Multimediefortellinger er i vinden. Oppslutningen om IJs første kurs er stor. Marte Christensen og Tri Dinh tror kunnskapen blir nyttig. Foto:Kathrine Geard
Multimediefortellinger er i vinden. Oppslutningen om IJs første kurs er stor. Marte Christensen og Tri Dinh tror kunnskapen blir nyttig. Foto:Kathrine Geard

Multimedia et must

Multimediefortellinger er i vinden. Nå vil mange lære å blande lyd, bilder og video.

Publisert Sist oppdatert

Ikke er de bare unge hel­ler. Tvert imot er det over­ras­ken­de man­ge ve­te­ra­ner i flok­ken av både fri­lan­se­re og fas­t, som har latt seg fris­te av kur­set i multimediefortellingens kunst på In­sti­tutt for Jour­na­li­stikk (IJ).

– Vi er i en eksperimenteringsfase. Det er en dyd av nød­ven­dig­het å lære det­te, sier Ole Ås­heim, man­ge­årig fo­to­graf i Nord­lys.

– Vi­su­elt in­ter­es­sant

– Jeg vet ikke helt hvor jeg vil med det, men jeg har lyst å lære mul­ti­me­dia. Det er vi­su­elt in­ter­es­sant og gir nye mu­lig­he­ter, sier Met­te Ran­dem, er­fa­ren fri­lan­ser for me­di­er som Dag­bla­det Ma­ga­si­net, Ka­mil­le og Wash­ing­ton Post.

IJ har både Soundslides og rene vi­deo­kurs på pro­gram­met fra før, men det­te er det al­ler før­s­te multimediekurset i sitt slag. Til­bu­det kom som eks­tra­kurs uten­for ka­ta­lo­gen, men ble li­ke­vel raskt full­teg­net, for­tel­ler kurs­an­svar­lig Leif-Arne Da­ni­el­sen. Nytt kurs er alt satt opp til høs­ten.

– Husk at lyd er alfa og ome­ga. Har du god lyd, og ok bil­der, har du en sto­ry. Men har du kjem­pe­go­de bil­der og dår­lig lyd har du in­gen sto­ry. Da kan bil­de­ne like godt tryk­kes i avi­sa, sier Jan Jo­han­nes­sen til del­ta­ker­ne. Han er hen­tet inn som fore­le­ser fra IJs sam­ar­beids­part­ner Visualdays. Et mul­ti­me­dialt pro­duk­sjons­sel­skap star­tet av tre fo­to­gra­fer.

Stor opp­slut­ning

Blant dem som lyt­ter opp­merk­somt er tre med­ar­bei­de­re fra LO Me­dia. Fo­to­jour­na­list Tri Dinh, som job­ber for LO Ak­tu­elt, for­tel­ler at de bare så vidt har kom­met i gang med mul­ti­me­die­pro­duk­sjon.

– Men det lil­le vi har gjort har hatt stor opp­slut­ning fra pub­li­kum. Vi øns­ker der­for å ut­vik­le kva­li­te­ten og lære mer om å bru­ke lyd, bil­de og vi­deo sam­men.

Ikke minst for etter hvert å kun­ne ut­nyt­te nett­bret­tets mu­lig­he­ter.

– Vi for­ven­ter at det vil slå gjen­nom, da må vi føl­ge et­ter.

Dinh var inn­om TV og vi­deo da han tok sin fotoutdanning, men har si­den bare job­bet som stills­fo­to­graf. Der­med rus­tet kom­pe­tan­sen.

– Det er vel­dig gøy og spen­nen­de å ta det­te opp igjen. Og nå hå­per jeg å få brukt kunn­ska­pen også. Pla­nen er dess­uten at vi som er her skal eva­lue­re kur­set og lære vi­de­re til res­ten av sta­ben, sier Dinh.

Også Ås­heim, som i sin tid tok Norsk Pressefotografsskole, stif­tet be­kjent­skap med vi­deo i ut­dan­nin­gen. Han syn­tes det var så ar­tig at han fort­sat­te med vi­deo på hob­by­ba­sis og si­den som an­satt i Nord­lys’ tv-sta­sjon TV Trom­sø, før han gikk til­ba­ke til avi­sa.

– Jeg bæ­rer med meg den kom­pe­tan­sen. Men jeg har en­ten job­bet med vi­deo el­ler som fo­to­jour­na­list. Her er jeg for å lære å blan­de ele­men­te­ne. Vi le­ter et­ter nye formspråk for blant an­net nett­brett.

Eks­pe­ri­men­tell fase i Nord­lys

Ås­heim på­pe­ker at Nord­lys er en av pio­ne­re­ne på iPad og at man også har sat­set mye på vi­deo på nett.

– Vi er i en eks­pe­ri­men­tell fase der vi pub­li­se­rer vi­deo­er av vel­dig for­skjel­lig slag og kva­li­tet, som er fil­met på ulikt ut­styr som DSLR-ka­me­ra el­ler iPhone 4.

Hvor avan­sert det blir er av­hen­gig av til­gjen­ge­lig tid og den en­kel­te med­ar­bei­ders kom­pe­tan­se.

– Men vi ser jo at det ofte ikke er tid til å lage det kom­pli­ser­te inn­sla­get. Der­for er det nød­ven­dig å søke nye vei­er som fun­ge­rer i den prak­tis­ke hver­da­gen.

Dup­pe­dit­ter

Jo­han­nes­sen vi­ser fram et vell av ut­styr og til­gjen­ge­li­ge hjel­pe­mid­ler som multimediefortellere kan fris­tes å in­ves­te­re i. Her er steadycams, lu­per til lcd-skjer­men, følgefokussystemer, filt­re, eks­ter­ne lyd­opp­ta­ke­re og selv­sagt en rek­ke mik­ro­fo­ner.

– Jeg for­tel­ler bare hva som fin­nes, hva dere bru­ker er opp til dere, sier han.

Ran­dem er ikke så opp­tatt av alle dip­pe­dut­te­ne.

– Jeg har ak­ku­rat kjøpt meg et 5D-ka­me­ra, men kjø­per ikke mye mer før jeg vet mer om hva jeg skal, og hvor­dan jeg vil job­be. Man må be­gyn­ne et sted og du tren­ger ikke nød­ven­dig­vis ha så mye ut­styr hel­ler. Det gjel­der å fin­ne en løs­ning som dek­ker ditt be­hov.

Mar­te Chris­ten­sen er også mest opp­tatt av de nye ut­fol­del­ses­mu­lig­he­te­ne som åp­ner seg for hen­ne som fo­to­graf og fri­lan­ser.

– Det er utro­lig spen­nen­de at yr­ket for­and­ret seg med tek­no­lo­gi­en. Nå kan vi bli full­sten­di­ge his­to­rie­for­tel­le­re. Som fo­to­jour­na­list er det et must å lære seg det­te. Jeg bare ven­tet på et kurs som var åpent for fri­lan­se­re. Hun har tro på at nett­bret­tet kan bli en vik­tig are­na.

– Vi er i en prø­ve­fa­se nå, der me­di­er en­ten nett­opp har kom­met på iPad el­ler snart skal. Så vi vet jo ikke helt hvor­dan det­te blir. Men ved å lære seg multimediefortelling har man iall­fall stør­re mu­lig­het til å kla­re seg som fri­lan­ser.