Digitale dekodere med opptaksmuligheter gir seerne mulighet til å pause, for deretter å spole over reklamen. Foto: Martin Huseby Jensen
Digitale dekodere med opptaksmuligheter gir seerne mulighet til å pause, for deretter å spole over reklamen. Foto: Martin Huseby Jensen

Reklamefritt reklame-tv

Hva skjer når seerne plutselig begynner å spole forbi reklamen? Er det bare et fremtidsscenario? Følg med på Journalisten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er fire år si­den dis­ku­sjo­nen hand­let om flyt-TV og selv­valgt TV-hver­dag un­der Nor­dis­ke Mediedager i Ber­gen. Si­den den gang har an­tall PVR (di­gi­ta­le opp­ta­ke­re) økt ra­di­kalt.

Iføl­ge TNS Gal­lup har hver fjer­de hus­stand en PVR i stua. Hvor­dan på­vir­ker det må­ten vi ser på TV? Og gjør det at vi spo­ler for­bi re­kla­men på TV?

– Jeg spo­ler selv­sagt ald­ri over re­kla­men på TVNorge, sier ka­na­lens sjef Ha­rald Strøm­me. Han har to PVR-bok­ser ful­le av se­ri­er og fil­mer han gjer­ne skul­le ha sett, men ikke får tid til.

Li­ten an­del

– Jeg spo­ler over re­kla­men, men ikke over våre egne re­kla­me­fil­mer, sier TV-an­svar­lig Geir Hjer­tøy i me­die­by­rå­et Mediacom. Hans jobb er å plas­se­re re­kla­me­fil­me­ne på rett sted til rett tid.

I før­s­te kvar­tal i år ble 2,8 pro­sent av all TV-se­ing sett i opp­tak, vi­ser tall fra TNS Gal­lup. TV-sjef  Chris­ti­an Thu­ne-Lar­sen er blant dem, men han sier at han ikke plei­er å spo­le over re­kla­men.

– Men når jeg spo­ler over re­kla­men er det på­fal­len­de hvor fo­ku­sert jeg er på sponsorvignettene som er et sik­kert tegn på at pro­gram­met star­ter igjen.

På top­pen av res­ten

Det er gått gan­ske lang tid si­den pro­blem­stil­lin­gen ble gjen­stand for de­batt i USA, hvor sa­tel­litt­ope­ra­tø­re­ne Dish og DirecTV opp­lev­de at sta­dig fle­re så TV i opp­tak, og at de spol­te over re­kla­men. Så hvor­dan på­vir­ker det tan­ke­gan­gen til kom­mer­si­elt TV, som tross alt le­ver av at se­er­ne får med seg an­non­se­ne?

– Det er vik­tig å hus­ke at opp­tak kom­mer på top­pen av all an­nen se­ing. Det går ikke på be­kost­ning av live-se­ing, som for øv­rig har økt kraf­tig de sis­te åre­ne. Forsk­ning fra USA vi­ser at så å si alle er opp­tatt av å sjek­ke hva som er på TV nå. Er det ikke noe å se, så går man vi­de­re og ser på opp­tak. 90 pro­sent av alle som set­ter seg ned, star­ter med li­ve­sen­din­ge­ne også de som har PVR. Så det evi­ge spørs­må­let er; hva er på TV?, sier Ha­rald Strøm­me 

TVNorge-sje­fen sit­ter i stil­re­ne lo­ka­ler i Ny­da­len i Oslo. Han tvi­ler på at vi vil opp­le­ve at halv­par­ten av lan­dets be­folk­ning ser på sen­din­ge­ne i opp­tak selv om de får PVR. Uan­sett, sier han, TVNorge og dens kon­kur­ren­ter får uan­sett be­talt for re­kla­me­vis­nin­ger i opp­tak den før­s­te uken et­ter at sen­din­ge­ne ble vist «di­rek­te». De som spo­ler over re­kla­men, er dess­uten ofte de sam­me som zap­per mel­lom ka­na­le­ne i re­kla­me­pau­se­ne.

– Det­te er de som al­le­re­de er minst mot­ta­ke­li­ge for re­kla­men, og nå har de fått enda en mu­lig­het til å vel­ge bort an­non­ser.

Før­s­te av fle­re steg

Av dem som har PVR-boks i stua, er det iføl­ge TNS nes­ten seks pro­sent av dem som så TV i opp­tak. Det er én pro­sent fle­re enn året før. Hos Get ser de at sta­dig fle­re av ka­bel­kun­de­ne får seg PVR-bok­ser. Og de mest avan­ser­te har sør­get for at de til og med har di­gi­tal­opp­ta­ker til «num­mer-to» TV.

