NJ og NR uenige om endringer

Journalistene misfornøyde med ny, foreslått tekstreklameplakat. Redaktørene med innvendinger mot nye sitatsjekkregler.

- Presseetikken er normalt strengere enn jusen, men forslaget til endring som nå foreligger vil åpne opp for en kraftig liberalisering av muligheten for produktplassering, sier rådgiver og advokat Ina Nyrud i Norsk Journalistlag (NJ).

I dag behandler Norsk Presseforbund revisjonskomiteens forslag til endringer i Tekstreklameplakaten, Vær Varsom-plakaten (VVP) og ser på behov for endringer i PFU-vedtektene. Både forslag vedrørende §3.7 om sitater og 3.8 om sitatsjekk i Vær Varsom-plakaten og flere punkter i tekstreklameplakaten skaper problemer.

- Når det gjelder endring av sitatsjekkreglene, tviler jeg på et endelig vedtak. Til det er uenigheten for stor, sier avtroppende generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening (NR).

Sitater…

I dagens VVP §3.7 om sitater står det at «pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist».

Komiteens innstilling er at 3.7 skal endres til «Det er pressens rett å gjengi uttalelser avgitt offentlig eller i en intervjusituasjon. Pressen har plikt å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser på en tilfredstillende måte. Direkte sitater skal gjengis presist.»

Her ønsker NJ å stryke «på en tilfredstillende måte», fordi det kan føre til en vanskelig diskusjon om hva som er «tilfredstillende». Men er ellers enige i endringsforslagene. Det er ikke NR, som på nåværende tidspunkt motsetter seg å endre dagens ordlyd.

- Endringene må sees i sammenheng med §3.8 om sitatsjekk, hvor det også er foreslått endringer. Vi kan være enige i at punktene er modne for revisjon, men tror ikke den foreslåtte nye ordlyden vil få den virkning som er ønsket. Forslaget løser ikke problemet med overdreven bruk av sitatsjekk, sier Nils. E. Øy. 

…og sitatsjekk

Det nye forslaget til §3.8 om sitatsjekk lyder: «Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva tilbudet omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale». 

Øy mener paragrafen trenger en presisering med hensyn til inngåelse av avtaler om sitatsjekk, og tviler derfor på at man klarer å komme fram til et endelig vedtak fredag.

Tekstreklame

Mens NJ med unntak av «på en tilfredstillende måte» stiller seg positive til endringsforslagene i §3.7 og 3.8, er de mer bekymret for den nye, foreslåtte tekstreklameplakaten. De mener forslaget om sponsing og produktplassering blir uthulet, slik at presseetikken blir mer liberal enn jusen.

- Slik forslaget nå må forstås, vil produktplassering i utgangspunkt være lov, bortsett fra i visse type programmer som ramses opp. I henhold til rettsreglene er produktplassering derimot som utgangspunkt forbudt, med unntak av visse typer programmer som det åpnes opp for. Dette er en viktig forskjell, sier Nyrud.

Mens det nåværende forslaget sier at produktplassering ikke kan finne sted i «nyheter, aktualitetsprogrammer og programmer rettet mot barn», vil NJ snu på flisa og foreslår at «Produktplassering kan kun finne sted i filmer, fiksjonsbaserte serier, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer med unntak av slike programmer som er rettet mot barn og ungdom».

- Men vi er villige til å diskutere hva slags programmer som man kan ha produktplasseringer i, presiserer Nyrud.

(Vi kom i skade for å misforstå noe av informasjonen fra Nyrud og har gjort endringer i saken.)

Powered by Labrador CMS