Arne Fredly. Foto: Birgit Dannenberg
Arne Fredly. Foto: Birgit Dannenberg

Fredly vant ankesak mot DN

Investoren fikk medhold på alle punkter i rettsstrid om erstatning for injurier.

Publisert   Sist oppdatert

Først ga Oslo tingrett Dagens Næringsliv rett: Arne Fredlys injuriesøksmål mot avisen ble i prinsippet avvist av retten. Avgjørelsen ble tatt av Espen Lindbøl, dommeren som skal lede Fredlys rettssak mot avisen. Lindbøl har tidligere arbeidet for DNs faste advokatfirma, Schjødt.

Fredly anket avgjørelsen, og nå har Borgarting lagmannsrett snudd Lindbøls kjennelse på hodet.

Ikke inhabil

Arne Fredly uttrykte nylig misnøye med Lindbøl, og ba Oslo tingrett vurdere hans habilitet som dommer i injuriesaken mot DN. Tingretten har nå meldt tilbake at den betrakter Lindbøl som habil. Fredly ba også om fortgang i forberedelsene til injuriesaken. Søksmålet ble levert i juni i fjor, og rettssaken er berammet med oppstart 20. april.

I desember ga Oslo tingrett DN tilnærmet medhold i avisens krav om at Fredlys injuriesøksmål måtte avvises i den form det var fremmet. Fredly og hans advokat, Kyrre Eggen fra advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, ønsker først en rettssak som avgjør om DN har publisert ærekrenkende opplysninger om investoren. Deretter vil de ha en ny rettssak om utmålingen av erstatning og oppreisning.

Anket avgjørelse

DN mener at retten må avgjøre både erstatningsplikt og størrelsen på erstatnings- og oppreisningsbeløpene i én og samme sak, noe Lindbøl sa seg enig i før jul. Fredly fikk en frist til å omgjøre stevningen, men valgte å anke avgjørelsen til lagmannsretten.

Det tre fagdommerne i lagmannsretten har nå enstemmig kommet til motsatt konklusjon. Fredly vant dermed ankesaken, og retten pålegger DN å betale 43.750 kroner i saksomkostninger.

Sparer tid og ressurser

Lagmannsretten støtter Fredlys og Eggens syn på prosessen. Retten sier i sin kjennelse fra 18. februar at det er mest hensiktsmessig å utsette utmålingen av en eventuell erstatning og oppreisning, til etter at spørsmålet om erstatningsplikt er rettskraftig avgjort.

«Blir det rettskraftig avgjort at det ikke er grunnlag for erstatning, har partene og domstolene spart tid og ressurser», skriver retten. Dommerne peker på at i motsatt fall vil partene ha anledning til å forhandle om et forlik, og bli enige om størrelsen på et erstatnings- og oppreisningsbeløp. Da vil de i tilfelle spare seg selv og rettsapparatet for en omfattende rettssak.

100-millionersklassen

Fredly har uttalt til ulike medier at han kan ha gått glipp av flere hundre millioner kroner som følge av den negative omtalen i DN. Avisen ønsker derfor å få prøvet sine innsigelser mot Fredlys bebudede erstatningskrav i én og samme sak.

«Hensynet til de sakssøkte kan ikke tillegges avgjørende vekt», lyder imidlertid rettens konklusjon.

DNs prosessfullmektig, Vidar Strømme hos advokatfirmaet Schjødt, sier at han ikke har rukket å ta stilling til en eventuell anke til Høyesterett.

– Denne saken er tydeligvis et grensetilfelle. Man kan mene forskjellige ting om dette prosessuelle spørsmålet, sier han.

– Anstaltmakeri av DN

Fredlys advokat sier at han sjelden har sett en så klar avgjørelse.

– Vi fikk jo medhold på absolutt alle punkter, noe som ikke overrasker meg. Det finnes ikke en eneste dom på at man ikke kan dele opp en rettssak på den måten vi har gjort. Etter min mening driver DN med anstaltmakeri for å utsette saken. Det er nokså uforståelig at de klarte å lure tingrettsdommeren.

Eggen mener Lindbøl har oppført seg «nokså rart».

– Han kommer med en åpenbart gal avgjørelse i DNs favør, samtidig som han ikke har tatt stilling til noe av det vi har bedt om. Den sendrektigheten er nokså spesiell, framholder han.