Med jour­na­lis­ter som le­ven­de læ­re­bø­ker

TV 2-profiler gir norske elever nyheter i pedagogisk innpakning.

Publisert Sist oppdatert

Det er ons­dag et­ter­mid­dag i TV 2 Nyhets­kanalens stu­dio i Oslo. Ton­je Steins­land inn­tar pro­gram­le­der­sto­len, mens søn­nen Bror Gun­na­ri set­ter seg ru­ti­nert og trygg ved si­den av. 13-år­in­gen har vært med­an­ker for sin mor si­den TV 2 Sko­le star­tet opp i ja­nu­ar 2010.

De to ut­gjør et ra­dar­par som ti­tu­se­ner av nor­ske sko­le­ele­ver for­hol­der seg til på nett-TV hver uke. På ons­da­ger spil­ler de inn en pre­sen­ta­sjon av ukas un­der­vis­nings­pak­ke for før­s­te til sju­en­de klas­se­trinn, med ut­gangs­punkt i fers­ke ny­hets­inn­slag fra TV 2 Ny­he­te­ne og Ny­hets­ka­na­len.

– Vi får helt over­strøm­men­de til­ba­ke­mel­din­ger fra ele­ver og læ­re­re, sier Steins­land.

Et an­net kjent TV 2-an­sikt, In­gunn Kyr­kje­bø, er an­ker for til­sva­ren­de pro­gram­mer for klas­se­trin­ne­ne åtte til ti. De eld­re ele­ve­ne ga re­dak­sjo­nen kla­re sig­na­ler om at Kyr­kje­bø ikke bør ha en ung­dom som med­an­ker i stu­dio.

– De vil ha sen­din­ge­ne mest mu­lig lik vok­sen-TV, og da får de det, sier hun.

Ble ned­lagt

De er­far­ne jour­na­lis­te­ne job­bet tid­li­ge­re i Nor­ges lengst­le­ven­de do­ku­men­tar­se­rie på TV, Do­ku­ment 2, som ble ned­lagt da fi­nans­kri­sen i 2009 tvang TV 2 til å kut­te 130 av sine rundt 800 års­verk.

Re­dak­tør for TV 2 Sko­le, Kjell Øvre Hel­land, reg­ner med at TV 2 vil tje­ne pen­ger på sin nye sat­sing i år. Kun­de­ne er nor­ske kom­mu­ner (sko­le­ei­er­ne), en­kelt­sko­ler og vok­sen­opp­læ­rings­sen­tra. An­nen­hver uke pro­du­se­rer TV 2 Sko­le også et eget un­der­vis­nings­opp­legg for vok­sen­opp­læ­rin­gen, til bruk for inn­vand­re­re.

– Vi red­det en del stil­lin­ger da le­del­sen ga klar­sig­nal til TV 2 Sko­le. Pro­sjek­tet ble be­man­net med fem per­so­ner. Vi star­tet på bar bak­ke, for det var in­gen å lære av i inn- el­ler ut­land. Nå har dansk TV 2 ved­tatt å star­te et­ter møns­ter av oss og svensk TV4 vur­de­rer det sam­me, sier Øvre Hel­land, som selv unn­fan­get ide­en til pro­sjek­tet.

Fa­mi­li­ært

TV 2 Sko­le bru­ker lett om­ar­bei­de­de ver­sjo­ner av Nyhetskanalens lyd- og bildedesign. Vig­net­ten flag­rer over skjer­men før Steins­land og søn­nen øns­ker vel­kom­men til sen­din­gen for de yng­ste ele­ve­ne.

Steins­land for­tel­ler at søn­nen ble re­krut­tert som en spon­tan løs­ning.

– Vi øns­ket å ha en med­pro­gram­le­der, og treng­te noen i stu­dio der og da. Bror var til­fel­dig­vis med meg på job­ben. Jeg sy­nes det fun­ge­rer kjem­pe­fint. Han er ikke redd for å kom­me med inn­spill. Lønn får han, også. Kon­to­en hans øker med 250 kro­ner i uka, for­tel­ler Steins­land.

 13-år­in­gen er­klæ­rer at det er mor­somt å være med mor i stu­dio.

– Mest i star­ten, men jeg sy­nes fort­satt det er ar­tig å job­be her.

Gjen­nom TV 2 Sko­le har Sko­le­fjern­sy­net, traust for­mid­let av NRK i pe­ri­oden 1962-2002, fått en mo­der­ne, di­gi­tal arv­ta­ker som kom­bi­ne­rer jour­na­li­stikk og un­der­vis­ning. Det skjer gjen­nom be­ar­bei­det gjen­bruk av fers­ke ny­hets­inn­slag og ar­kiv­ma­te­ria­le, kom­bi­nert med opp­ga­ve­sett som er til­pas­set læ­re­pla­ner og kom­pe­tan­se­mål.

Oppgavesettene ut­ar­bei­des i sam­ar­beid med frilanspedagoger. Undervisningspakkene pub­li­se­res på en egen, passordbasert nett­si­de og spil­les av på PC el­ler Smart­boards i klas­se­rom­me­ne.

