Per Danielsen representerte saksøker, mens Jon Wessel-Aas var Dagbladets advokat.
Per Danielsen representerte saksøker, mens Jon Wessel-Aas var Dagbladets advokat.

Saksøker tapte mot Dagbladet, idømmes saksomkostninger

Vurderer å anke.

Publisert Sist oppdatert

Mannen som saksøkte både Dagbladet, redaktør Alexandra Beverfjord, en journalist og en kvinnelig kilde for ærekrenkenkelser, tapte i Oslo tingrett.

Mannen krevde opptil fem millioner kroner i oppreisningserstatning, men idømmes i stedet å betale saksomkostningene for motpartene, totalt 720.000 kroner.

– Dommen er klart gal. Vi vil nå vurdere om den skal ankes eller ikke, skriver mannens advokat, Per Danielsen, i en e-post til Journalisten.

Mente seg identifisert

Kvinnen sto fram med fullt navn og bilde i Dagbladet, og fortalte om overgrep hun mener seg utsatt for fra hun var svært ung. Mannen avviser anklagene. Han har blitt anmeldt og politietterforsket, men saken har blitt henlagt.

Mannen omtales ikke ved navn i artikkelen, men advokat Danielsen mener likevel at han er gjenkjennelig.

Det har ikke tingretten vært enig i.

I dommen står det blant annet: «Etter rettens syn gjengir ikke avisartiklene noen kjennetegn som gjør det mulig for utenforstående uten kjennskap til saken å identifisere [saksøker]. At [kvinnens] navn og bilde brukes er ikke tilstrekkelig til at utenforstående ville forstått at det var [saksøker] som var den angivelige gjerningsmannen. Slik sett har ikke avisartiklene umiddelbart bidratt til at tredjepersoner har fått kunnskap om saken.»

Videre står det: «Avisartikkelen har nok bidratt til at informasjon har blitt spredd videre av folk med kunnskap om saken, men dette er ikke noe verken Dagbladet eller [kvinnen] kan holdes ansvarlig for.»

– Viktig

– For Dagbladets del er det særlig gledelig at Dagbladets kilde også ble frifunnet. Det er viktig ikke bare for kildenes ytringsfrihet, men også for pressens tilgang på kilder, skriver Dagbladets advokat Jon Wessel-Aas i en e-post til Journalisten.

– Dommen er viktig, fordi den bekrefter at pressens kan belyse generelle samfunnsproblemer - også på vanskelige temaer som seksuelle overgrep - ved å bruke reelle menneskers opplevelser som illustrasjon, så fremt det journalistiske håndverket er godt og hensynet til de involvertes personvern er ivaretatt på tilfredsstillende måte.

Advokat Danielsen mener på sin side at dommen er i strid med gjeldende retningslinjer, og i strid med praksis fra Høyesterett og Menneskerettighetsdomstolen.

– Saken minner meg om en sak mot Norge fra 2009, da Norge ble dømt av Menneskerettighetsdomstolen for å ha frifunnet en mistenkt i straffesak. Nå gjentas feilen. Dommen er en krenkelse av uskyldspresumpsjonen, en problemstilling tingretten ikke engang har vurdert, skriver Danielsen.

Powered by Labrador CMS