Prak­ti­kan­ten

Stu­den­te­ne har inn­tatt Me­die-Nor­ge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I pe­ri­oden ja­nu­ar til slut­ten av mars er over 200 jour­na­li­stikk­stu­den­ter plas­sert rundt i uli­ke me­di­er i hele lan­det. Det er stu­den­ter fra Vol­da, Mediehøgskolen Gim­le­kol­len, Nor­ges Krea­ti­ve Fag­sko­le og Uni­ver­si­te­te­ne i Stav­an­ger og Ber­gen.

En av dem er An­ne­mar­te No­re­vik Gas­mann. Hun går sis­te året på jour­na­li­stikk i Vol­da, og er prak­ti­kant i TV 2 Ny­hets­av­de­lin­gen. Der job­ber hun som plan­leg­ger i Tab­lo­id, og er med på å fin­ne ide­er til kon­flik­ter og gjes­ter som kan pas­se til pro­gram­met. Hun sier job­ben er kre­ven­de, men spen­nen­de.

– Det er et stort an­svar. Er du med på å plan­leg­ge de­bat­ter, er det opp til deg at de­bat­ten fun­ge­rer. Det skal være folk som fun­ge­rer på TV, og vink­lin­gen skal være god, sier hun.

Unn­gå stu­dent­tab­ben

Ing­vild We­daa Tenn­fjord er jour­na­list og mest kjent for por­trett­in­ter­vju­ene «På To­manns­hånd» i Ma­ga­si­net i Dag­bla­det. På blog­gen http://tennfjord.wordpress.com har hun pos­tet et videoinnlegg der hun gir tips til stu­den­ter som er i prak­sis. I vi­deo­en «Den stør­ste stu­dent­tab­ben» sier hun at stu­den­ter er ofte de som er sik­rest på sin yr­kes­iden­ti­tet selv om de ald­ri har job­bet som jour­na­lis­ter.

– Bruk prak­si­sen til å fin­ne ut hva du er god på. Det kan være noe helt an­net enn du tror. Med en helt fast­spik­ret me­ning kan man gå glipp av man­ge mu­lig­he­ter.

Prak­si­sen har ikke fått Gas­mann til å end­re me­ning. Hun vil frem­de­les bli ny­hets­jour­na­list, men det har li­ke­vel vært en nyt­tig er­fa­ring.

– Jeg var mest vant til å skri­ve, og jeg var usik­ker på om jeg kun­ne tak­le å job­be med TV. Men nå er jeg over­be­vist om at det­te er mor­som­me­re.

Mang­ler meng­de­tre­ning

Re­dak­sjons­sjef Sig­munn Heb­nes i Ny­hets­av­de­lin­gen til TV 2, me­ner det stu­den­te­ne mang­ler når de kom­mer ut i prak­sis er meng­de­tre­ning.

– Her får de mu­lig­he­ten til å lage man­ge sa­ker, og dess­uten får de stør­re ut­ford­rin­ger i Oslo og Ber­gen enn i Vol­da, sier han.

Men han un­der­stre­ker at stu­den­te­ne også er en res­surs.

– Vi kan ikke leg­ge opp pro­duk­sjo­nen et­ter prak­ti­kan­te­ne, men de er en kjem­pe­god tilleggsressurs. Og vi har re­krut­tert enormt man­ge fra stu­die­ste­de­ne gjen­nom åre­ne.

Gas­mann me­ner den stør­ste ut­ford­rin­gen som prak­ti­kant er å vite hva som er en god sak. Job­ben kre­ver at hun er eks­tremt opp­da­tert på ny­hets­bil­det. Hun ser el­ler hø­rer på ny­he­ter gjen­nom hele da­gen.

– Jo mer kunn­skap jeg får, jo mer spen­nen­de blir det, sier hun.

Jobb over­tid

Ing­vild We­daa Tenn­fjord var sik­ker på at hun skul­le bli krim­jour­na­list, ikke dyb­de­in­ter­vju­er. Hun me­ner at man­ge stu­den­ter vel­ger en vel­dig smal lin­je, og at de hel­ler bør tes­te uli­ke ting.

– En­hver re­dak­sjon er for­skjel­lig, og det er også et spørs­mål om hvor man pas­ser inn. Og mitt vik­tig­ste tips til stu­den­te­ne er: Ikke kom inn i re­dak­sjo­nen med en ned­la­ten­de hold­ning. De har gjort det­te len­ger enn deg. Og ikke vær redd for å job­be over­tid. Ja, du blir sli­ten. Ja, du blir redd. Men du dør ikke av det.

Ma­ria Vor­raa er prak­ti­kant fra jour­na­list­ut­dan­nin­gen ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Powered by Labrador CMS