Den­ne ut­vik­lin­gen vil bare vil øke, tror di­rek­tør for sam­funns­kon­takt hos Get, Øy­vind Hus­by.

– I til­legg til stor øk­ning i PVR bruk, ser vi nå også sterk vekst i bru­ken av filmleietjenesten vår. Mens kino had­de sitt la­ves­te be­søk i pås­ken, had­de vi det høy­es­te. Det er helt klart at sta­dig fle­re opp­da­ger det­te til­bu­det, sier han. Mer enn halv­par­ten av hans egen TV-se­ing er i opp­tak. Og ja, også Hus­by spo­ler over re­kla­men.

– Men jeg stop­per når det er noe in­ter­es­sant. Så selv om jeg spo­ler, får jeg li­ke­vel med meg mye av inn­hol­det.

Fra vekst til stag­na­sjon

TV-an­svar­lig Chris­ti­an Thu­ne-Lar­sen for­tel­ler at selv om ut­vik­lin­gen har gått fra un­der én pro­sent i opp­tak i 2008 til 2,7 pro­sent i fjor, for­ven­ter han en vekst på et pro­sent­po­eng i år.

Han for­kla­rer at den to­ta­le se­in­gen øker som føl­ge av folks opp­taks­mu­lig­het. Thu­ne-Lar­sen be­kref­ter der­med Ha­rald Strøm­mes på­stand om at se­ing i opp­tak kom­mer i til­legg til den or­di­næ­re «di­rek­te» TV-se­in­gen.

– PVR gir TV-ka­na­le­ne mu­lig­he­ter til å nå ut til pub­li­kum på tids­punkt som pas­ser den en­kel­te TV-seer best.

«Det går jo på TV»

Nor­ge er fore­lø­pig et ferskt land i for­hold til å se TV i opp­tak. Hjer­tøy i Medicom tror at det uan­sett vekst vil være en gren­se for hvor man­ge som vil be­nyt­te seg av den­ne mu­lig­he­ten.

– Når vi ser på land som har hatt den­ne mu­lig­he­ten i fle­re år så stop­per det, det har en gren­se. Det blir ikke slik at alle kun vil se pro­gram­mer i opp­tak. Sports­sen­din­ger er det om­trent in­gen som ser i opp­tak. Di­rek­te-TV vil fort­satt sees di­rek­te, men se­ri­er og til dels fil­mer vil hel­ler bli sett i opp­tak.

Hjer­tøy er på bøl­ge­leng­de med Strøm­me her. For det hand­ler om in­ter­ak­ti­vi­te­ten til se­er­ne. De som blog­ger el­ler tvit­rer om det de ser, gjør det i re­kla­me­pau­se­ne.

– En av mine favoritttweets er han som tvit­rer at «nå går Armageddon på TVNorge. Ynd­lings­fil­men min. Jeg har den på DVD og sett den 13 gan­ger, men jeg må jo se den nå når den går på TV.» Det er en til­leggs­di­men­sjon å kun­ne se den på TV, tvit­re om det, skri­ve om det på Face­book el­ler chat­te om det. Den vir­tu­el­le sam­ta­len i so­sia­le me­di­er hand­ler i stor grad om TV, sier Strøm­me.

Det mo­der­ne leir­bå­let

TV­Nor­ges sjef me­ner at TV er det enes­te so­sia­le me­di­et. Han be­grun­ner på­stan­den med at vi de­ler våre er­fa­rin­ger være seg i so­fa­kro­ken el­ler på nye­re platt­for­mer.

– Det er det mo­der­ne leir­bå­let som vi set­ter oss ned ved om kvel­den og de­ler våre er­fa­rin­ger fra den da­gen. Både på Twitter og på Face­book er mye av ak­ti­vi­te­ten knyt­tet opp til det som skjer på TV. Det mis­ter du om ser det i opp­tak.

Strøm­me tror at sær­lig pro­gram­mer som har et kon­kur­ran­se­ele­ment vil være vik­ti­ge­re for pub­li­kum­met å se når det er satt opp på sen­de­skje­ma­et, slik at man er med på sam­ta­len om pro­gram­met et­ter­på. Det får de ikke til om pro­gram­met ses i opp­tak.

Og skul­le de se pro­gram­met i opp­tak, kan det være at de opp­le­ver som Hjer­tøy i Mediacom og glem­mer å spo­le over re­kla­men.

– Av og til tar jeg meg i at jeg ser i opp­tak og glem­mer at jeg fak­tisk kan spo­le for­bi.

Powered by Labrador CMS