LO Media, som skriver mye om personkonflikter i arbeidslivet, er selv rammet av dette. (Skejrmdump fra Aktuell)
LO Media, som skriver mye om personkonflikter i arbeidslivet, er selv rammet av dette. (Skejrmdump fra Aktuell)

LO-bla­der herjes av personkonflikt

Dra­ma­tisk brudd mel­lom an­svar­lig re­dak­tør og tre mel­lom­le­de­re, blant dem ho­ved­ver­ne­om­bu­det.

Publisert Sist oppdatert

Én er syk­meldt, én er ute i fri­vil­lig per­mi­sjon og den tred­je er om­plas­sert. Ster­ke på­stan­der om au­to­ri­tær le­der­stil, tra­kas­se­ring og ukla­re an­svars­­for­hold.

Lan­dets stør­ste ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjon kjem­per til dag­lig mot uhel­di­ge ar­beids­for­hold. LOs man­ge fag­bla­der dri­ver kri­tisk jour­na­li­stikk om uli­ke for­mer for ar­beids­mil­jø­pro­ble­mer på ar­beids­plas­se­ne. Nå er det re­dak­sjo­nel­le mil­jø­et i LO selv ram­met av en lang­va­rig og be­tent kon­flikt.

Byg­get seg opp

Sam­ar­beids­pro­ble­me­ne i fellesredaksjonen Ak­tuell, som er en del av LO Me­dia, har iføl­ge Jour­na­lis­tens kil­der byg­get seg opp si­den Kris­ti­an Bru­stad ryk­ket opp fra re­dak­sjons­sek­re­tær til an­svar­lig re­dak­tør 1. ja­nu­ar 2009.

I fjor ble det gjen­nom­ført en in­tern ar­beids­mil­jø­un­der­sø­kel­se. Den om­ta­ler blant an­net på­stan­der om tra­kas­se­ring og mob­bing, mens en­kel­te be­skyl­der den an­svar­li­ge le­del­sen i LO Me­dia for å være kon­flikt­sky og pre­get av unn­fal­len­het.

Le­de­ren for re­dak­sjons­klub­ben i LO Me­dia, Torg­ny Has­ås, be­kref­ter at det ek­si­ste­rer en al­vor­lig, uløst per­so­nal­kon­flikt i egne rek­ker.

– Klub­bens mål er å løse pro­ble­me­ne. Der­for sy­nes jeg ikke det er hen­sikts­mes­sig at jeg ut­ta­ler meg de­tal­jert om inn­hol­det i kon­flik­ten.

Pro­ble­me­ne har sam­men­heng med en om­or­ga­ni­se­ring av Ak­tuell-re­dak­sjo­nen, noe som har ført til uenig­het om hvem som har det re­dak­sjo­nel­le an­sva­ret for inn­hol­det i fag­bla­de­ne.

Full skjæ­ring

Fag­re­dak­tør for ny­he­ter, Nina Hans­sen, valg­te å gå ut i per­mi­sjon ved års­skif­tet.

Hun er sam­bo­er med en av de and­re in­vol­ver­te i kon­flik­ten, Jan-Erik Øst­lie. Inn­til slut­ten av au­gust i fjor var han fag­re­dak­tør for NFF-ma­ga­si­net, fag­bla­det til Norsk Feng­sels- og Friomsorgsforbund. Nå er Øst­lie mid­ler­ti­dig over i en jour­na­list­jobb et an­net sted i LO Me­dia.

Anne-Gre­te Los­sius er fag­re­dak­tør for NTL-ma­ga­si­net, bla­det til Norsk Tjenestemannslag, der hun har vært an­satt si­den 1993. Før jul ble hun syk­meldt som føl­ge av den på­gå­en­de kon­flik­ten. Los­sius øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

Om­or­ga­ni­se­ring

Det er del­te opp­fat­nin­ger blant and­re med­ar­bei­de­re i Ak­tuell-re­dak­sjo­nen, men fle­re be­skri­ver si­tua­sjo­nen som van­ske­lig og for­ven­ter at pro­ble­me­ne lø­ses.

– Stikk­ord for kon­flik­ten er uklar­he­ter og for­skjel­li­ge opp­fat­nin­ger un­der­veis i pro­ses­sen med å om­or­ga­ni­se­re Ak­tuell-bla­de­ne, sier Has­ås.

– Hva gjør klub­ben for å løse pro­ble­me­ne?

– Det er jo al­vor­lig når en med­ar­bei­der blir syk av for­hol­de­ne i re­dak­sjo­nen. Vi er i dia­log med de in­vol­ver­te og prø­ver å fin­ne løs­nin­ger som kan få folk til å job­be sam­men igjen. Her må vi bru­ke hele verk­tøy­kas­sen.

– Ikke re­van­sje

Det var tre in­ter­ne sø­ke­re til stil­lin­gen som an­svar­lig re­dak­tør i Ak­tuell-re­dak­sjo­nen: Bru­stad, Hans­sen og Øst­lie. Re­dak­sjons­klub­ben gikk inn for Bru­stad. Både Hans­sen og Øst­lie av­vi­ser at sam­ar­beids­pro­ble­me­ne med Bru­stad skyl­des revansjelyst.

– Noen har nok mis­tenkt oss for å øns­ke å ta re­van­sje, men det er ikke til­fel­le. Jeg er ikke ute et­ter Brustads jobb. Jeg er kun opp­tatt av å få or­den på det dår­li­ge ar­beids­mil­jø­et, som helt klart går ut over jour­na­li­stik­ken vår, po­eng­te­rer Hans­sen.

– Jeg har hørt sli­ke ryk­ter. De skyl­des en mis­for­stå­el­se. Anne-Gre­tes syk­mel­ding vi­ser at det­te hand­ler om and­re ting, sier Øst­lie.

Powered by Labrador CMS