Jens Egil Heftøy har så langt ikke kommentert anklager og anmeldelse, men hans advokat sendte en kommentar til Skups årsberetning. Her fra fjorårets Skup. Foto: Martin Huseby Jensen
Jens Egil Heftøy har så langt ikke kommentert anklager og anmeldelse, men hans advokat sendte en kommentar til Skups årsberetning. Her fra fjorårets Skup. Foto: Martin Huseby Jensen

Jens Egil Heftøy svarer på kritikk i Skups årsberetning

Tønsberg/Skup (Journalisten): Heftøys advokat viser til arbeidsgivers taushetsplikt. Det avviser Skups advokat og viser til at Heftøy kjøpte X-box på Skups regning.

Publisert Sist oppdatert

I Skup-stiftelsens årsberetning for 2016 forteller styret om fjoråret. Inkludert oppsigelsen av sekretariatsleder Jens Egil Heftøy og det økonomiske rotet som er blitt avdekket i kjølvannet av hans avskjed. 

«I april 2016 ble det avdekket økonomisk mislighold i stiftelsen. Dette ble delvis innrømmet av vår tidligere sekretariatsleder i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet for 2015. Politiet er nå ferdig med den innledende etterforskningen av saken, og den ligger til vurdering hos påtalejurist ved Sentrum politistasjon.» heter det i beretningens side 1 under mellomtittelen Skup-familien

Her kan du lese hele årsberetningen.

Videre på side 5 under mellomtittelen Sekretariatet heter det: «SKUP hadde inntil 19. april 2016 en sekretariatsleder i fast stilling. Vedkommende sa på denne dato opp sin stilling etter å ha vedkjent økonomisk rot. 22. april trakk han tilbake oppsigelsen sin. Styret vedtok enstemmig 9. mai 2016 å avskjedige sekretariatslederen.»

Det ble også lagt fram et vedlegg til Skups årsberetning for 2016 som tar for seg politianmeldelse og avskjed av Heftøy. Det kan du lese her.

Ekstra gjennomgang av saken

«Under revisjonen av SKUPs regnskap for 2015, avdekket revisors stikkprøvekontroll at daglig leder hadde belastet SKUPs regnskap med private utgifter tilsvarende 42.859 kroner. Forholdet ble kjent for styreleder dagen før SKUPs årsmøte, 08.04.16. Daglig leder hadde, uten å informere styreleder eller styret, erkjent forholdet overfor revisor og tilbakebetalt 24.754 kroner av beløpet. Han hadde også betalt tilbake 11.719 kroner for å dekke et lån han hadde opprettet hos SKUP. Lånet var tatt opp uten å informere styret.»

Styret valgte å la saken ligge til etter årsmøtet. 

«Etter årsmøtet viste en foreløpig gjennomgang at omfanget av udokumenterte utgifter var vesentlig større. De aller fleste av disse transaksjonene var kostnadsført fra våren/forsommeren og fram til årsskiftet 2015/2016, en periode med høy aktivitet og stor pengegjennomstrømning som følge av at SKUP-konferansen og GIJC ble arrangert med få måneders mellomrom. I 2015 hadde SKUP en omsetning på ca. 8 millioner kroner, mot ca. 2 millioner kroner i 2014. Rutinene for kontrasignering ved utbetalinger over 50 000 kroner ble ikke fulgt i denne perioden. Dette hadde sammenheng med at SKUP tok i bruk nettbank. Endringen åpnet for at daglig leder kunne foreta utbetalinger på egen hånd ettersom han var registret med prokura alene i Brønnøysundregisteret. Styreleder spurte gjentatte ganger om det var noe som skulle kontrasigneres, men fikk avkreftende svar på dette fra daglig leder.»

Dette fant Visma

Videre heter det at Heftøy ble forelagt situasjonen i et oppfølgende møte med revisor. I en samtale mellom styreleder Jan Gunnar Furuly og Heftøy sa sistnevnte muntlig opp sin stilling med umiddelbar virkning, og bekreftet dette per e-post samme dag. «Han undertegnet også et gjeldsbrev begrenset oppad til 170.000 kroner. I denne sammenheng ble det avtalt at utgifter som det kunne dokumenteres at var knyttet til SKUPs drift skulle komme til fradrag fra dette beløpet.»

Avtroppende Skup-leder Jan Gunnar Furuly. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen
Avtroppende Skup-leder Jan Gunnar Furuly. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

«Etter den tid har revisor foretatt en fullstendig gjennomgang av kredittkortbruken i 2014 og 2015. I tillegg har den nye regnskapsføreren gjennomgått det som er regnskapsført i 2016. Det samlede beløpet for udokumenterte utgifter har etter dette passert 200.000 kroner.»

