pionerkvinnene: Pressehistoriker og amanuensis Else-Beth Roaldsø ved Universitetet i Stavanger har gransket pionerkvinnenes innsats i norske aviser. Hver av de fire store regionavisene hadde sin sterke vinne i redaksjonen fra mellomkrigsårene. Foto: Per Lars Tonstad
pionerkvinnene: Pressehistoriker og amanuensis Else-Beth Roaldsø ved Universitetet i Stavanger har gransket pionerkvinnenes innsats i norske aviser. Hver av de fire store regionavisene hadde sin sterke vinne i redaksjonen fra mellomkrigsårene. Foto: Per Lars Tonstad

De ster­ke kvin­ne­ne som skrev his­to­rie

Pionerene valg­te jobb for­an fa­mi­lie, men er knapt nevnt i avi­se­nes egen his­to­rie­fram­stil­ling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Vår kvin­ne­li­ge jour­na­list slut­ter, og vi sø­ker hen­nes et­ter­føl­ger.»

An­non­se­teks­ten er selv­sagt uten­ke­lig i dag, men var van­lig for noen tiår si­den.

Re­dak­tø­re­ne øns­ket en kvin­ne som kun­ne ob­ser­ve­re og skild­re «det tå­re­fyl­te øyet, en­kens slør, den skjel­ven­de lep­pen. Klum­pen i hal­sen, den skjel­ven­de hån­den» – so­si­al­stof­fets grunn­plan­ke slik den ble ut­trykt av ame­ri­kan­ske kvin­ne­li­ge journalistpionerer («sob sis­ters»).

Hver av de fire sto­re nor­ske re­gi­on­avi­se­ne had­de hver sin pro­fi­ler­te kvin­ne i re­dak­sjo­nen i noen tiår fra 1920-tal­let. Pres­se­his­to­ri­ker og ama­nu­en­sis Else-Beth Ro­al­sø ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger har grans­ket de­res vir­ke og kvin­ners ge­ne­rel­le po­si­sjon i me­die­his­to­ri­en i pro­sjek­tet «Opp fra fot­no­te­ne».

– I avi­se­nes egen his­to­rie­fram­stil­ling er kvin­ne­ne knapt nevnt, gjer­ne bare som fot­no­ter. Det er hel­ler ikke så lett å gå opp spo­re­ne et­ter dem. Det tok lang tid før de sig­ner­te egne ar­tik­ler, og in­gen av dem et­ter­lot seg dag­bø­ker, sier Ro­al­sø.

«Menn i skjørt»

Pio­ne­re­ne i skjørt var Eli­se Lund i Ad­res­se­avi­sen, Jo­han­ne Mar­gre­the John­sen i Stav­an­ger Af­ten­blad, Es­ther Jo­han­nes­sen i Ber­gens Ti­den­de og Åse Løv­dal i Fæd­re­lands­ven­nen. De har noen fel­les­trekk – de var alle ugif­te, og de var ster­ke, myn­di­ge og stri­di­ge kvin­ner, slett ikke enk­le å bry­ne seg på for en re­dak­tør med slips.

– Var de menn i skjørt?

– Det er et slei­ve­te be­grep, men til en viss grad, ja. Og jeg tror det var en ren over­le­vel­ses­stra­te­gi for dem. De måt­te brøy­te seg en plass. Den heg­net de om. Noen av dem had­de en fast side de fyl­te med eget stoff, and­re måt­te kon­kur­re­re om spal­te­plass, for­tel­ler Ro­al­sø.

Hun ser også klart at dis­se fire sto­re var svært en­ga­sjer­te kvin­ner. De skil­te lite mel­lom ar­beid og fri­tid. Det som opp­tok dem på job­ben, fyl­te også de­res liv uten­for avis­hu­se­ne. De var bren­nen­de sje­ler, så kan­skje var det ikke plass til fa­mi­lie, el­ler de valg­te be­visst kar­rie­re fram­for mann og hus.

– Vi vet lite om ak­ku­rat det. Men ge­ne­relt ser vi at i tid­li­ge år så gikk kvin­ner ut av ar­beids­li­vet når de ble mød­re, sier Else-Beth Ro­al­sø.

Åp­net for fle­re an­non­ser

Kvin­ne­ne brak­te sine er­fa­rin­ger og sine in­ter­es­ser fram i spal­te­ne. De skrev om so­sia­le sa­ker, hel­se, opp­dra­gel­se, er­næ­ring, hus­stell og mote. Noen kun­ne også dek­ke kom­mu­ne­sty­rer. Men kom det en kjent riks­po­li­ti­ker til dis­trik­tet, var det en mann­lig re­por­ter som møt­te opp med penn og blokk. For ikke å snak­ke om krim, sport og uten­riks­po­li­tikk – men­ne­nes do­me­ne til langt opp på 1970-tal­let!

Nor­ske avis­re­dak­tø­rer av­slø­rer lite om hvor­for de åp­net re­dak­sjo­ne­ne for kvin­ner. Kan­skje de skul­te litt til Sve­ri­ge, som had­de fan­get opp sig­na­ler fra USA. Der vis­te det seg nem­lig at det fulg­te an­non­se­pen­ger med i kjøl­van­net av kvin­ne­stoff. Hvis de viet en halv­si­de til er­næ­ring, hel­se og mote, kun­ne det duk­ke opp an­non­ser for ost, jog­ge­sko og kjo­ler da­gen et­ter.

