Eides protest mot forenklet behandling

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Per Kristian Eide

Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

 

Pressens Faglige Utvalg

Postboks 46 Sentrum, 0102 Oslo

 

Oslo, 17. november 2015

 

 

SAK 284/15 - PROTEST MOT FORENKLET BEHANDLING

 

Jeg protesterer med dette på PFU-sekretariatets nye avskjæring av mine klager på TV 2s journalistikk, denne gang på TV 2s dekning av Helsetilsynets avgjørelse i tilsynssaken 2. februar i år.

I fagmedarbeider Kjell Nyhuus’ begrunnelse i e-post av 15. oktober i år for hvorfor PFU-sekretariatet henviser klagen til forenklet behandling, redegjør han for hvorfor flere av klagepunktene ikke representerer brudd på god presseskikk.

Men Nyhuus nevner ikke med ett ord det viktigste og etter mitt syn klareste bruddet på god presseskikk, som også er første punkt og innledning i min klage. Jeg vil derfor nedenfor kort redegjøre for dette punktet, og derigjennom vise hvorfor det er feil at dette er en ”forenklet behandling”-klage.

TV 2 påstod på ny i to TV-reportasjer 02.02.2015 at forskningen førte til hjerneblødning hos flere pasienter

TV 2 publiserte 2. februar i år to TV-reportasjer om Helsetilsynets avgjørelse i tilsynssaken der tilsynet gransket forskningsprosjektet jeg er leder for. I begge reportasjer påstås det at flere pasienter fikk hjerneblødning på grunn av sin deltagelse i forskningen. Begge ble klaget inn i klagen som PFU-sekretariatet nå henviser til forenklet behandling.

TV 2 har i 58 hardtslående nyhetssaker fra 2012, 2013 og 2014 (dokumentert i PFU-sak 141/13 på s. 152 i klagers tilsvar) konstatert uten forbehold at det var min forskning som forårsaket hjerneblødning og alvorlige hjerneskader hos to pasienter, og/eller tap av all funksjonsevne hos den ene. I ti av disse nyhetssakene ble det påstått at en tredje pasient kanskje døde på grunn av forskningen.

Jeg ber PFUs medlemmer om forståelse for at dette er svært alvorlige anklager mot meg som nevrokirurg og forsker, og at jeg rett og slett er nødt til å prøve å gjendrive dem ved å klage til PFU.

I 2012, 2013 og 2014 forsøkte jeg en rekke ganger å få TV 2 til å forstå at det er feil å konstatere at forskningen forårsaket hjerneblødning hos to pasienter. Men TV 2 fortsatte bare å gjenta påstanden, og mine imøtegåelser på dette punkt fremkom aldri i det publiserte materialet. Dette er godt dokumentert i PFU-sak 141/13.

TV 2 utelot i de to innklagde TV-reportasjene fra 02.02.2015 at Helsetilsynet konkluderte at det er umulig å si hva som var årsaken til to hjerneblødninger

Helsetilsynet konkluderte 02.02.2015 med at det like gjerne kunne vært den nødvendige og planlagte hjerneoperasjonen pasientene var igjennom (ICP-måling) som kunne forårsaket hjerneblødningene. Under ”Vurdering av årsaken til komplikasjonene” står det følgende:

”Det er vanskelig å vurdere hvorvidt det var ICP-målingen, hjernebiopsien eller ICP-måling kombinert med hjernebiopsitaking som medførte at to av de tre pasientene fikk hjerneblødning. Likeledes er det vanskelig å vurdere hvilken/hvilke av faktorene som gjorde at den ene pasienten fikk hjerneinfarkt med blødning.

(…)

Statens helsetilsyn legger imidlertid til grunn at hjerneblødningene hos pasient 2 og 3 var relatert til prosedyrene (innleggelse av ICP-måler og biopsi) som ble gjennomført i tilknytning til forskningsprosjektet.”

Jeg er altså i over 50 hardtslående nyhetssaker blitt hengt ut som hjernekirurgen som ”utelukkende for å forske” påførte tilsynelatende friske personer hjerneblødning og store skader med min forskning. Når så Helsetilsynet til slutt konkluderer at det er umulig å si med sikkerhet at det var forskningen som var årsaken, kan det da ikke være tvil om at dette er en helt sentral faktaopplysning?

Det er uforståelig for meg at TV 2 i de innklagede TV-reportasjene fra 02.02.2015 fortsatte å påstå at flere pasienter fikk hjerneblødning på grunn av forskningen. Og dette gjør altså TV 2 i dekningen av Helsetilsynets avgjørelse, der det konkluderes at det er umulig å påstå noe slikt.

Denne konklusjonen er for meg det klart viktigste i Helsetilsynets avgjørelse. Det er den som viser at TV 2 i over 50 nyhetssaker dømte meg på et sviktende grunnlag. TV 2s gjengivelse av Helsetilsynets avgjørelse er på dette punkt uredelig.

Når TV 2 i de to TV-reportasjene fortsetter å påstå at flere pasienter fikk hjerneblødning på grunn av forskningen, er dette for det første feil. For det andre er det utelatelse av en helt sentral faktaopplysning å ikke ta med at Helsetilsynet konkluderte med at det er umulig å si hva som var årsaken til hjerneblødningen.

Dette er faktafeil og utelatelse av faktaopplysning som rammer meg med full tyngde. PFU-sekretariatet mener altså at det er så åpenbart at dette ikke er i strid med god presseskikk at min klage kan avgjøres ved forenklet behandling. Er dette virkelig så åpenbart?

