NJ i pluss i kriseåret 2009

Snudde underskudd til overskudd til tross for betydelig fall i antall yrkesaktive medlemmer. Men årets tall bekymrer.

Norsk Journalistlag mistet 388 fullt betalende medlemmer i fjor, en nedgang på hele fem prosent. En økning i antall pensjonister og såkalte servicemedlemmer med redusert kontingent bidro til å redusere nettofrafallet til 188. Dermed hadde NJ 9.551 medlemmer ved årsskiftet.

Til tross for at organisasjonen har vært gjennom medienes verste kriseår i nyere tid, viser NJs regnskap for 2009 et driftsoverskudd på 285.000 kroner. I revidert budsjett ble det lagt til grunn et underskudd på 1,54 millioner kroner, noe som gir en resultatforbedring på 1,87 millioner kroner.

I disse forhandlingstider er det verdt å merke seg at NJs konfliktfond økte med tre millioner kroner i 2009, til 62,6 millioner.

Sparte mer enn inntektssvikten

Kontingentinntektene i 2009 var 1,4 millioner kroner høyere enn i 2008, og endte på 41,7 millioner. Totalt ble imidlertid NJs inntekter 0,47 millioner kroner svakere enn ventet i fjor. Det betyr at kostnadene ble 2,33 millioner kroner lavere enn budsjettert.

NJ har spart mest penger i forhold til budsjettet på følgende områder:

* Kurs

* Drift konsernlag

* Frikjøp av tillitsvalgte

* Ekstraordinære tiltak tillitsvalgte

* Hefter og annen informasjon

Overbudsjettering

Innsparingene skyldes i stor grad at mesteparten av stabens kapasitet var knyttet til de mange nedbemanningsprosessene i mediene. Dette resulterte i redusert aktivitet i organisasjonen, både sentralt og lokalt.

Overbudsjettering er en annen årsak, blant annet når det gjelder frikjøp. Det har ikke vært nødvendig å kjøpe fri tillitsvalgte for å ta unna en del av arbeidet, i så stor grad som NJ trodde.

kontingentinntektene 1,4 millioner kroner høyere enn i 2008, og endte på 41,7 millioner kroner.

Usikkert i 2010

Det nye året har startet noe ruskete for NJ, som allerede nå forbereder kostnadskutt på en million kroner. Kontingentinntektene for de tre første månedene i 2010 ser ut til å svikte med 131.000 kroner i forhold til samme periode i fjor. I budsjettet et det regnet med en oppgang på 275.000 kroner, slik at avviket ligger på drøyt 400.000 kroner.

Fra budsjettet ble utarbeidet i fjor høst og før 2009 var omme, mistet NJ hundre fullt betalende medlemmer. Fra nyttår til utgangen av mars går det ut ytterligere 70 fullt betalende. I 2010 har NJ budsjettert med en total nedgang på 200 medlemmer.