Saksøker DN og fem medarbeidere

Investoren Arne Fredly saksøker Dagens Næringsliv, to redaktører, to journalister og en fotograf for ærekrenkelser og brudd på privatlivets fred.

Publisert   Sist oppdatert

Den vel 400 sider store stevningen, det aller meste vedlagte kopier av avisartikler og dokumenter, ble sendt Oslo tingrett torsdag. Foruten Dagens Næringsliv AS omfatter injuriesøksmålet sjefredaktør Amund Djuve, featureredaktør Gry Egenes, journalistene Knut Gjernes og Bjørn Olav Nordahl, samt fotograf Mikaela Berg.

Fredly sendte DN varsel om søksmål allerede 18. april. I mellomtiden har finansmannen vunnet en knusende seier over næringslivsavisen i Pressens Faglige Utvalg. Får Fredly medhold i at DN og de aktuelle medarbeiderne er ansvarlige for ærekrenkelser, knyttet til påstander om ulovlig innsidehandel, risikerer DN et formidabelt erstatnings- og oppreisningskrav.

Føler seg ærekrenket

Med utgangspunkt i skadeerstatningslovens paragraf 3-6 og straffelovens paragraf 246 ønsker Fredly å få fastslått at de saksøkte er ansvarlige for å ha publisert ærekrenkende påstander om ham. Fredlys prosessfullmektig, advokat Kyrre Eggen hos advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, skriver i stevningen at påstandene om at investoren har begått alvorlige forbrytelser (innsidehandel) er usanne. Eggen hevder at DN har framsatt påstandene «uten at det finnes dokumentasjon for at de er riktige, hvilket i seg selv er tilstrekkelig til å konstatere at DN har handlet rettsstridig».

Fotograf Berg saksøkes for å ha krenket Fredlys privatliv, ved å ta bilde av ham på en strandkafé i St. Tropez da han var på sommerferie i 2006.

Anslår ikke beløp

Stevningen gjelder utelukkende konstatering av ansvarsgrunnlag, fastslår Eggen. Han skriver på vegne av Fredly:

«Krav om utmåling av erstatning og oppreisningserstatning vil bli fremmet når det er rettskraftig avgjort at det foreligger ansvarsgrunnlag og det viser seg at partene ikke kan komme til enighet om erstatningens størrelse. Når det gjelder utmåling av det økonomiske tapet, vil det bli anført at DNs omtale for Fredly har ledet til tap av omdømme og tap av handler, omsetning og gevinst. Det vil ikke bli mulig å angi noe eksakt beløp med henhold til hva det økonomiske tap utgjør, og utmålingen vil kunne bli noe skjønnspreget».

– Gikk glipp av storhandel

Fredly vil med andre ord overlate til retten å fastsette erstatnings- og oppreisningsbeløp. For å illustrere at beløpene overskrider relevante beløpsgrenser i tvisteloven, viser Eggen til at Fredly var i ferd med å gå inn i en stor handel med aksjer i oljeselskapet CanArgo da DN kjørte sin artikkelserie om ham. Fredly har uttalt til ulike medier at han kan ha gått glipp av flere hundre millioner kroner som følge av den negative omtalen.

Advokat Eggen understreker i stevningen at Fredlys søksmål ikke er motivert av utsiktene til et stort erstatningsbeløp. Fredly har besluttet at den erstatningen de sakssøkte måtte bli dømt til å betale skal doneres til SOS-barnebyer.

Krever rapport

I stevningen ber Fredly tingretten om å avgi en kjennelse der Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (Skup) pålegges å utlevere DNs metodebeskrivelse «Rapport fra innsiden». Rapporten ble innlevert til årets Skup-pris, men seinere trukket av DN under henvisning til kildevernet. Fredly oppfatter at metoderapporten har vesentlig betydning som bevis i rettssaken, ved at den kan belyse de arbeidsmetodene DN har brukt.

Fredly anmoder retten om å sette en tidsfrist for Skup. Dersom stiftelsen fortsatt nekter eller fastholder at alle kopier er slettet, akter han ifølge stevningen å be om tvangsfullbyrdelse i forkant av selve rettssaken. Med andre ord at politiet tar de nødvendige skritt for å fastslå om noen i Skup-systemet forsatt sitter på kopier av DN-rapporten.

Tilbyr DN å sladde

Fredly og Eggen har tidligere påpekt overfor Skup at det, ifølge straffelovens paragraf 132, er forbudt å ødelegge bevis.

De gjentar også kravet om at DN må framlegge «Rapport fra innsiden», eventuelt en versjon der kildesensitive opplysninger er sladdet.

Advokat Vidar Strømme hos advokatfirmaet Schjødt er prosessfullmektig for alle de saksøkte. Han er nå på sommerferie, men har tidligere bestridt alle krav i Fredlys prosessvarsel.