TV 2 utelot i de to innklagde TV-reportasjene fra 02.02.2015 at samtlige pasienter var igjennom en planlagt og nødvendig hjerneoperasjon

TV 2 har beviselig siden november 2012 vært klar over at samtlige pasienter som deltok i forskningsprosjektet var innlagt for å få utført en nødvendig hjernetrykkmåling (ICP-måling). Slik måling innebærer operasjon i hjernen med risiko for alvorlige komplikasjoner som hjerneblødning og infeksjon på 1 – 2 %. Forskningsprosjektet gikk ut på å ta en liten vevsprøve (biopsi) fra operasjonssåret som måtte etableres for å gjennomføre den nødvendige og planlagte trykkmålingen.

TV 2 fortalte i de to innklagde TV-reportasjene fra 02.02.2015 ikke at samtlige pasienter var igjennom en nødvendig og planlagt hjerneoperasjon. Det var derfor umulig for seerne å tro annet enn at det ene og alene var forskningen som forårsaket hjerneblødning.

I PFU-sak 141/13 ble TV 2 felt for brudd på god presseskikk fordi TV 2 ”bevisst utelot vesentlige opplysninger som kunne belyst saken bredere”, og ”i for stor grad opptrådte ensidig i sin utvelgelse av kildemateriale”. PFU slo fast at TV 2 forut for første publisering visste at:

”det ikke var gjort inngrep i hjernen bare på grunn av vevsprøven, men at vevsprøven ble tatt samtidig med et inngrep pasientene likevel skulle gjennom, et inngrep TV 2 noen dager senere omtalte som risikofullt”

Når TV 2 i de to TV-reportasjene fra 02.02.2015 heller ikke fortalte seerne at Helsetilsynet har konkludert at det er umulig å fastslå hva som forårsaket hjerneblødningene, ble utelatelsen av opplysningen om at samtlige pasienter var igjennom en hjerneoperasjon med risiko for hjerneblødning, desto mer skadelig for meg.

TV 2 utelot i de to innklagde TV-reportasjene fra 02.02.2015 min imøtegåelse av påstanden om at flere pasienter fikk hjerneblødning på grunn av forskningen

I god tid før publisering av de to innklagde TV-reportasjene sendte jeg i e-post min imøtegåelse av påstanden om at flere pasienter fikk hjerneblødning på grunn av min forskning:

”Jeg er også glad for at Helsetilsynet har konkludert med at det er umulig å si sikkert om det var forskningen som forårsaket hjerneblødning hos tre pasienter, eller om det var den planlagte og nødvendige trykkmålingsprosedyren som samtlige deltagere var igjennom i utredningen av deres hjernesykdommer”

Men dette tok altså TV 2 ikke med i de to TV-reportasjene.

Tillat meg følgende spørsmål: Er presseetikken nå blitt slik at hvis en redaksjon slipper en angrepet part til orde i en sak, oppfylles automatisk Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, uansett om den angrepne får imøtegått den groveste beskyldningen eller ei?

TV 2 var presseetisk pliktig til å omtale resultatet av granskningen på en redelig måte

I PFU-sak 204/13 sa PFU at

”Det som imidlertid ikke er presseetisk akseptabelt, er omtalen av utfallet av granskningen. Som det heter i Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, er det god presseskikk å omtale rettskraftige avgjørelser i saker som har vært omtalt tidligere. Utvalget har tidligere uttalt at det samme bør gjelde i saker der det har vært rettet alvorlige anklager mot identifiserbare personer. I det påklagede tilfellet publiserte avisen granskningsresultatet umiddelbart på nett, men ikke i papiravisen.” (min utheving)

Når TV 2 omtalte resultatet av Helsetilsynets granskning av 02.02.2015, fortsatte altså TV 2 i to kringkastede tv-innslag å presentere det som om det var forskningen som førte til hjerneblødningene, og underslo det Helsetilsynet har fastslått på nettopp dette punkt.

Som det fremgår av PFUs avgjørelse i sak 204/13, sitert over, er det ”god presseskikk å omtale rettskraftige avgjørelser i saker som har vært omtalt tidligere. Utvalget har tidligere uttalt at det samme bør gjelde i saker der det har vært rettet alvorlige anklager mot identifiserbare personer.”

Dette må vel i så fall bety at TV 2 var pliktig til å omtale Helsetilsynets konklusjon i det helt sentrale spørsmålet om hva som forårsaket hjerneblødningene. At dette fremkom (gjennom min skriftlige imøtegåelse) i TV2.no-artikkelen, har ifølge PFU-uttalelsen i sak 204/13 ingen betydning:

”Utvalget har tidligere slått fast at der mediene har drevet omfattende dekning av en sak på én medieplattform, så er det god presseskikk at saken også avsluttes samme sted.”

Selvjustisordningen havner på ville veier hvis en så godt funderte klage som dette henvises til forenklet behandling.

Så vidt jeg vet, ender 99 % av sakene som PFU-sekretariatet henviser til forenklet behandling med at PFU følger sekretariatets innstilling om ”ikke brudd på god presseskikk”. Henvisning til forenklet behandling er derfor i praksis en mulighet for sekretariatet til å hindre at PFU realitetsbehandler en klage fra en bestemt klage.

Hvis det blir slik at PFU-sekretariatet nekter en klager å klage inn en redaksjon ved å henvise klagen til forenklet behandling, vil dette uunngåelig undergrave selvjustisordningens troverdighet.

Hilsen

Per Kristian Eide

Powered by Labrador CMS