ken vir­ke­lig å vise hva som er dens sam­funns­opp­drag, ved å set­te hen­del­se­ne i per­spek­tiv slik at vi kun­ne tol­ke det på den nor­ske må­ten.

– Det gjor­de be­folk­nin­gen og po­li­ti­ker­ne på en måte som vak­te opp­merk­som­het langt uten­for lan­de­gren­se­ne. Her byg­ger jeg blant an­net på NJ-råd­gi­ver Trond Idås og hans fers­ke bok «Kre­ven­de opp­drag».

Sti­pen­der

Samtidig med kam­pan­je­star­ten kom­mer det fra fle­re hold sig­na­ler om at kvalitetsjournalistikken er verdt å sat­se på. 11. ok­to­ber ble det gjen­nom journalisten.no kjent at av­trop­pen­de kul­tur­mi­nis­ter Ha­dia Ta­jik øns­ker en ny stipendstøtteordning for kva­li­tets­jour­na­lis­tikk. Det gjen­står å se hva den nye re­gje­rin­gen gjør med sa­ken.

Den­ne uka ble det også kjent at do­ku­men­tar- og gravemagasinet Plot har ut­vi­det sta­ben med en dag­lig le­der, Rune L. Tor­ger­sen.

– I en tid hvor jour­na­li­stik­ken er klikk­dre­vet og «The Fox» do­mi­ne­rer ny­hets­bil­det full­sten­dig, sy­nes jeg det er spen­nen­de å bi­dra til å gi kvalitetsjounalistikken bed­re ram­mer, sier Tor­ger­sen i en pres­se­mel­ding.

NJ-ini­tia­tiv

Det var Norsk Journalistlag som tok ini­tia­ti­vet til journalistikkdugnaden. I en ut­ta­lel­se fra lands­mø­tet i mars i år ut­tryk­te NJ be­kym­ring for den jour­na­lis­tis­ke kva­li­te­ten, som føl­ge av at me­die­hu­se­ne ned­be­man­ner og sam­ti­dig øker den jour­na­lis­tis­ke pro­duk­sjo­nen på nye og gam­le platt­for­mer.

«Me­di­ene må kun­ne set­te seg høye jour­na­lis­tis­ke mål og ha be­man­ning og res­sur­ser til å av­slø­re de vik­ti­ge sa­ke­ne, stil­le de kri­tis­ke spørs­må­le­ne og grans­ke sam­fun­nets makt­ha­ve­re. Man­ge jour­na­lis­ter opp­le­ver i ste­det økt pro­duk­sjons­press, mang­len­de res­sur­ser og press for kvan­ti­tet frem­for kva­li­tet. Vi ad­va­rer mot at bru­ker­tall blir må­le­stok­ken på vik­tig­he­ten av jour­na­li­stik­ken for sam­fun­net», het det i ut­ta­lel­sen.

Unge og kri­tis­ke

Journalistikkampanjen skal i ut­gangs­punk­tet hen­ven­de seg til et bredt pub­li­kum, men vil i prak­sis ret­te seg spe­si­elt mot noen mål­grup­per.

– Fore­lø­pig har vi de­fi­nert at det er vik­tigst for oss å tref­fe unge via sko­len, samt å være med på mar­ke­rin­gen av grunn­lovs­ju­bi­le­et nes­te år. Vi øns­ker å kom­me inn som en del av opplæringsopplegget for ele­ver i vi­de­re­gå­en­de sko­le og kan­skje også på sis­te trinn i ung­doms­sko­len. Vi vil gjer­ne bi­dra til å gjø­re ung­dom­men til gode, men kri­tis­ke me­die­bru­ke­re, sier Som­mer­lund.

Pro­sjekt­le­de­ren un­der­stre­ker sam­ti­dig be­ho­vet for å over­be­vi­se de unge bru­ker­ne om at det er verdt å be­ta­le for god jour­na­li­stikk. Jour­na­li­stik­kens ide­el­le ver­di­er skal også for­mid­les til be­slut­nings­ta­ker­ne som be­stem­mer ram­me­vil­kå­re­ne for nor­ske me­di­er.

Ad­vars­ler

Journalistikkprosjektet har al­le­re­de blitt liv­lig de­bat­tert på den ny­opp­ret­te­de Face­book-si­den. En­kel­te gar­ve­de me­die­folk var tid­lig ute med ad­vars­ler mot å for­mid­le en selv­for­her­li­gel­se av jour­na­li­stik­ken, el­ler å star­te en for­svars­kam­pan­je for jour­na­li­stikk som bran­sjen bør være mind­re stolt av.

– Blir du en PR-fi­gur som nå skal gå ut og for­sva­re jour­na­lis­tis­ke over­tramp?

– Vi må selv­sagt unn­gå at det skjer. Vi må sør­ge for å for­hol­de oss til at jour­na­li­stik­ken er et hånd­verk, og at det i lik­het med and­re bran­sjer fin­nes dår­li­ge hånd­ver­ke­re hos oss. Vi har ikke tenkt å påta oss en rol­le som ref­ser, men hå­per å bi­dra til å heve den to­ta­le kva­li­te­ten på jour­na­li­stik­ken.

Be­visst­gjø­ring

Som­mer­lund sier at krav fra pub­li­kum om å skjer­pe jour­na­li­stik­ken kan gjø­re det ak­tu­elt å ut­vi­de kam­pan­jen med en in­tern be­visst­gjø­ring av jour­na­lis­ter og re­dak­tø­rer, når det gjel­der å for­bed­re fag, me­to­de og etikk.

– Jeg tror det kan ska­pe stør­re for­stå­el­se for jour­na­li­stik­ken og me­die­nes rol­le i sam­fun­net om vi for­kla­rer hvor­for vi gjør som vi gjør. For eks­em­pel hva som er bak­grun­nen for at vi of­fent­lig­gjør navn på til­tal­te, el­ler at vi ikke gjør det.