Slottet: Å gjenta uriktige påstander gjør dem ikke riktigere

Går hardt ut mot Se og Hør og opprettholder alle klagepunkter i et omfattende tilsvar.

Det var i midten av mars at Det kongelige hoff tok første skritt i et oppgjør med Se og Hør. Gjennom en PFU-klage på åtte reportasjer om kongefamilien, gikk hoffet i strupen på bladet.

Siden den gang har Se og Hør svart på tiltale. Et svar Slottet ikke er særlig imponert over. I innledningen skriver hoffet at det virker på bladets tilsvar som at Se og Hør mener den viktigste problemstillingen PFU skal vurdere er; «om kongefamilien måtte regne med at de befant seg i områder som det var stor sannsynlighet at de ville bli tatt bilder av.»

«Dette er etter vår oppfatning en grov forenkling av de spørsmål klagen reiser og det som er vurderingstemaet i de bestemmelsene i Vær varsom-plakaten vi har vist til.»

Kongelig privatliv

 

«Vårt anliggende er at også kongefamilien har krav på vern om sitt privatliv, og at det må foretas en vurdering om et oppslag har tilstrekkelig allmenn interesse til at det kan forsvare at vernet av privatlivet må vike.»

Her kan du lese hele tilsvaret.

Samtidig som hoffet gjør det klart at de ikke vil kreve samtykke slår de i tilsvaret fast at det ikke er slik at det er fritt fram når de tar for seg bladets dekning av kronprinsfamiliens ferie på St. Barts.

«Vi bestrider at pressen uten videre har rett til å publisere de bilder de måtte ønske selv om De kongelige er på offentlig tilgjengelig sted. Dette er en alt for snever og unyansert tilnærming til den vurdering som må foretas i henhold til VVP artikkel 4.3.»

Trampet over

Hoffet bestrider uansett ikke at Se og Hør var i sin rett til å omtale kronprinsparets juleferie på St. Barts, men opplever at oppslagene har mer underholdningsverdi enn nyhetsverdi.

«(…) kan den eventuelle “nyhetsinteressen” uansett ikke berettige den omfattende bildedekningen av Kronprinsfamiliens ulike strandaktiviteter.»

Hoffet mener at den omfattende bruken av bilder fremstår som et overtramp.

«Se og Hør gjør gjeldende at bildene er “hyggelige og positive” og “fulle av aktivitet”. Vi vil til dette bemerke at dette ikke endrer det forhold at det dreier seg om bilder av situasjoner de fleste ville betakket seg for at ble offentliggjort for allmennheten.»

At Se og Hør argumenterer med at PFU må se bildebruken i tråd med at de er publisert i ukeblad og at det er i tråd med tradisjon, avviser slottet og viser til at Vær varsom-plakaten ikke skiller mellom plattformer.

Et annet punkt det klages på er at bladet ifølge hoffet har publisert uriktige påstander. Og at slottet ikke har fått samtidig imøtegåelse på disse opplysningene.

Feilaktige opplysninger

I oppfølgersaken skriver Se og Hør at kronprinsparet hadde brukt en halv million til leie av villa, og at de hadde leid båt. Dette tilbakeviser slottet, villaen som var leid var billigere og båt ble aldri leid. Med et slik konstaterende oppslag utløses den samtidig imøtegåelsen, hevder slottet.

«Det kan ikke være slik at det skal være fritt fram for Se og Hør å fremsettet uriktige påstander når de ønsker  å skrive om private forhold de ikke får innsyn i nettopp grunnet den private karakteren, i vårt tilfelle konkrete utgifter i forbindelse med en privat ferie.»

«I tilsvaret gjentar Se og Hør de uriktige opplysningene. De blir ikke riktigere av den grunn.»

Se og Hør søker etter hoffets oppfatning å spissformulere klagen på en måte det ikke er grunnlag for.

«Vi søker ikke gjennom klagen å begrense pressens frihet til å dekke De kongeliges virke, og tar heller ikke til orde for et krav om samtykke til enhver fotografering og publisering utenfor offisielle sammenhenger.»