Visma tok over føringen av SKUPs regnskap i juni 2016 og har rekonstruert regnskapet for 2015, dette viser at 

○ SKUP rammet av selve underslaget. Dette anslås til å være i overkant av 200.000 krooner. Av dette er drøyt 73.000 kroner drevet inn.

○ SKUP er påført store ekstraordinære kostnader til revisor, regnskapsfører og advokat. Dette har hittil kostet stiftelsen ca. 460.000 kroner.

○ Regnskapsgjennomgangen har avdekket at SKUPs egenkapital har vært feilaktig presentert i årsregnskapet ved at en rekke fordringer som er balanseført viser seg å ikke være reelle. 392.000 kroner av de 809.452 kroner som var ført som kundefordringer i 2015-regnskapet, er tapsført i 2016-regnskapet.

Vil gi balanse

Denne omtalen har ført til at Heftøy gjennom sin NJ-advokat Elin Nykaas mener det er nødvendig å komme med «enkeltopplysninger og korrigeringer til årsmøtet.»

Advokaten viser til at Skup, som andre arbeidsgivere, har taushetsplikt og lojalitetsplikt overfor sine ansatte. Unntaket er økonomiske konsekvenser og fremtidig risiko, er dette en sak som skulle vært håndtert internt i styret. 

NJ-advokat Elin Nykaas Foto: Bjørn Åge Mossin
NJ-advokat Elin Nykaas Foto: Bjørn Åge Mossin

«Brevet er ikke et partsinnlegg ei er det heller noe forsøk på å prosedere saken.» skriver Nykaas og viser til at de ikke ønsker å gå inn i enkeltheter eller å kommentere detaljene i de fremlagte dokumentene. 

«Politiet har så vidt oss bekjent ikke fattet noen beslutning i saken og følgelig heller ikke tatt ut noen påtale. Det foreligger ingen dom for økonomiske misligheter eller underslag. Vi finner det derfor nødvendig å minne om det grunnleggende prinsippet om uskyldspresumpsjon, at Heftøy er uskyldig i de anklager Skup har fremsatt overfor ham inntil motsatte er bevist. Det er retten som skal foreta bevisvurderingen, ikke verken skup eller årsmøtet.» 

Advokaten viser til at sekretariatslederen har erkjent og beklaget å ha benyttet Skup sitt kredittkort til privat bruk. «Han har imidlertid aldri hatt intensjon om urettmessig å tilegne seg midler som tilhører stiftelsen, men å betale dette til fakturaforfall.» 

Videre skriver advokat Nykaas at det ikke er tilfelle at Heftøy har urettmessig foretatt overføringer via nettbank. «Vi er heller ikke forelagt transaksjoner eller forhold som tilsier at det er tilfelle. Hertil bemerkes at Skup har hatt nettbank siden 2009, altså forut for ansettelsen av sekretariatsleder og at det ikke har vært gjort endringer i forbindelse med dette.»

I brevet adressert til årsmøtet og Skup-leder Furuly heter det at Heftøy akseptere å signere gjeldsbrevet og oppsigelsen for å unngå åpen konflikt.  

«At gjeldsbrevet så ble brukt som bevis for “underslag” i pressekonferansen som ble avholdt kun noen få timer senere, og videre som grunnlag for anmeldelsen til politiet, ble opplevd som et sjokk og som å bli lurt. Dette samsvarte ikke med forutsetningene for å signere oppsigelsen og det såkalte gjeldsbrevet.»

Heftøy krever flere penger

Hun mener at siden Heftøy ikke fikk fremlagt dokumentasjon om forholdene han er anklaget for, kunne han heller ikke vurdere riktigheten av påstandene eller fikk mulighet til å redegjøre for disse, ble oppsigelse og det såkalte gjeldsbrevet erklært ugyldig. 

Nykaas påpeker at oppsigelsen som er signert styrets nestleder og ikke styreleder, som er arbeidsgiver, gjør oppsigelsen ugyldig. Derfor er det heller ikke grunn for å få den erklært ugyldig i retten.

Det er også blitt varslet rettslig skritt for å inndrive krav om feriepenger og utgifter i forbindelse med reise og refusjon av utlegg, samt overtidsgodtgjørelse med en samlet sum på rundt kr 250.000 kroner, korrigert for det kravet fra Skup. 

«Beløpet er ikke på noen måte fra falt og vil bli krevd utbetalt.» 

