Tapte i lagmannsretten

Eks-redaktør i Journalisten tapte også ankesaken i pensjonstvist mot fagbladet.

Tidligere ansvarlig redaktør Jan Otto Hauge i Journalisten gikk rettens vei mot sin gamle arbeidsgiver etter det han mener er mislighold av pensjonsavtale. I 2012 avsa Oslo tingrett dom i Journalistens favør. Journalisten ble frifunnet, og tilkjent saksomkostningene. Hauge anket til lagmannsretten.

Bakgrunn

Hauge inngikk 2002 en sluttavtale med Journalisten. I avtalen sto det blant annet at Journalisten frem til tidspunktet for Hauges alderspensjonering skulle opprettholde innbetaling av hans pensjonspremie til den kollektive pensjonsordningen som gjaldt for de ansatte i Journalisten.

Hauge ble uføretrygdet 1. desember 2002. Dette innebar at Journalisten i henhold til den kollektive pensjonsavtalen ikke lenger skulle innbetale forsikringspremie for Hauge, og sluttavtalens bestemmelse om slik innbetaling ble derfor ikke aktuell etter tidspunktet for uførhet.

I desember 2002 endret Journalisten sin kollektive pensjonsordning som følge av innføringen av lov om foretakspensjon. Den nye avtalte at utbetalingene ble regulert med 80 prosent av konsumprisindeksen (KPI). Hauge mener ordlyden i hans sluttavtale må forstås som at Journalisten var ansvarlig for at hans fremtidige pensjonsutbetalinger ble regulert med 100 prosent av konsumprisindeksen.

Ny domfellelse

Lagmannsretten kom torsdag til samme resultat som tingretten. Anken ble dermed forkastet.

”Det er etter lagmannsrettens oppfatning uten betydning for Hauges rettigheter etter sluttavtalen at han kort tid etter inngåelsen av avtalen ble erklært ufør, og at Journalisten som følge av dette ble fritatt for å innbetale ytterligere pensjonspremie for ham.”

Jan Otto Hauge sier i en kommentar til Journalisten at han synes dommen er uriktig.

–Jeg har akkurat fått den, og jeg kan bare registrere at jeg er uenig i dommen. Noe mer kan jeg ikke få gjort med det akkurat nå.

Leder Thomas Spence i Norsk journalistlag (NJ) er glad for at saken nå er ferdig.

– Vi er tilfreds med dommen. Den stadfester det vi hele tiden har ment, og tingretten tidligere har sagt. Den viser at NJ har opptrådt ryddig, ansvarlig og stått ved inngåtte avtaler.