Erlend Frafjord, Jo Moen Bredeveien og Knut Gjerseth Olsen står bak det nye magasinet Plot. Foto: Kathrine Geard
Erlend Frafjord, Jo Moen Bredeveien og Knut Gjerseth Olsen står bak det nye magasinet Plot. Foto: Kathrine Geard

Plot med hele historien

Nyhetspoenget kom­mer «al­le­re­de på side 13», men re­dak­tø­re­ne sat­ser på at le­ser­ne le­ser de res­te­ren­de 16 si­de­ne av sa­ken også.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

For­ri­ge tors­dag fikk den nor­ske blad­flo­ra­en en ny til­vekst, samfunnsmagasinet Plot, med un­der­tit­tel «Hele his­to­ri­en». For det er nett­opp det de tre re­dak­tø­re­ne øns­ker, å sat­se på un­der­sø­ken­de jour­na­li­stikk med plass til hele his­to­ri­en og med for­tel­lin­gen og le­ser­opp­le­vel­sen i sen­trum.

Der­for in­ne­hol­der premierenummeret en 29 si­der lang for­tel­ling på nær­me­re 60.000 tegn om norsk barn­løs­het og in­dis­ke sur­ro­gat­mød­re, en 19 si­der lang re­por­ta­sje om Bjar­ne Mel­gaard, 31 si­der om gå­ten bak de ke­ny­an­ske lø­per­fan­to­me­ne og syv si­der om of­fent­lig film­støt­te. Samt ni sa­ker av mer nor­mal leng­de.

– Po­en­get er ikke at det skal være langt for å være langt, men at det skal være mu­lig å gi plass til hele his­to­ri­en. Samtidig må for­tel­lin­gen kun­ne til­fø­re sa­ken noe nytt, og den må være nar­ra­tiv i bånn. Det­te er et ren­dyr­ket re­por­ta­sje­ma­ga­sin ba­sert på un­der­sø­ken­de jour­na­li­stikk, for­kla­rer Plot-trio­en Er­lend Fra­fjord, Jo Moen Bre­de­vei­en og Knut Gjer­seth Ol­sen.

Hek­tet seg av ny­hets­bil­det

Si­den de har vært vil­lig til å sat­se pen­ger og tid på å etab­le­re Plot, har de også tro på at det skal være mu­lig å lyk­kes i mar­ke­det. Uten å jak­te rene ny­he­ter.

– Vi kom­mer så sjel­den at vi har hek­tet oss av ny­hets­bil­det. I ste­det sat­ser vi på ti­ming og på at sa­ke­ne våre skil­ler seg nok fra and­re til at det fris­ter til le­sing, sier Fra­fjord, som ved­går at det lil­le for­ma­tet (17x24, som Sam­ti­den) er en måte å sig­na­li­se­re av­stand fra avi­se­nes lør­dags­ma­ga­si­ner. Og han tror det skal være mu­lig å få le­se­re også til sa­ker som er kjent fra før.

– Plot-ar­tik­le­ne inn­byr til lang­le­sing, og det kan være fris­ten­de å trek­ke pa­ral­lel­ler til No­kas-boka og Mor­ten Strøks­nes’ Kon­go-bok. Beg­ge hand­ler om noe som er vel­kjent for folk fra før, men hvor in­ter­es­sen for te­ma­et li­ke­vel er så stort at bø­ke­ne har solgt godt. Dess­uten har jeg er­fart at man­ge ung­dom­mer ikke le­ser pa­pir­avi­ser, men gjer­ne bø­ker. Kan­skje ty­der det på at de vil ha lan­ge for­tel­lin­ger? Spør Fra­fjord og til­føy­er:

– Må­let er å få med seg nye le­ser­grup­per.

Star­tet med slutt­pak­ke

Er­lend Fra­fjord har vært med på å byg­ge opp en gra­ve­grup­pe i Stav­an­ger Af­ten­blad, men da sjan­sen bød seg tok han slutt­pak­ke for å sat­se på Plot. Med seg fikk han Af­ten­blad-kol­le­ga (uten slutt­pak­ke) Knut Gjer­seth Ol­sen og Jo Moen Bre­de­vei­en (eks-Mor­gen­bla­det og Dags­avi­sen, men også med for­tid i Af­ten­bla­det), og in­spi­ra­sjo­nen har de del­vis hen­tet fra det sven­ske ma­ga­si­net Fil­ter.

– De har i lø­pet av tre år etab­lert seg som Sve­ri­ges le­den­de re­por­ta­sje­ma­ga­sin for un­der­sø­ken­de jour­na­li­stikk med et opp­lag på 35.000. Vi har også inn­gått en samarbeidstale med dem, som åp­ner for mu­li­ge sam­ar­beids­pro­sjekt og even­tu­ell stoff­ut­veks­ling, for­tel­ler Bre­de­vei­en. Han hev­der at Plot har et roms­lig frilansbudsjett og om­ta­ler be­ta­lin­ga som «god».

– Vi tren­ger flin­ke og etab­ler­te fri­lan­se­re, og da kan du ikke for­ven­te at de skal sul­te for å få lov til å skri­ve for oss. Dess­uten prø­ver vi å ska­pe et mil­jø og byg­ge en platt­form for folk som vil ut­vik­le un­der­sø­ken­de jour­na­li­stikk i Nor­ge.

Bak­grunns­ma­te­ria­le på nett

Da premiereutgaven av Plot kom for­ri­ge tors­dag, fore­lå ut­ga­ven kun på pa­pir. Men mel­lom vår dead­li­ne og tids­punk­tet du le­ser det­te på, har iPad-ap­pen de­res tro­lig også blitt god­kjent.

– Fore­lø­pig har vi kun en pdf-ver­sjon av pa­pir­ma­ga­si­net på iPad, for de som vil lese Plot elek­tro­nisk. Men på sikt hå­per vi å kun­ne ut­vik­le en mer dy­na­misk iPad-ut­ga­ve, for platt­for­men bør kun­ne pas­se et ma­ga­sin som Plot, me­ner Gjer­seth Ol­sen.

Mer in­ter­es­sant enn Plots brettutgave er for øye­blik­ket der­for  nett­si­de­ne de­res. Rik­tig­nok vil de ikke ha en le­ven­de nett­si­de med jevn­lig opp­da­te­ring, men til sa­ker hvor det er na­tur­lig vil de brin­ge bak­grunns­ma­te­ria­le og re­de­gjø­re for kil­de­bruk på net­tet.

– Ved be­hov vil vi også åpne opp for en spørs­mål og svar­spal­te knyt­tet til våre re­por­ta­sjer, sier Plot-re­dak­tø­re­ne.

Powered by Labrador CMS