DN dømt til å betale frilanser

Utgivere må ha avtale med frilansere for å publisere papirsakene deres elektronisk. Det er fasit etter at frilanser Jan Kokkin vant i retten mot Dagens Næringsliv.

Publisert Sist oppdatert

Borgarting lagmannsrett gir Jan Kokkin medhold i at han har enerett til å gjøre de papirsakene han har skrevet for Dagens Næringsliv i perioden 1992 til 2001 tilgjengelig i elektronisk form for allmennheten. Han krevde en erstatning på 250.000 kroner for 514 artikler, men erstatningen ble begrenset til 60.000 kroner av lagmannsretten.

I dommen, som falt mandag, pålegges DN å betale Kokkins saksomkostninger på nær 230.000 kroner. I tillegg kommer DNs egne saksomkostninger, som utgjør et tilsvarende beløp.

Må ha avtale

Lagmannsretten har dermed omgjort dommen i Oslo tingrett fra april 2004, der Kokkin tapte.

- Konsekvensen av denne dommen er at utgiverne ikke kan legge ut papirstoff elektronisk uten avtale. Retten mener åpenbart at frilansere som måtte være uten en slik avtale vil være sikret rett til erstatning, sier NJ-advokat August Ringvold.

I retten hevdet Kokkin at tilgjengeliggjøring av artiklene elektronisk krever særskilt samtykke, noe han ikke har gitt DN. Striden oppsto da frilanseren i 1999 oppdaget at DN hadde lagt hans saker tilgjengelig i elektroniske baser og på nettet.

Kokkin var fast ansatt som journalist i DN før han begynte som frilanser for avisa i 1992. DN på sin side argumenterte med at Kokkin var medlem av redaksjonsklubben i DN i 1988, da avisa inngikk en avtale med klubben om elektronisk publisering via A-tekst, og at han derfor kjente til praksisen med elektronisk publisering.

Nektet å godta

Kokkin fikk i 1999 forelagt seg et skriv, der han skulle godta at DN kunne publisere stoffet elektronisk uten særskilt tilleggshonorar. Kokkin returnerte dette uten å undertegne det. Han fortsatte å levere artikler fram til 2001 uten å kreve særskilt honorar for nettpublisering. Først etter at frilansforholdet ble avviklet fremmet han krav om økonomisk kompensasjon.

Kokkin fremmet saken for Oslo tingrett med støtte fra opphavsrettsorganisasjonen LINO. Tingretten ga DN fullt medhold og påla Kokkin i tillegg å dekke saksomkostninger for DN.

Vant anken

Nå har imidlertid Borgarting lagmannsrett avsagt fastsettelsesdom for at DN ikke har fått overdratt rett til, selv eller ved tredjemann, å gjøre Kokkins artikler tilgjengelig i elektronisk form for allmennheten. Det følger av rettens syn på saken at «allmennheten» også omfatter tilgjengeliggjøring gjennom avtale i det enkelte tilfelle, for eksempel i form av abonnementsavtaler.

Når det gjelder erstatningskravet, finner lagmannsretten at fastsettelsen må bli svært skjønnsmessig. Derfor settes erstatningen til 100 kroner per artikkel, som blir 60.000 kroner inkludert kompensasjon for rentetap.

Dagens Næringsliv pålegges samtidig å betale Kokkins saksomkostninger knyttet til forhandlingene i tingretten og lagmannsretten, til sammen 229.000 kroner.

Løberg-saken

Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon da frilanser Morten Løberg gikk til sak mot Dagbladet. Løberg mente avisa ikke kunne legge hans kronikker ut på nett uten at han hadde sagt seg enig i det. Kronikkene hadde han skrevet for papiravisa. Løberg vant i Oslo byrett, men tapte i lagmannsretten. Høyesterett avviste å behandle saken.

Den rettskraftige dommen fra Borgarting lagmannsrett i Løberg-saken fastslår dermed at mediene har adgang til fri internettbruk av kronikker og debattinnlegg.