Navn: Eva Kris­tin An­der­sen, Frp-ord­fø­rer i Fred­¬rik­stad * Ak­tu­ell med: Me­ner bil­det av hen­ne med bandidos-gen­ser er ma­ni­pu­lert.

Publisert Sist oppdatert

– Fredriksstad Blad (FB) var den før­s­te avi­¬sa som pub­li­ser­te det om­dis­ku­ter­te bil­det, som kan vir­ke som en støt­te­er­klæ­ring til MC-klub­ben Bandidos. Hvor­dan opp­lev­de du å se det på trykk før­s­te gang?

– Jeg ble lei meg, og det tap­pet meg for kref­ter. Jeg har tid­li­ge­re hatt en god dia­log med FB, og har opp­levd avi­sa som rett­fer­dig. Men MMS-bil­det fikk et fo­kus det ikke for­tjen­¬te. Det­te er en kon­stru­ert sak som jeg syns avi­sen skul­le holdt seg for god til å pub­li­se­re.

– Avi­sa vis­te deg bil­det kvel­den før det kom på trykk. Hvil­ke tan­ker gjor­de du deg da?

– Jeg skjøn­te med en gang at det­te vil­le bli en «sen­sa­sjon» som kun­ne ska­pe et inn­trykk av «enda en eks­trem Frp-ord­fø­rer». Og det er det som er så synd, nå blir det en sam­ta­le om bil­det, i ste­det for fo­kus på den job­ben jeg gjør.

– Som po­li­ti­ker er du en of­fent­lig per­¬son. Syns du me­di­ene har be­hand­let deg for røft?

– Jeg har ikke noe pro­blem med å stå i fo­kus når det er en sak det hand­ler om, og det er helt greit at me­di­ene kri­ti­se­rer meg for det jeg gjør i job­ben. Men en sak som det­te er med på å trek­ke min tro­ver­dig­het i tvil, og der­for me­ner jeg FBs av­gjø­rel­se om å kjø­re sa­ken var feil.

– Tror du at dine er­fa­rin­ger fra den­ne sa­ken vil på­vir­ke ditt for­hold til pres­sen i fram­ti­da?

– Jeg har gitt be­skjed om at jeg ikke øns­¬ker å kom­men­te­re sa­ken mer, at jeg ikke vil den skal ta opp mer plass. Men det er klart at den nok blir lig­gen­de litt i bak­ho­det, og kan­¬skje blir jeg mer re­ser­vert over­for me­di­er fram­¬over. Jeg har all­tid vært vel­dig åpen av meg, men fø­ler nå at jeg må pas­se mer på å være kor­rekt i alt jeg sier. Og det er trist.