Fem mil­li­oner

TV 2 Sko­len le­ver­te gra­tis til alle in­ter­es­ser­te sko­ler i 2010. Ved års­skif­tet ble det inn­ført be­ta­ling, og i mid­ten av mai var det inn­gått 70 ram­me- og en­kelt­av­ta­ler om års­abon­ne­ment. Av­ta­le­ne om­fat­ter om­kring 50.000 ele­ver i grunn­sko­len og 8.000 på vok­sen­opp­læ­ring. Det til­sva­rer en inn­tekt på om lag 3,6 mil­li­oner kro­ner. I til­legg har et stort an­tall sko­ler prø­ve­abon­ne­ment.

– Vi har nå kom­mu­ne­av­ta­ler om grunn­sko­len i de stør­ste by­ene og med alle de sto­re voksenopplæringssetrene for inn­vand­re­re i Nor­ge. Vi reg­ner med å om­set­te for mel­lom fem og ti mil­li­oner kro­ner i år. Der­med vil vi ha skapt lønn­som­me ar­beids­plas­ser, ba­sert på ek­si­ste­ren­de ny­hets­pro­duk­ter. Jeg hå­per den­ne ty­pen pro­sjek­ter kan bi­dra til å fi­nan­si­ere kva­li­tets­jour­na­lis­tikk i åre­ne fram­over, sier Øvre Hel­land.

TV 2 Sko­le har også et prø­ve­pro­sjekt for sam­funns­fag i vi­de­re­gå­en­de sko­le.

Alle sel­ger

I TV 2 Sko­le fin­ner vi vik­ti­ge med­spil­le­re til re­dak­tø­ren og pro­gram­le­der­ne: Pro­sjekt­le­de­ren, pe­da­go­gen og tek­no­lo­gen Yng­var Nord­berg, jour­na­lis­ten, oppgavelageren og tek­no­lo­gen Hå­vard Vatn og sel­ge­ren Danel Ham­mer.

– Vi job­ber side ved side, vi er alle er ute på sko­le­ne og sel­ger og alle sam­ar­bei­der om inn­hold og pe­da­go­gikk, for­kla­rer Øvre Hel­land.

– Det har gått over all for­vent­ning, når vi vet hvor van­ske­lig det­te mar­ke­det er. Det er ikke man­ge ak­tø­rer, men vi kon­kur­re­rer med NRKs mer arkivbaserte sko­le­til­bud og med for­la­ge­nes bø­ker og multimediesatsinger, sier Nord­berg.

Må for­kla­re

Steins­land pe­ker på språ­ket, for­tel­ler­kuns­tens ABC, som noe av det vik­tig­ste. Van­ske­li­ge ord og be­gre­per må for­kla­res un­der­veis. Ut­ford­rin­gen er å unn­gå at ele­ve­ne fal­ler av.

– Ser du et fag­lig di­lem­ma i at dere alle er ute og sel­ger pro­duk­tet, sam­ti­dig som du er jour­na­list og la­ger inn­hol­det?

– Jeg opp­le­ver ikke at jeg sel­ger. Vi pre­sen­te­rer TV 2 Sko­le for læ­re­re. Den stør­ste over­gan­gen fra Do­ku­ment 2 var egent­lig at vi nå er både jour­na­lis­ter og pe­da­go­ger.

– Dere har unek­te­lig et langt mer be­skje­dent se­er­tall nå enn da dere job­bet for Do­ku­ment 2. Hvor­dan opp­le­ver du det?

– Det er selv­sagt en over­gang. Men jeg sy­nes det er spen­nen­de å job­be med det­te pro­sjek­tet. Det er en vei inn i bar­nas ver­den.

Dis­ku­sjo­ner

Kyr­kje­bø un­der­stre­ker nyt­ten av alle til­ba­ke­mel­din­ge­ne og den di­rek­te kom­mu­ni­ka­sjo­nen med ele­ver og læ­re­re. Mens inn­sla­ge­ne for de yng­ste i ho­ved­sak er fak­ta- og læringsbasert, leg­ger TV 2 Sko­le opp til at de eld­re ele­ve­ne i stør­re grad dis­ku­te­rer te­ma­ene de får pre­sen­tert.

– Man­ge ten­ker at ung­dom­me­ne skal ha det kjapt, med ras­ke over­gan­ger. Men de ga oss til­ba­ke­mel­ding om at de øns­ker dyb­de, bak­grunn og gjer­ne tun­ge te­ma­er.

– Ut­ford­ren­de

Kyr­kje­bø inn­røm­mer at do­ku­men­ta­ren fort­satt lig­ger hjer­tet hen­nes nær­mest. Men sam­ti­dig sy­nes hun det er ut­ford­ren­de å lage inn­slag for et pub­li­kum som ikke all­tid føl­ger så godt med i ny­hets­bil­det.

– Vi må ten­ke an­ner­le­des. Der­for la­ger vi mye bak­grunns­stoff, og for­sø­ker å tref­fe læ­re­pla­ne­ne. Da­gens ny­hets­bil­de blir brukt til å for­kla­re sam­men­hen­ger. Vi prø­ver å vel­ge prin­si­pi­el­le te­ma­er som kan ska­pe dis­ku­sjo­ner og en­ga­sje­ment hos ele­ve­ne.

– Opp­fat­ter du deg i størst grad som jour­na­list el­ler som pe­da­gog?

– Jeg opp­fat­ter meg som en for­tel­ler som skal lage en sen­ding som sit­ter for ele­ve­ne, tross et stramt nyhetsformspråk.

Powered by Labrador CMS