Kulturminister Thorhild Widvey kunne fredag presentere det nye mediemangfoldsutvalget som ble varslet i juni. Hun hentet sin tidligere medarbeider Knut Olav Åmås til å lede utvalget. Foto: Bjørn Åge Mossin
Kulturminister Thorhild Widvey kunne fredag presentere det nye mediemangfoldsutvalget som ble varslet i juni. Hun hentet sin tidligere medarbeider Knut Olav Åmås til å lede utvalget. Foto: Bjørn Åge Mossin

Topptungt utvalg skal se på medienes framtid

Hentet sin tidligere statssekretær til å lede mediemangfoldsutvalget. Også NRK- og TV 2-sjefene er med.

Publisert Sist oppdatert
Regjeringen oppnevnte fredag mediemangfoldsutvalget som ble varslet da Kulturdepartementet 19. juni la fram stortingsmeldingen om NRK. Utvalget skal utrede hvordan økonomiske virkemidler på medieområdet best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold.
 
Arbeidet ledes av Knut Olav Åmås, som er direktør for stiftelsen Fritt Ord. Han er tidligere statssekretær for nettopp den ansvarlige statsråden, kulturminister Thorhild Widvey.

– Jeg håper utvalget vil gi oss noen gode råd i det videre arbeidet med finansieringen av både allmennkringkasting og pressen, sa Widvey da hun presenterte utvalget fredag.

– Dette er et kompetent og sterkt utvalg som jeg er glad for å lede, sa utvalgsleder Åmås.

Regjeringen uttaler at den vil legge til rette for en bred offentlig samtale i framtidens digitale mediesamfunn.
 
– Et mangfold av medietilbud er avgjørende for et velfungerende demokrati og for ytringsfriheten. Vi må nå se om virkemidlene våre er innrettet slik at de bidrar effektivt til mediemangfold og ytringsfrihet, sier statsråden.
 
Mediemangfoldsutvalget skal levere sin utredning i form av en offentlig NOU-utredning til Kulturdepartementet innen 1. mars 2017.
 
Leder: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord (Oslo)
Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon (Bærum/Arendal)
Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media (Sandnes)
Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet (Oslo)
Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB (Bergen)
Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen (Oslo)
Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV2 (Bergen)
Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK (Oslo)
Randi Øgrey, leder i Mediebedriftenes Landsforening (Oslo)
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad (Bø i Telemark)
 
Et annet utvalg som også ble varslet i sommer, et ekspertutvalg som skal utrede nye modeller for NRKs inntekter, blir trolig utnevt i neste uke, opplyste Widvey.
 
Norsk Journalistlag er misfornøyd med å ikke bli representert i mediemangfoldsutvalget.

– Utvalget gjør seg mindre relevant og vil påføres ekstra arbeid når de skal vurdere nyhets- og aktualitetsmedier uten NJs kunnskap på feltet, sier nestleder Hege Iren Frantzen.

Mediemangfoldsutvalget ble presentert av kulturminister Thorhild Widvey fredag. Fra venstre Lars Petter Øyen (Kulturdepartementet), Olav T. Sandnes, Ellen Altenborg, Randi Øgrey, Knut Olav Åmås, Thorhild Widvey, Thor Gjermund Eriksen, Hildegunn Soldal, Hilde Eika Nesje og Gunnar Stavrum. Ivar Rusdal og Hallvard Moe var ikke til stede.Foto: Bjørn Åge Mossin
Mediemangfoldsutvalget ble presentert av kulturminister Thorhild Widvey fredag. Fra venstre Lars Petter Øyen (Kulturdepartementet), Olav T. Sandnes, Ellen Altenborg, Randi Øgrey, Knut Olav Åmås, Thorhild Widvey, Thor Gjermund Eriksen, Hildegunn Soldal, Hilde Eika Nesje og Gunnar Stavrum. Ivar Rusdal og Hallvard Moe var ikke til stede.
Foto: Bjørn Åge Mossin

Utvalgets mandat

Mediemangfoldsutvalget skal vurdere hva statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale utviklingstrekk på mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet. Utvalget skal studere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og deres betydning for Norges språk og kultur.
 
Med utgangspunkt i sin analyse skal utvalget vurdere hvordan statens økonomiske virkemiddelapparat, herunder produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften, best kan innrettes for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud. Utvalget skal blant annet vurdere behov, omfang og offentlig finansiering av allmennkringkasting og nyhets- og aktualitetsmedier. Utvalget kan også vurdere regulatoriske virkemidler dersom dette er relevant.
 
I mandatet heter det også:
 
“Utvalget må innhente opplysninger om bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet i aktuelle europeiske land. Utvalget må vurdere om utvalgets forslag vil reise problemstillinger knyttet til EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte. Utvalget kan innhente andre nødvendige del-utredninger og skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Utvalgets forslag skal ta utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett, men det kan også fremmes forslag om økt eller redusert ressursbruk.”
 
Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon.

Rett balanse

Departementet ønsker at utvalget skal bidra til å finne den rette balansen mellom private og offentlig finansierte medier.

Mediemangfoldutvalget skal - i lys av den digitale utviklingen i mediesektoren - vurdere statens mål for mediemangfoldet. Utvalget skal også utrede hvordan statens økonomiske virkemidler - både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet - best kan bli brukt for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge.

Les mer om NRK

Utvalet skal vurdere det samlede norske tilbudet og se spesielt på nyhets- og aktualitetsmedienes funksjon i formidling av nyheter og debatt, og hva allmenkringkastere betyr for språk og kultur i Norge.

TV 2 kritisk

Regjeringen varslet at den vil gjennomføre en fornyet avtale for en kommersiell allmennkringkaster. Mediemangfoldsutvalget skal blant annet se på hvordan myndighetene skal kompensere en kommersiell aktør for de forpliktelsene den påtar seg.

TV 2, som i dag har avtale med staten som kommersiell allmennkringkaster, var ikke bare fornøyd med det Widvey la fram i juni. Avtalen løper ut 31. desember 2016.

– Vi skulle ønsket oss – og hadde forventet – en tydeligere bestilling av et konkret arbeid som handler om hvordan man skal finansiere kommersiell allmennkringkasting. Det har NRK fått, og vi mener det hadde vært naturlig at også TV 2 var innlemmet her. Stortingsmeldingen er jo utvidet fra å være en NRK-melding til også å være en melding om allmennkringkasting, sa TV 2-sjef Olav T. Sandnes til Journalisten.no.

Mediemangfoldsutvalget skal jobbe med en frist 1. mars 2017, mens den nye avtalen TV 2 håper å sikre seg må utlyses en gang i 2016. Da utvalget ble presentert fredag sa Sandnes til Journalisten.no:

– Det vil bli vanskelig å ta anbefalingene fra utvalget - i alle fall de endelige - inn i utlysningen av den nye perioden for den kommersielle kringkasteren. Men vi skal delta på en god måte. 

Powered by Labrador CMS