I Roma-leiren Salvatore er boligene laget av plast, presseninger og containere. Når det regner, fylles både hus og gater med vann. Foto: Espen Rasmussen  In the Roma camp of Salvatore, homes are made from plastic, tarpaulins and containers. When it rains, both the houses and streets fill with water.
I Roma-leiren Salvatore er boligene laget av plast, presseninger og containere. Når det regner, fylles både hus og gater med vann. Foto: Espen Rasmussen In the Roma camp of Salvatore, homes are made from plastic, tarpaulins and containers. When it rains, both the houses and streets fill with water.

Bildet

• Navn: Espen Rasmussen

• Jobb: Fotograf og bildesjef i VG 

– Det­te bil­det er fra romanileiren Sal­va­to­re i Ser­bia. Bo­li­ge­ne  er la­get av plast, presenninger og kon­tei­ne­re. Når det reg­ner, fyl­les både hus og ga­ter med vann. Ko­so­vo­ser­be­re flyk­tet dit da Natos ­bom­bin­g star­tet i 1999. Ro­ma­ni­folk, men også man­ge van­li­ge ser­be­re fra Ko­so­vo stran­det i Ser­bia selv om de ikke had­de noe der å gjø­re. Det­te er en litt an­nen side av den­ne kon­flik­ten enn det som er kjent tid­li­ge­re.  

– Så det er et tid­lig bil­de i ditt lang­va­ri­ge pro­sjekt der du for­tel­ler his­to­ri­er om flykt­nin­ger og in­ternt for­drev­ne i for­skjel­li­ge de­ler av ver­den?

– Ja, det er tatt i 2005, og er fra den tred­je tu­ren min.

– Bil­det inn­går i ut­stil­lin­gen Tran­sit, som åp­ner 13. mai på No­bels Fredssenter, der pro­sjek­tet blir bredt pre­sen­tert?

– Ut­stil­lin­gen om­fat­ter 80–85 bil­der fra åtte-ni land, tatt i pe­ri­oden 2004-2010, samt fire mul­ti­me­die­pro­duk­sjo­ner og sam­ta­ler med flykt­nin­ger. Jeg er først og fremst opp­tatt av å for­tel­le om dag­lig­li­vet til folk på flukt, ikke om krigs­hand­lin­ger. En del av ut­stil­lin­gen hand­ler om en pa­pir­løs flykt­ning i Nor­ge, som jeg har fulgt gjen­nom to år. På grunn av hans sår­ba­re si­tua­sjon er ikke dis­se bil­de­ne pub­li­sert, men en ut­stil­ling har jo et mer be­gren­set pub­li­kum.

– Det er bil­der som gri­per rett inn i de­bat­ten som ble ak­tua­li­sert blant an­net gjen­nom Ame­lie-sa­ken?

– Ja, han er mye mind­re res­surs­sterk, men er en av kan­skje 10.000 som le­ver slik i Nor­ge. Jeg valg­te å ta med det­te for­di det drar flykt­ning­pro­ble­met nær­me­re oss. I til­legg er en li­ten, men vik­tig del av Tran­sit viet Fridt­jof Nan­sen og hans inn­sats for å hjel­pe flykt­nin­ger tid­lig i for­ri­ge år­hund­re. Som Folkeforbundets høy­kom­mis­sær tok han mas­se bil­der. I sam­ar­beid med No­bels Fredssenter har jeg gått gjen­nom og pluk­ket ut bil­de­ne som er med. De set­ter da­gens flykt­ning­si­tua­sjon i per­spek­tiv.

 – Og så blir det bok av bil­de­ne dine?

– Samtidig med ut­stil­lin­gen kom­mer en bok med sam­me tit­tel på den en­gel­ske for­la­get Dewi Le­wis. Jeg job­ber også med en nett­si­de som byg­ges opp på sam­me måte som ut­stil­lin­gen og boka. Jeg sy­nes det er vik­tig å nå ut til flest mu­lig.

Mar­ke­rer det­te slut­ten på flyktningprosjektet?

– Nja. Jeg kom­mer nok til å fort­set­te å job­be med te­ma­et, for­di det in­ter­es­se­rer meg. Men det­te er nok punk­tum for den mest in­ten­si­ve job­bin­gen.

Kath­rine Geard

Powered by Labrador CMS