«Hva gjelder det som betegnes som udokumenterte utgifter, bemerkes at det ikke uten videre er slik at selv om det mangler bilag, så er dette utgifter som er urettmessig er belastet Skup, eller automatisk skal betales av sekretariatslederen.» 

Nykaas viser også til at det er gjort betydelig antall legitime innkjøp for Skup. «Andre transaksjoner er i forbindelse med reiser for Skup hvor det ikke er utbetalt godtgjørelse for reiser, herunder bensinutgifter i forbindelse med bruk av egen bil i arbeidet.» 

Dette hevder hun dokumentert i forbindelse med to innsyn foretatt i e-post. 

«Av hensyn til seg selv og ikke minst familie, har Heftøy valgt å avstå fra å kommentere saken i media, selv om dette har falt svært negativt ut for ham selv. Når han nå har valgt å uttale seg om forhold som er kommentert i årsberetningen, så skyldes det hensyn til at årsmøtet skal ha et nyansert bilde av saken.»

Avviser taushetsplikt

Under årsmøtet på Skup fredag forklarte styreleder Furuly at hotellet på Lillehammer som ble benyttet under global Skup i i månedsvis hadde forsøkt å få Heftøy på vegne av Skup til å betale 300.000 kroner etter konferansen. Noe som ikke skjedde. Like etter avskjeden kom regningen som et sjokk.

Skups advokat John Steffen Gulbrandsen fra advokatselskapet Bing Hodneland redegjorde under årsmøtet for sine anbefalinger i anledningen oppsigelsen. Han sa til styret at det kunne være ørliten risiko for ugyldig oppsigelse. 

– Utfra råd fra meg ble det vurdert at det var grunnlag for oppsigelse. Styret enstemmig vedtok å gi ham avskjed.

At oppsigelsen er signert nestleder i Furulys fravær mener Gulbrandsen ikke gjør oppsigelsen ugyldig. 

– Skup har i foretaksregisteret to personer med signaturrett, hver for seg. Jeg kan ikke se det er noen som helst holdbarhet i at oppsigelsen skal være ugyldig. Heller ikke gjort noen rettslige grep mot oppsigelsen. Noe som skal skje innen frister. Disse er utløpt for lenge siden, forklarte advokaten og gjorde samtidig klart at Heftøy heller ikke vil kreve jobben tilbake basert på omstendighetene.

Hvorvidt Heftøy har rettigheter med tanke på urettmessig avskjed, viste Gulbrandsen til at det mangler en haug med bilag, selv om dette ikke er bevis på underslag eller utroskap. Heftøy har også erkjent at han har rotet med økonomien. 

– Det er forespurt gjennom styret, og delvis gjennom meg, om klargjøring av disse udokumenterte postene i regnskapet og konkrete punker som ikke har med Skup å gjøre. Det er ikke besvart.

Siden saken er anmeldt og ført avskjed mener advokaten det er snakk om litt mer enn en vanlig oppsigelsessak. Og siden Nykaas har forfattet brevet til årsmøtet åpner det for å diskutere saken under årsmøtet. 

Hva utestående krav angår viste Gulbrandsen til at Heftøy har fått utbetalt feriepenger i samsvar med det han har krav på.

– De andre kravene går på overtid og reiseutgifter. Saken er den at i den stillingen han har hatt er ikke overtid innbakt i lønna, han viste til at det er vanlig i lederstillinger og i selvstendige stillinger. Nettopp her er partene uenige om det er en slik stilling Heftøy har hatt.

– Selv har han beskrevet at stillingen ikke var en slik som kompenserte for overtid i argumentasjon for å få lønnsøkning. 

Videre ble det vist til at praksis har vært at Heftøy har levert kvitteringer for bensin, diett og kost. Nå krever han også statens regulativer. Det medfører høyere krav. 

– Hvorfor mener jeg det er grunnlag for avskjed og at det skulle gis avskjed? Det er enkeltforhold som er av slik karakter som danner grunnlag som erkjennelsen om sammenblanding av økonomien. Ett år etter er det ikke gjort eneste forsøk på å besvare enkeltposter i regnskapet som ikke er forklart.

Gulbrandsen viser også til at det på en post var ført opp i underkant av 4.000 kroner til PC-utstyr. Dette viste senere å være en X-box som gikk i stykker og ble levert til forhandler hvor det ble utbetalt i kontanter. 

– Det er i seg selv avskjedsgrunnlag. 

Ifølge advokaten ble det også ført i regnskapet opp møter med kolleger i Tyskland og Brasil som ikke skal ha funnet sted. 

 

Powered by Labrador CMS