Helge Øgrim er redaktør i Journalisten. Foto: Birgit Dannenberg
Helge Øgrim er redaktør i Journalisten. Foto: Birgit Dannenberg

For­fris­ken­de in­vitt

LEDER: Det er en synd og en skam at medierapport ikke skaper større debatt, skriver Helge Øgrim.

Publisert Sist oppdatert

Last ned hele rapporten her

Fritt Ords ar­beids­grup­pe av fire mediekyndige fram­la tid­li­ge­re i mai en bred rap­port om til­stan­den i nor­ske me­di­er og hva som bør gjø­res for å styr­ke jour­na­li­stik­ken. Så ble det nok­så stil­le.

Bare en li­ten hånd­full avi­ser har om­talt rap­por­ten, og det er både synd og skam. VGs tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør for­kas­ter rap­por­tens tan­ke om of­fent­lig di­rek­te­støt­te til gra­ve­jour­na­lis­tikk og får føl­ge av Da­gens Næ­rings­liv.

Mot dis­se re­flek­se­ne rei­ser rap­por­ten en bred be­skri­vel­se av jour­na­li­stik­kens ut­vik­ling de sis­te 20 åre­ne. Me­die­nes bi­drag til de­batt og be­lys­ning er blitt de­mon­stra­tivt skar­pe­re og liv­li­ge­re i den­ne pe­ri­oden, trass i at både bran­sje­ak­tø­rer og kri­ti­ke­re tidsvis kap­pes om å skild­re elen­dig­het. Men grup­pas drøf­ting av blind­so­ner, av­skrift og re­dak­sjo­nell til­ba­ke­trek­king fra dis­trik­te­ne er sam­ti­dig svært tan­ke­vek­ken­de og over­be­vi­sen­de. Den bør le­ses av alle som bryr seg om fa­get og om pres­sens funk­sjon i de­mo­kra­ti og lo­kal­sam­funn.

Bi­drags­yter­ne Sven Egil Om­dal (re­dak­tør), Ragn­hild K. Ol­sen, Paul Bjer­ke og An­ders Bjart­nes har ikke hatt i opp­drag å le­ve­re en sam­stem­mig ana­ly­se. Det de­mon­stre­res i den gjen­git­te e-post­du­el­len mel­lom nett­venn­li­ge Bjart­nes og for­nøye­lig re­ak­sjo­næ­re Bjer­ke, som sy­nes å mene at pdf er det fi­nes­te in­ter­net­tet har frem­brakt.

Omdals drøf­ting av den tek­no­lo­gis­ke re­vo­lu­sjo­nen er god, og det prag­ma­tis­ke for­sva­ret av mål­ret­te­de sub­si­di­er og økt NRK-li­sens kan ikke av­fei­es. Men rap­por­ten gir få nye ide­er til hvor­dan inn­sats­mid­ler, en­ten de kom­mer ved å åpne stats­kas­sen el­ler sparebankfondene, kan ska­pe lang­sik­ti­ge ver­di­er for me­di­ene. Her vil tro­lig sat­sing på tek­no­lo­gis­ke fellesplattformer for ut­nyt­tel­se av of­fent­lig og an­nen in­for­ma­sjon, ha stør­re virk­ning enn lønns­de­ling mel­lom bib­lio­tek og re­dak­sjon.

Ol­sen er enes­te dis­sen­ter i slutt­ka­pit­te­let om an­be­fa­lin­ger, der hun re­ser­ve­rer seg mot å styr­ke NRK. Det er et stort di­lem­ma at knapt noen an­nen me­die­be­drift har slik trygg­het og fri­het som stats­kring­kas­tin­gen. Tid­li­ge­re re­dak­tør i Klas­se­kam­pen, Bjer­ke, lan­se­rer for øv­rig tan­ken om å av­skaf­fe moms­fri­ta­ket for Schib­sted og and­re som be­ta­ler ut­byt­te.

Det vir­ker ikke som man­ge nor­ske re­dak­tø­rer har lest rap­por­ten ennå. De­res an­sat­te bør uan­sett gjø­re det, boka lig­ger gra­tis på Fritt Ords si­der. For­fat­ter­nes frie til­nær­ming gir et glim­ren­de ut­gangs­punkt for å dis­ku­te­re det­te ra­di­ka­le ti­de­ver­vet og hvil­ke valg­mu­lig­he­ter det gir. Så bør for­sla­ge­ne drøf­tes ett for ett før de leg­ges døde av kref­ter som bare vil ha mer av det gam­le.

(Last ned hele rapporten her)