Kan bruke Facebookbilder

Kan bruke Facebookbilder

PFU godkjente bildebruk i Grimstad Adressetidende.

Et ektepar som klaget lokalavisen inn for PFU etter at et av deres bilder på Facebook ble brukt til å illustrere en artikkel. Saken handlet om at de to hadde vært initiativtakere til en klagegruppe mot det lokale kabeltv-selskapet.

Ekteparet skriver i sin klage at bildebruken, som bestod av et privat feriebilde brukt både på forsiden og inne i avisen, ikke hadde relevans. Uansett, skriver de to, burde avisen tatt kontakt på forhånd.

Trygg

Grimstad Adressetidende (GA) mener på sin side at det er ekteparet selv som har søkt offentlighet gjennom å etablere klagegruppen, og i tillegg lenke til bildet som ble brukt.

GA mener også at det var naturlig å tro at gruppen ønsket mest mulig blest rundt sin protest, også gjennom et oppslag i avisen. Og mener samtidig at man var på trygg juridisk og pressetisk grunn ved å bruke bilde fra Facebook i en nyhetsaktuell reportasje.

Greit

PFU påpeker at utvalget ikke kan ta stilling til opphavsretten og retten til eget bilde, noe som opptar klagerne.

– På prinsipielt grunnlag vil utvalget understreke at de samme presseetiske varsomhetskrav som ellers, naturligvis også må gjelde i forhold til materiale som gjøres allment tilgjengelig via internett, heter det i uttalelsen fra PFU.

Videre heter det at Facebook er et massemedium som det må kunne siteres fra. Og det vises til at det ikke er klaget på at GA har hentet opplysninger til oppslaget fra Facebookgruppen. Snarere reagerer de på at det er hentet et privat bilde til saken fra deres egne facebookprofiler.

Samtykke

Utvalget skriver videre at det er forståelse for klagernes umiddelbare reaksjon over å se sitt eget bilde i avisen. Det påpekes at på generelt grunnlag er hovedregelen fra utvalget å anbefale at det hentes inn samtykke dersom man ønsker å publisere private bilder fra Facebook, enten det er fra lukkede eller åpne profiler.

Utvalget konkluderer med at det de må ta stilling til er om bildet er brukt i andre sammenhenger enn den opprinnelige (Vær Varsom-plakatens punkt 4.10).

Der mener utvalget at avisen har handlet innenfor det som er presseetisk akseptabelt.

– Det legges her vekt på at bildet av de to er nøytralt, og på ingen måte belastende eller krenkende for de avbildede, og derfor heller ikke rammes av den aktsomhet pkt. 4.10 er satt til å ivareta, skriver utvalget i sin uttalelse.

Utvalget kom til at bildet har nyhetsmessig relevans sammen med opplysningene om protestsiden. PFU godtar også avisens argument om at klagerne gjennom eget initiativ søkte offentlighet og ønsket oppmerksomhet.

Konklusjonen er at Grimstad Adressetidende ikke brøt god presseskikk.

Annonser

Ledige stillinger:

Søknadsfrist
23.03.2018
Søknadsfrist
23.03.2018
Søknadsfrist
01.04.2018
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsreportasje i Grimstad Adressetidende (GA) om at et lokalt kabelselskaps misfornøyde kunder hadde opprettet en klagegruppe på nettstedet Facebook. Gruppens initiativtager påklager, sammen med sin ektefelle, at det både på førstesiden og inne i avisen ble brukt et privat feriebilde av dem, hentet fra en av parets facebookprofiler. Klagerne mener bildebruken var uten relevans for saken, og at avisen uansett burde ha tatt kontakt på forhånd.

Grimstad Adressetidende påpeker at klagerne selv hadde søkt offentlighet ved å opprette facebookgruppen, og der legge lenke til det aktuelle bildet. Etter GAs mening var det naturlig å tro at gruppen ønsket mest mulig blest om protestaksjonen, også ved å få et avisoppslag. Avisen anser ellers at den var på trygg grunn, både juridisk og presseetisk, ved å bruke et bilde hentet fra Facebook i en nyhetsaktuell reportasje.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis bemerke at de spørsmål som primært opptar klagerne, og som også i stor grad preger tilsvarsrunden, dreier seg om rettslige og ikke presseetiske spørsmål. Opphavsrett og retten til eget bilde etter åndsverkloven avgjøres av domstolene, og ligger utenfor utvalgets kompetanseområde. Det PFU skal avgjøre, er om publiseringen strider mot de presseetiske normer, slik de er formulert i Vær Varsom-plakaten.

På prinsipielt grunnlag vil utvalget understreke at de samme presseetiske varsomhetskrav som ellers, naturligvis også må gjelde i forhold til materiale som gjøres allment tilgjengelig via Internett. En stor del av Norges befolkning er i dag daglige brukere av nettsamfunnet Facebook, og brukerne må derfor være klar over at informasjonen som publiseres der, kan komme offentligheten i hende. Facebook er i den forstand et massemedium som det i utgangspunktet må kunne siteres fra. Utvalget registrerer at heller ikke klageren synes å ha innvendinger mot at GA har hentet sine opplysninger om den aktuelle aksjonen fra initiativtakernes facebookgruppe. Klagerne reagerer derimot på at avisen har hentet et privat bilde til saken fra deres egne facebookprofiler.

Utvalget har forståelse for klagernes umiddelbare reaksjon over å se det de oppfatter som et privat bilde, publisert både på førstesiden og inne i avisen, uten at personene er varslet eller forespurt. På generelt grunnlag vil utvalget som hovedregel anbefale at samtykke innhentes når man akter å publisere private bilder hentet fra Facebook, enten det er fra lukkede eller åpne profiler.

Det utvalget i det påklagede tilfellet må ta stilling til, er om publiseringen av bildet er i strid med Vær Varsom-plakaten, eller mer presist med det relevante punkt i plakaten, pkt, 4.10, der det heter: ”Vær varsom med bruk av bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige”.

Utvalget mener GA har handlet innenfor det presseetisk akseptable. Det legges her vekt på at bildet av de to er nøytralt, og på ingen måte belastende eller krenkende for de avbildede, og derfor heller ikke rammes av den aktsomhet pkt. 4.10 er satt til å ivareta. Utvalget vil bemerke at det sammen med opplysningene om protestaksjonen, også hadde nyhetsmessig relevans å presentere initiativtakerne til gruppen. I likhet med avisen vil utvalget også vise til at klagerne, gjennom sitt initiativ, søkte offentlighet og faktisk ønsket oppmerksomhet.


Grimstad Adressetidende har ikke brutt god presseskikk.

Les også

Full konflikt mellom redaksjonsklubben og ledelsen i nyhetsbyrået.

BILDET:

Tre fotografer forteller hva de så etter for å fortelle om det politiske dramaet på Stortinget. 

Den nye K-rådslederen har innført ny praksis om å behandle klagesaker i temabolker.