Jahn-Arne Olsen er generalsekretær i Norsk Journalistlag. Foto: Birgit Dannenberg
Jahn-Arne Olsen er generalsekretær i Norsk Journalistlag. Foto: Birgit Dannenberg

Bratt stønadsvekst til ledige

Hver fjerde arbeidsledige NJ-medlem har vært uten jobb i over et år.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Journalistlags landsstyre ble onsdag presentert for en Questback-undersøkelse blant samtlige registrert arbeidsledige medlemmer i Norsk Journalistlag. 106 av de 170 ledige svarte på undersøkelsen, som ble gjennomført i januar.

Svarene viser blant annet at halvparten (49 prosent) av de 106 medlemmene har gått ledig i kort tid, definert som mellom én og seks måneder. 25 prosent svarer at de har vært uten arbeid i over et år. I den siste gruppen er det ingen under 30 år.

Sterk økning i stønader

79 mediefolk søkte om støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse i 2009. PA-kassen utbetalte i alt 884.770 kroner. Fem av søknadene ble avslått. Tallene for 2008 var henholdsvis 15 søkere, 134.400 kroner i utbetaling og tre avslag.

78 av søkerne i 2009 var NJ-medlemmer, mens den siste kom fra redaktørenes rekker. 23 oppga at de var permittert. Av de totalt 79 søkerne var 42 kvinner.

6,6 millioner på bok

PA-kassens frie egenkapital var på 6,6 millioner kroner ved årsskiftet.

– Men vi delte ut 250.000 kroner på det første av årets åtte møter i PA-styret. Det er litt urovekkende hvis nivået blir det samme på de kommende møtene, sa NJs generalsekretær Jahn-Arne Olsen til landsstyret.

Stønadssatsene fra PA-kassen er 4.000 kroner per måned, pluss 400 kroner for hvert forsørget familiemedlem.

Utbetalingene av ledighetsstøtte går til medlemmer av NJ og NR som mister sitt journalistiske arbeid som følge av nedlegginger, omorganiseringer, driftsnedskjæringer eller andre årsaker.

30 til 39 år

Halvparten av de 106 som svarte på NJs Questback-undersøkelse oppgir at de er i aldersgruppen 30 til 39 år, mens nesten 20 prosent er fra 50 til 59 år. 55 prosent av de ledige NJ-medlemmene er kvinner.

72 prosent av svarerne er journalister, sju prosent er grafiske designere og seks prosent er fotografer. Flertallet av de ledige har vært i yrket mindre enn 14 år. De fleste svarer fra ti til 14 år.

Åtte av ti er optimister, og tror de fortsatt er i yrket om et år. Sju av ti tror det samme på fem års sikt.

Oslo og Akershus

58 av de undersøkte bor i Oslo eller Akershus. 35 prosent av dem var fast ansatt i sin siste jobb, 28 prosent var vikar og 19 prosent kom fra frilansvirksomhet.

De aller fleste mener det største hinderet for å få jobb er at det er få ledige jobber generelt, og for mange er finanskrisen en viktig årsak.

De arbeidsledige medlemmene ønsker at NJ skal tilby dem journalistfaglige kurs, nyhetsbrev med tilbud og ordninger, rådgivning og faglige foredrag.

Bevilger 800.000

NJs landsstyre vedtok enstemmig å satse 800.000 kroner på ulike tiltak for arbeidsledige medlemmer. 500.000 kroner skal brukes til å gi ledige journalister tilbud om ordinære kurs på Institutt for Journalistikk i vår og i høst. NJ undersøker nå muligheten av å få NAV-godkjennelse for IJ-kurs, slik at arbeidsledige deltakere ikke blir trukket i dagpenger.

300.000 kroner er satt av til samlinger og frilanskurs.

Seks av ti arbeidsledige svarer for øvrig «Vet ikke» på spørsmål om IJ har den nødvendige kurskompetansen for deres behov.