Her er NJs toårige smørbrødliste

Landsstyrets vyer omfatter skjerpet lønnskamp, AFP til alle og utvidet kildevern.

Publisert Sist oppdatert

På sitt todagersmøte tirsdag og onsdag behandlet landsstyret NJs politiske og organisatoriske arbeidsoppgaver i perioden 2011–13. De endelige vedtakene skal fattes på landsmøtet 24. til 26. mai.

Under kan du lese landsstyrets forslag til nye punkter i NJs tiltaksplan og program (målsettinger for perioden), basert på innspill fra ledelsen, klubbene og lokallagene. Punktene refereres i mer eller mindre tilfeldig rekkefølge:

*NJ har dokumentert at journalister har hatt en dårlige lønnsutvikling enn andre grupper. NJ skal jobbe for bedre lønnsutvikling for journalister.

* NJ skal gjennomføre en ny kvalitetsundersøkelse før landsmøtet i 2013, i samarbeid med Norsk Redaktørforening.

* NJ skal prioritere kompetanseheving av journalister, for å heve kvaliteten i alle medier.

* NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser.

* Lokallagene skal vurdere mulig sammenslåing med andre lag, i tråd med organisasjonsutvalgets anbefalinger.

* Alle medarbeidere skal være omfattet av AFP-ordning.

* NJ skal jobbe for faste ansettelser og mot at permanent behov for arbeidskraft fylles av midlertidig ansatte. NJ skal jobbe mot ulovlige arbeidsforhold, misbruk av arbeidsmiljølovens intensjon og diskriminering av midlertidig ansatte.

* NJ skal arbeide for en samlet medieansvarslov, slik at alle journalister kan jobbe under de samme journalistiske rammevilkår med medienøytralt redaktøransvar og utvidet kildevern.

* NJ vil arbeide for et medienøytralt eneansvar for redaktøren, uten at dette skal endre forholdet mellom redaktør og journalist eller svekke den journalistiske integritet. Det må være logisk samsvar mellom reglene som gir redaktørene redaksjonell frihet og reglene som gir redaktørene ansvar. Av hensyn til pressens troverdighet vil NJ arbeide for at redaktøransvaret også bør gjelde for brukergenerert innhold i nettavisene.

* For å styrke medienes funksjon som samfunnsinstitusjon, vil NJ arbeide for å innføre et utvidet kildevern som det svenske “meddelarskyddet”. Det betyr taushetsplikt om anonyme kilders identitet overfor alle myndigheter, samt et etterforskningsforbud.

* NJ vil arbeide for en medieeierskapslov som vurderer mediemakt på tvers av redaksjonelle plattformer og der alle medier er inkludert, og for en lov som begrenser vertikal eierkonsentrasjon.

* NJ vil arbeide for en moderne mediestøtte som bygger videre på redaksjonelt mangfold, og som støtter opp om kvalitet, ytringsfrihet og demokrati.

* Direktestøtten må gjøres plattformnøytral, og støtten skal bidra til originalt journalistisk innhold. Direktestøtten må økes og utvides.

* NJ er mot moms på journalistikk.

* NJ skal motarbeide forslag om å innføre moms på aviser og fagpresse, og jobbe for lavest mulig moms på andre mediekanaler.

* NJ skal lede frilansernes kamp mot kutt i honorar og krav om overføring av bruksrettighetene til oppdragsgiver uten vederlag.

* NJ skal arbeide for at frilanserne i de enkelte medier honoreres tilsvarende et gjennomsnittsnivå i bedriften, gjennom aktiv bruk av frilanskalkulatoren.

* NJ vil oppfordre fast ansatte journalister som påtar seg frilansoppdrag til å følge NJs frilanskalkulator i fastsettelsen av honoraret.

* NJ skal arbeide for å etablere kollektive avtaler som sikrer frilansernes rettigheter.

* NJ skal prioritere mellomlederes rettigheter som arbeidstakere.

* Ansatte i foreldre- og fødselspermisjon skal være sikret lik og samtidig lønnsutvikling som øvrige redaksjonelle medarbeidere i bedriften.

* NJ skal støtte og drive internasjonalt arbeid for sikkerhet, journalistisk kvalitet og ytringsfrihet, med særlig vekt på å videreføre prosjektene i Russland og Filippinene.

Powered by Labrador CMS