Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Ny mediestøtte-forskrift på høring: Vil hindre uheldige tilpasninger

Foreslår flere endringer i kriteriene for tilskudd.

Publisert Sist oppdatert

Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag sendt på høring en ny og modernisert forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, den såkalte pressestøtten.

– Medievanene våre og mediemarkedet er i rask endring. I arbeidet med ny forskrift har vi derfor vært opptatt av å gjøre regelverket bedre tilpassa den digitale utviklinga, gjennom blant annet å foreslå endringer i vilkårene for å kvalifisere til støtte og i kriteriene for fordeling og beregning av tilskudd. Nå sender vi dette på høring og ønsker å få innspill, forteller kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Hovedendringene i forslaget til ny forskrift er knyttet til vilkårene for hvilke medier som kan motta tilskudd og til modellen for fordeling av tilskudd mellom støtteberettigede medier, oppsummerer departementet.

Departementet foreslår i tillegg presiseringer i forskriften for å tydeliggjøre kravene til innholdet i mediene som kan motta tilskudd.

– Endringene vi foreslår bidrar til å sikre tre formål: at ordninga treffer mediene som har et reelt støttebehov, at den bidrar til å hindre uheldige tilpasninger til regelverket, samt en viss omfordeling i favør av de minste mediene, sier Trettebergstuen.

I høringsnotatet finnes blant annet følgende forslag:

  • Presisering om at mediene må drive løpende journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.
  • Eget breddekrav for nasjonale nisjemedier som inneholder et bredt tilbud av nyhets- og aktualitetsstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv til allmennheten. Dette forskriftsfester gjeldende forvaltningspraksis.
  • Eksplisitt krav om at nyhets- og aktualitetsmediet er redaksjonelt selvstendig.
  • Krav til antall egenproduserte saker erstatter utgaver som vilkår for å kunne få tilskudd, mens abonnementstall erstatter opplag. Abonnementstallet utgjør beregnet antall aktive, betalte abonnement og løssalg i året før tilskuddsåret.
  • Ordningen med å inkludere gratis abonnement og frieksemplarer i beregningen avvikles, og terskelverdiene knyttet til abonnementstall, både for å kvalifisere til tilskudd og for fordeling av tilskudd, justeres i tråd med denne endringen.
  • Produksjonstilskuddsordningen utvides til å inkludere nyhets- og aktualitetsmedier med minst 450 i abonnementstall og som utgis i en kommune uten avisutgivelse med færre enn 5 000 innbyggere og med sentralitet 5 eller 6 etter SSBs inndeling.
  • Det innføres en øvre grense for nummertomedier på 50.000 i abonnementstall.
  • Det innføres et inntektstak på 300 millioner kroner årlig, eksklusive tilskudd. Et medieselskap som har driftsinntekter mellom 225 og 300 millioner kroner får en avkortning av tilskuddet basert på en trappetrinnsmodell.

Fristen for høringsrunden er satt til 8. juli.

Powered by Labrador CMS