Filter-redaktør Harald Klungtveit.
Filter-redaktør Harald Klungtveit.

PFU-frifinnelse for Filter etter «konkursrytter»-klage

Gikk fri etter samlet vurdering hos PFU.

Publisert Sist oppdatert

Filter Nyheter gikk fri for fellelse hos Pressens Faglige Utvalg da de onsdag 24. mars behandlet klagen fra May Martinsen mot nettavisa.

Martinsen reagerte sterkt på at hun ble omtalt som «konkursrytter» i en undersøkende artikkel om virksomhet med salg av smittevernutstyr til norske kommuner.

Til Journalisten uttalte Martinsen at hun mente ordbruken «konkursrytter» var feilaktig og belastende, at artikkelen hadde flere faktafeil og at hun fikk altfor kort tid til å komme med tilsvar.

Hun klaget Filter inn for brudd på en rekke punkter i Vær varsom-plakaten (VVP). Avisa har avvist brudd på god presseskikk.

Se PFUs behandling av klagen mot Filter Nyheter.

– Uheldig

PFU endte ikke med å felle Filter på noen av de innklagede punktene, men ga sin uttalelse etter «en samlet vurdering», noe som innebærer en mild kritikk.

De kritiske momentene gjaldt særlig at Filter på et tidspunkt oppdaterte artikkelen og der omtalte en anmeldelse av Martinsen, uten samtidig å opplyse om at denne var henlagt.

I uttalelsen står det:

«PFU mener dette var uheldig holdt opp mot VVP 4.5 om å unngå forhåndsdømming. Samtidig mener PFU at henvisningen til anmeldelsen var et underordnet element i en artikkel som omtalte flere alvorlige forhold. Etter en samlet vurdering kan ikke PFU se at utelatelsen hadde avgjørende nok betydning for det samlede inntrykket til at den kan innebære et presseetisk overtramp

Opplysning om henleggelsen ble lagt inn i Filter Nyheter-artikkelen i ettertid.

Skapte diskusjon

Øyvind Kvalnes og Ingrid Rosendorf Joys, PFU-representanter for allmennheten, uttalte seg kritisk til det de så som et hardt personfokus i teksten, og formuleringer som «vet du mer om May Martinsen?»

Det førte til en diskusjon om hvorvidt utvalget skulle påpeke noe om personfokus i sin uttalelse.

PFU-leder Anne Weider Aasen uttalte:

– Filter Nyheter kunne løst dette veldig enkelt ved å skrive «vet du mer om saken?» i stedet for «vet du mer om May Martinsen?». I en sånn type kontekst kan det kanskje oppfattes som en type angiveri-oppvigleri, og man bør være seg bevisst ordvalget. Det er ikke sikkert det var en masse vonde intensjoner bak dette fra Filter Nyheters side, men jeg skjønner at klager opplever det som ekstra rammende.

Til slutt fikk PFU-sekretariatet beskjed om å jobbe for å bake inn bemerkning om personfokus i den endelige uttalelsen.

Forslaget til uttalelse lød ellers:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) finner det godtgjort at redaksjonen la ned en tilstrekkelig innsats for å innhente klagers samtidige imøtegåelse, jf. Vær Varsom-plakaten (VVP) 4.14. Ut fra tidsangivelsene og klagers respons på henvendelsene anser ikke utvalget at redaksjonen var presseetisk forpliktet til å utsette publiseringen ytterligere i påvente av en uttalelse. Kilder har ikke rett på sitatsjekk med mindre dette er avtalt mellom partene, noe som så langt PFU kan se, ikke var tilfelle her. Redaksjonen har også prøvd å innhente et tilsvar fra klager i etterkant, men ut fra det foreliggende materialet er det uklart for PFU om klager har ønsket å få et tilsvar publisert. Utvalget vil i den forbindelse minne om at nyhetsformidling og kritikk ikke må hindres av at parter ikke er villig til å uttale seg.

Videre mener PFU det forelå et berettiget informasjonsbehov som tilsa at det var presseetisk akseptabelt å identifisere klager i omtalen, jf. VVP 4.7. PFU anser heller ikke at det innebar et brudd på VVP 4.1 om saklighet å omtale klager som konkursrytter, da det synes å være brakt på det rene at klager har vært involvert i flere konkurser og var ilagt konkurskarantene.

Utvalget ser ikke bort fra at det kunne ha blitt satt et tydeligere kritisk søkelys på andre involverte aktører, og at dette kunne ha bidratt til å gi et mer presist bilde av klagers rolle i salgsfremstøtene. Likevel finner ikke PFU utelatelser eller faktafeil i denne forbindelse som innebærer et presseetisk overtramp, jf. VVP 3.2 om kildebredde og kontroll av opplysninger. Til vurdering kommer det også at klager selv kunne ha fått inn nyanserende opplysninger tidligere ved å benytte seg av imøtegåelsesretten.

Når det gjelder klagers øvrige anførsler om unøyaktigheter i artikkelen, kan utvalget ikke se, ut fra den forelagte dokumentasjonen, at redaksjonen var presseetisk forpliktet til å korrigere teksten, jf. VVP 4.13. Utvalget merker seg imidlertid at redaksjonen oppdaterte artikkelen med utsagn fra klager som bestred deler av artikkelens innhold, og brakte inn nye momenter. Selv om klager er kritisk til at disse utsagnene fra klagende parts e-post ble publisert som tilsvar, anser ikke utvalget at dette innebar et brudd på VVP 3.3 om å klargjøre premisser. Redaksjonen hadde gjennom flere måneder etterlyst et tilsvar fra klager, og det forelå ingen avtale om at kommunikasjonen var fortrolig.»

Powered by Labrador CMS