Lite håp om digital lavmoms

– Dette er dårlige nyheter, sier opposisjonen på Stortinget.

Kulturdepartementet og Finansdepartmentet er i ferd med å avklare hvilket handlingsrom Norge har når det gjelder å utforme den framtidige pressestøtten.

– Dette er et viktig steg for å fornye pressestøtten, sa finansminister Sigbjørn Johnsen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget fredag formiddag.

Mulighetene skal avklares med EUs overvåkingsorgan ESA. Johnsen signaliserte klart at regjeringen akter å satse på en direkte og plattformuavhengig produksjonsstøtte, fordi denne er mer målrettet enn en generell støtte i form av lavmoms for digitale medier.

Avgrensningsproblemer

Statsråden erklærte at det er knyttet vanskelig avgrensningsproblemer til en digital lavmoms, blant annet mellom støtteberettigede nyhetstjenester og underholdningsprodukter som ikke skal omfattes av støtteordningene.

– EU-reglene tillater ikke å innføre redusert sats på elektroniske tjenester, og dermed på nettaviser. EU-kommisjonen har gått til sak mot Frankrike og Luxemburg, som har innført digital lavmoms på sju og tre prosent på ebøker. Norge ville i tilfelle bli eneste land i EØS-området med lavmoms for elektroniske medier, sa Johnsen.

Oppsisjonen skuffet

Ut over opplysningen om kontakten med ESA var det lite nytt fra finansministeren. Johnsens redegjørelse vakte liten begeistring blant de borgerlige partiene. Både Høyre og Frp ønsker lav moms, gjerne null, på både papiraviser og digitale nyhetstjenester.

– Dette er ganske dårlige nyheter. Jeg er skuffet over at handlingsrommet regjeringen akter å undersøke med ESA bare skal gjelde et endret produksjonstilskudd, sa Høyres mediepolitiske talsmann Olemic Thommessen, som var den som fremmet interpellasjonen om det framtidige momsregimet for norske medier.

– Passiv regjering

– Dette viktige spørsmålet har aldri vært drøftet her i salen, fordi regjeringen ikke har fremmet noen sak til Stortinget. Mediene hadde fortjent bedre enn en så passiv regjering, erklærte Thommessen.

Han ga uttrykk for at det er et åpenbart behov for nye løsninger i mediepolitikken, fordi 25 prosent digitalmoms gjør overgangen til digital plattform vanskeligere. Han viste til at det viktigste virkemiddelet i dag nettopp er momsfritaket for aviser og fagblader.

Slettholm-utvalget reiste spørsmålet om innføring av en plattformnøytral lav momssats på åtte prosent for mediene, noe Mediebedriftenes Landsforening i ettertid har anbefalt.

Står EU i veien?

– Dagens ulike momssatser representerer en kraftig brems på den nødvendige omstillingen som i dag skjer på medieområdet. Slettholm-utvalgets innstilling er i liten grad fulgt opp. Hva momsspørsmålet angår, har statsråden ved noen anledninger henvist til at EU-reglene står i veien for endringer i momssystemet. Det er fra meget kvalifisert hold reist spørsmål om riktigheten av om EU-reglene virkelig setter bom for slike endringer, eventuelt hva som skal til for å få slike godkjent, sa Thommessen.