Fra propagandaorgan til suk­sess­avis

Klas­se­kam­pens his­to­rie er drøy kost, med partistyring, in­tri­ger og øko­no­misk ama­tør­skap. Men den hand­ler også om en mo­der­ne opp­lags­vin­ner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fra døds­kamp til suk­sess på få år, i fle­re om­gan­ger. AKP (m-l)-le­del­sens de­talj­sty­ring av hver enes­te side i avi­sa. Ut­le­ve­ring av kil­de­ma­te­ria­le til klas­se­fi­en­de­ne i po­li­ti­et.

Dra­ma­ene pre­sen­te­res både bredt og dypt i Alf Skjeseths bok «Syk­le på vat­net. Historia om Klas­se­kam­pen». Boka gir en de­tal­jert inn­sikt i de un­der­lig­gen­de pro­ses­se­ne i det 42-årige li­vet til avi­sa på yt­ter­ste venst­re fløy.

«Det har vore blod­slit og rov­drift, makt­kamp og intrigar, feil­grep og fat­tig­dom, kaos og ama­tør­is­me, po­li­tisk dår­skap og skammelege opp­slag», skri­ver den man­ge­åri­ge Klas­se­kam­pen-jour­na­lis­ten.

Over­mot

I til­legg til det re­vo­lu­sjo­næ­re al­vo­ret kryd­rer Skje­seth med ku­rio­sa og hu­mo­ris­tis­ke be­skri­vel­ser av li­vet i et avis­hus dre­vet av en yt­ter­lig­gå­en­de idea­lis­me.

Iføl­ge boka er sam­hold, ka­me­rat­skap, inn­sats­vil­je og hu­mor mot­pos­te­ne i Klas­se­kam­pens his­to­ris­ke regn­skap.

– Det var mer gal­gen­hu­mor og selv­iro­ni i re­dak­sjo­nen enn man­ge skul­le tro. Det var vik­tig for at vi holdt ut, sier Skje­seth.

For det er in­gen idyl­lisk rei­se han for­tel­ler om. Tittelpoenget om å syk­le på van­net har han lånt fra Dag Solstads be­skri­vel­se av det po­li­tis­ke over­mo­tet og ml-idea­lis­men, i be­ret­nin­gen om gym­nas­læ­rer Pe­der­sen.

Opp­lags­vin­ner

Skje­seth be­gyn­te å skri­ve på boka i feb­ruar i fjor, om­trent sam­ti­dig med at opp­lags­tal­le­ne for 2009 ble of­fent­lig­gjort. Klas­se­kam­pen ble opp­lags­vin­ner, en be­drift avi­sa klar­te å gjen­ta i 2010. Opp­la­get er mer enn dob­let si­den Bjørg­ulv Braan­en tok over som re­dak­tør i 2002 (se grafikk). I 2005 ble Braan­en til­delt Fritt Ord-pri­sen for sin og de an­sat­tes inn­sats, og i 2009 ut­nevn­te Oslo Redaktørforening ham til Årets re­dak­tør.

Suk­sess­avi­sa had­de ikke over­levd len­ge uten en im­po­ne­ren­de gra­tis­inn­sats. Slik ble den stab­let på bei­na. Men et­ter ti års vak­len­de drift drop­pet AKP sin motstand mot pres­se­støt­te, noe som red­det Klas­se­kam­pen et­ter en pe­ri­ode med ka­ta­stro­falt dår­lig øko­no­mi­sty­ring.

Nær dø­den

Boka skild­rer hvor nær Klas­se­kam­pen var ved å gå inn un­der de to stør­ste kri­se­ne: Un­der­skud­det et­ter over­gan­gen til dags­avis i 1977 og opp­lags­fal­let et­ter den dra­ma­ti­ske re­dak­tør­stri­den som end­te med at AKP sat­te inn Jon Mi­che­let som ny re­dak­tør i 1997.

– Ved si­den av de to dødskampene sy­nes jeg Klas­se­kam­pens ut­vik­ling rundt 1980 er pres­se­his­to­risk in­ter­es­sant. Det som skjed­de da er et fan­tas­tisk pa­ra­doks. Ml-be­ve­gel­sen had­de nådd top­pen og var på rask vei ned. Mens par­ti­et ble mind­re og mind­re voks­te Klas­se­kam­pen. Avi­sa gjen­nom­gikk en pro­fe­sjo­na­li­se­ring og fri­gjø­ring, og klar­te å sti­ge opp fra noe som for­to­ner seg som et håp­løst pro­sjekt. Det var im­po­ne­ren­de.

De ideo­lo­gis­ke bril­le­ne fikk iføl­ge Skje­seth sva­ke­re glass på den­ne ti­den.

– Når ga Klas­se­kam­pen egent­lig opp må­let om ver­dens­re­vo­lu­sjon?

