Birkedal

«Kjø­ret mot Frp for­ster­ker inn­tryk­ket av at me­di­ene mis­li­ker par­ti­et. Slik har det vært len­ge, uten at det kos­ter Frp sær­lig opp­slut­ning.»

Publisert Sist oppdatert

Da me­di­ene ble kjent med at Frps ord­fø­rer­kan­di­dat i Stav­an­ger var sik­tet for et mu­lig sek­su­elt over­grep, rul­let snø­bal­len raskt. Noen ti­mer se­ne­re var nav­net pub­li­sert. Si­den har fle­re for­talt om etisk tvil­som og mu­lig kri­mi­nell at­ferd.

Et­ter nor­ske pres­se­reg­ler, kan man tro­lig for­sva­re det mes­te pres­sen har meldt om skan­da­len. Trond Bir­ke­dal sto på valg og var sen­tral i par­ti­et. Lo­kalt var det vik­tig for vel­ger­ne å vite, noe Stav­an­ger Af­ten­blad og Ro­ga­lands Avis raskt tok kon­se­kven­sen av.

På­stan­den om sex med en 15-år­ing rei­ser sam­ti­dig vik­ti­ge spørs­mål om hvor­dan par­ti­le­del­sen hånd­te­rer sli­ke mis­tan­ker. Her gjel­der ikke bare Birkedals krav på privatlivsfred, men også det vern ung­doms­par­ti­ets med­lem­mer bør ha mot at eld­re le­de­re ut­nyt­ter dem.

Sa­ken er like fullt van­ske­lig. Vi vet ver­ken hvor tro­ver­di­ge kil­de­ne er, el­ler hvor nøye me­di­ene som for­mid­ler de­tal­jer­te an­kla­ger har grans­ket de­res sann­fer­dig­het og mo­ti­ver. Tro­lig må vi ven­te til en even­tu­ell retts­sak, før det­te blir veid. Det er verdt å hus­ke at fle­re of­fent­li­ge skan­da­le­sa­ker, vis­te seg ikke å hol­de vann. Da er ska­den alt skjedd.

Sek­su­al­li­vet er pri­vat, også for po­li­ti­ke­re. Det er etisk for­kas­te­lig å pub­li­se­re en ka­ta­log over alt man får vite om Birkedals pri­vat­liv, selv om det kun­ne kas­te lys over par­ti­le­del­sens hånd­te­ring av mis­tan­ke­ne.

I jak­ten på sann­he­ten om hva Siv Jen­sen og ge­ne­ral­sek­re­tær Geir Mo viss­te, bandt fle­re re­por­te­re og kom­men­ta­to­rer seg svært raskt til en hy­po­te­se om Frps plikt til å an­mel­de for­hol­det. Det er ju­ri­disk uklart, og av­hen­ger sam­ti­dig av hva som ble sagt un­der sam­ta­len med gut­ten som hev­der han ble mis­brukt i 2008.

Mo­ralsk fins det vek­ti­ge ar­gu­men­ter for å gri­pe inn når en 15-år­ing hev­der seg ut­nyt­tet. Men for­be­hol­de­ne hø­rer også med, og Frp kan ha rett når pa­ri­tet av­vi­ser øns­ket om de­tal­jert in­for­ma­sjon.

Kjø­ret mot Frp for­ster­ker inn­tryk­ket av at me­di­ene mis­li­ker par­ti­et. Slik har det vært len­ge, uten at det kos­ter Frp sær­lig opp­slut­ning. Pres­sen over­le­ver også både feil­skjær og slag­si­de, men vil­le vært tjent med å føl­ge fle­re hy­po­te­ser sam­ti­dig og fra før­s­te dag in­ter­vjue eks­per­ti­se som har stør­re au­to­ri­tet på de ju­ri­dis­ke og personvernetiske si­de­ne ved sa­ken, i ste­det for å ta alle rol­ler selv.