Be­hers­ket kvin­ne­fri­gjø­ring

I Nor­ge star­tet det svært bort­gjemt og for­sik­tig. Ruth Thom­sen, kona til Stav­an­ger Af­ten­blads re­dak­tør Per Thom­sen, fikk i 1928 ei kjellerspalte med tit­te­len «Hjemmestell». I 1933 ble den ut­vi­det til en hel­si­de, «Vi og våre», tro­lig den lengst­le­ven­de nor­ske avis­si­de, først langt opp mot vår tid ble den tatt bort. Per Thom­sen be­skrev «Vi og våre» som en husmorside «der det ble lagt vekt på so­si­alt ar­beid og kvin­ne­lig fri­gjø­ring. Men på en be­hers­ket måte».

De fire sto­re i re­gi­on­avi­se­ne var ster­ke kvin­ner med stort en­ga­sje­ment og ar­beids­lyst. Fle­re av dem be­gyn­te som kon­tor­da­me, der opp­ga­ven var å ta imot og skri­ve ut Norsk Telegrambyrås mel­din­ger fra dik­ta­fon og te­le­fon. Det var vik­tig at de be­hers­ket ma­skin­skri­ving, og så gjor­de det ikke noe om de had­de in­ter­es­se for jour­na­li­stikk i til­legg. Slik star­tet be­mer­kel­ses­ver­di­ge kar­rie­rer.

So­si­alt en­ga­sjert

Jo­han­ne Mar­gre­the John­sen (1908-2005, Hirschfeldprisen i 1975) var søn­dags­sko­le­læ­re­ren som var le­ven­de opp­tatt av so­si­alt ar­beid, urett­fer­dig­het, mi­sjon- og hjel­pe­ar­beid. Hun kjem­pet for de små og sva­ke og så kan skje også på jour­na­list­job­ben som et kall fra Gud.

Om Es­ther Jo­han­nes­sen (1900-1968) i Ber­gens Ti­den­de ble det sagt at hun sat­te stan­dard for avi­sens so­sia­le pro­fil. Hun var en do­mi­ne­ren­de kvin­ne, noen fryk­tet hen­ne, and­re lær­te det mes­te om jour­na­li­stikk av hen­ne. Hun dam­pet på sin si­ga­rett og ham­ret på skri­ve­ma­ski­nen når and­re gikk hjem. Hen­nes skar­pe penn ram­met de ster­ke i sam­fun­net.

Ad­res­se­avi­sens Eli­se Lund (1889-1957) var også en bau­ta i og uten­for re­dak­sjo­nen. Nåde den som tram­pet hen­ne på tær­ne. Kvin­ne­or­ga­ni­sa­sjo­ner vå­get ikke star­te sine mø­ter før «hun had­de snøf­tet seg ned ved sitt ut­valg­te bord med et du­sin nyspissede bly­an­ter. Og hun tok ikke fem øre for å av­bry­te fore­drags­hol­de­ren med et høy­lytt «for noe tøv», sier en som ar­bei­det sam­men med hen­ne. Samtidig had­de hun et varmt hjer­te og var sær­lig opp­tatt av de fat­ti­ges kår i Trond­heim.

Lengst sør i lan­det sør­get Åse Løv­dal (1916-1995) for å brin­ge kvin­ne­li­ge kil­der inn i Fædrelandsvennens spal­ter. Hun var ka­to­likk, svært kunn­skaps­rik og nok også en so­lo­spil­ler i re­dak­sjo­nen. – Hun var de­fi­ni­tivt en kvin­ne som kun­ne sky­te fra hof­ta, for­tel­ler en av hen­nes re­dak­tø­rer.

Sav­ner de bren­nen­de sje­ler

– Hvor vik­ti­ge var dis­se kvin­ne­ne for sam­tid og et­ter­tid?

– Først og fremst brak­te de stoff om og for kvin­ner inn i avi­se­ne. I dag ser vi at det­te stoff­om­rå­det er høyt pri­ori­tert i me­di­ene. Hvil­ket tema var det ikke som vant den sto­re Skup-pri­sen? Jo, svik­ten­de eld­re­om­sorg. Og for­bru­ker­stoff er ofte opp­slag i løs­salgs­avi­se­ne, sier Else-Beth Ro­al­sø.

Dog på­pe­ker hun at det har tatt ube­gri­pe­lig lang tid å re­du­se­re kvin­ne­un­der­skud­det i re­dak­sjo­ne­ne.

– Ja, det har gått utro­lig sak­te. Selv om kvin­ner og menn har vært likt re­pre­sen­tert i jour­na­list­ut­dan­nin­gen, har fle­re kvin­ner for­svun­net fra yr­ket et­ter­på. Kvin­ner, sær­lig når de får barn, øns­ker i stør­re grad enn menn re­gu­lert ar­beids­tid. Et hjer­te­sukk til, hvor er det blitt av de bren­nen­de sje­ler i me­di­ene? Kvin­ne­pio­ne­re­ne lev­de og ån­det for job­ben. I dag er det snakk om å sprin­ge, sprin­ge, sprin­ge mot dead­li­nes 24 ti­mer i døg­net. Det blir fort over­fla­disk. Og ei­er­nes krav om over­skudd er ikke blitt mind­re med åre­ne. Da er det kjekt å se at noen ikke gir seg, men gra­ver og står på og vin­ner Skup-pri­ser, sik­kert et­ter å ha job­bet litt gra­tis også, sier Else-Beth Ro­al­sø.

Powered by Labrador CMS