– AKP ga for­melt opp marx­is­men-le­ni­nis­men i 1990, men man­ge av uto­pi­ene falt nok al­le­re­de ved inn­gan­gen til 80-tal­let. Da ble Re­dak­tør­pla­ka­ten i prak­sis inn­ført i Klas­se­kam­pen, og da star­tet Sig­urd Allerns lan­ge og møy­som­me­li­ge ar­beid med å byg­ge opp en pro­fe­sjo­nell re­dak­sjon. Jeg vet ikke om noen and­re enn Sig­urd had­de greid å brin­ge Klas­se­kam­pen gjen­nom den­ne pe­ri­oden. Han og Bjørg­ulv Braan­en er de to vik­tig­ste re­dak­tø­re­ne i Klas­se­kam­pens his­to­rie.

Partistyrt

Skje­seth be­skri­ver i kri­tis­ke or­de­lag hvor­dan par­ti­le­del­sen de­talj­styr­te Klas­se­kam­pen på 70-tal­let, og hvor­dan mis­nøy­de, en­ga­sjer­te le­se­re ty­ran­ni­ser­te en res­surs­fat­tig re­dak­sjon som ikke mak­tet å gi en til­freds­stil­len­de dek­ning av ak­tu­el­le sa­ker. I 1977 tok et så­kalt re­di­ge­rings­di­rek­tiv fra AKPs sen­tral­ko­mi­té nes­ten alt spil­le­rom fra re­dak­sjo­nen.

Di­rek­ti­vet re­di­ger­te Klas­se­kam­pen – side for side – i de to før­s­te åre­ne som dags­avis. Før­s­te punkt lød slik: «Par­ti­le­del­sens stoff skal inn.» Nede på lis­ta het det at «ak­tu­elt stoff pri­ori­te­res høyt».

– Di­rek­ti­vet er et fan­tas­tisk pres­se­his­to­risk do­ku­ment. Det var van­vit­tig de­tal­jert, strengt og ugjen­nom­før­bart, og vis­te hvor eks­tremt sen­tral­styrt Klas­se­kam­pen var. Det var ikke en van­lig avis, men et partiredskap. Det var vi jo klar over, vi job­bet der fri­vil­lig. Men avis­mes­sig var det helt ka­ta­stro­falt. Inn­hol­det ble vel­dig parolepreget.

Det spe­si­el­le i si­tua­sjo­nen un­der­stre­kes av ru­ti­ne­ne med nær­mest dag­li­ge run­der med selv­kri­tikk fra re­dak­sjo­nens side, et­ter kla­ger fra par­ti og le­se­re. An­ge­ren og selv­kri­tik­ken blant jour­na­lis­te­ne stakk imid­ler­tid ikke sær­lig dypt, iføl­ge boka.

Po­li­ti­kil­der

I dag er det lite kjent at Klas­se­kam­pen for 25–30 år si­den for­syn­te sel­ves­te «klas­se­pur­ken» med bil­der og an­net be­vis­ma­te­ria­le. Iføl­ge boka ble jour­na­list Per Bang­sund fra slut­ten av 1970-tal­let et bin­de­ledd mel­lom AKP og po­li­ti­et.

– Det­te må da ha vært et al­vor­lig jour­na­lis­tisk di­lem­ma?

– Det som ble kalt sam­ar­beid be­gren­set seg nok til ett saks­om­rå­de, for å fore­byg­ge volds­hand­lin­ger mot venstresida og ra­sis­me ret­tet mot inn­vand­rer­mil­jø­er. Det opp­sto en si­tua­sjon der både avi­sa, AKP og po­li­ti­et inn­så at det var om å gjø­re å unn­gå at sli­ke gær­nin­ger kun­ne ta li­vet av oss. En slik ut­veks­ling in­ne­bæ­rer en ba­lan­se­gang, men sam­ti­dig ga det avi­sa inn­pass og eks­klu­si­ve po­li­ti­kil­der, sier Skje­seth.

Bom­be­mann

Det star­tet med bom­be­at­ten­ta­tet mot 1. mai-to­get i Oslo i 1979. Klas­se­kam­pen fo­to­gra­fer­te ny­na­zis­te­ne som sto på for­tau­et ved Høyres Hus og kun­ne tid­lig av­slø­re bom­be­man­nen Pet­ter Kris­ti­an Ky­vik.

– Det var Bang­sunds gjen­nom­brudd som na­zi­je­ger. Po­li­ti­et tak­ket Klas­se­kam­pen for hjel­pen, på trykk. Det­te bi­dro sam­ti­dig til å nor­ma­li­se­re for­hol­det vårt til sam­fun­net, folk så jo at det ikke var vi som drev med vold. Sei­ne­re sam­ar­bei­det også Finn Sjue med po­li­ti­et, for å fore­byg­ge styg­ge epi­so­der i mil­jø­et rundt Fol­ke­be­ve­gel­sen mot inn­vand­ring.

Powered by Labrador CMS