Tone Jensen er journalist i Nordlys og dekker valgkampen i Tromsø. Her er statsminister Jens Stoltenberg i byen. Stoltenberg takker for sist og rister hånd med Tone Jensen. Foto: Lars Åke Andersen
Tone Jensen er journalist i Nordlys og dekker valgkampen i Tromsø. Her er statsminister Jens Stoltenberg i byen. Stoltenberg takker for sist og rister hånd med Tone Jensen. Foto: Lars Åke Andersen

På stemmejakt i Tromsø

TROMSØ (Jour­na­lis­ten): Hen­ger partitradisjonen igjen i Trom­sø­avi­se­ne? Midt i den kor­te valg­kam­pen tok vi tu­ren for å sjek­ke.

– Hei hei! Jens he­ter jeg, hil­ser stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg og stre­ner bort til jour­na­lis­te­ne uten­for Kongs­bak­ken vi­de­re­gå­en­de sko­le i Trom­sø. – Deg kjen­ner jeg jo fra før, sier han til Nord­lys-fo­to­graf Tor­grim Rath Ol­sen. NRK er der med ra­dio og TV og TV 2 er der. Nord­lys er na­tur­lig nok på plass, og det er selv­føl­ge­lig iTromsø også. Nord­lys-jour­na­list Tone Jen­sen står på si­de­lin­jen og ser på eterjournalistene.

– Jeg får det jeg vil ha, sier hun og vi­ser til at eter­me­die­ne har dår­li­ge­re tid enn avis­jour­na­lis­te­ne. Dess­uten er det pres­se­kon­fe­ran­se se­ne­re, der hå­per hun å få svar på spørs­må­le­ne sine.

Like ved står iTromøs jour­na­list Chris­ter Pe­der­sen. Han kon­sta­te­rer at NRK føl­ger opp sa­ken hans fra tid­li­ge­re på da­gen. Det er en spe­si­ell opp­le­vel­se som jour­na­list for Pe­der­sen.

– Jeg må pas­se på hat­te­ne jeg har på meg i dag, sier han. – Dat­te­ren min var en av de over­le­ven­de fra Utøya.

Da­gen før stats­mi­nis­te­ren kom­mer til Trom­sø, mø­ter Jour­na­lis­ten Høyres ord­fø­rer­kan­di­dat Jens Jo­han Hjort og Arbeiderpartiets by­råds­le­der­kan­di­dat Mag­nar An­dre­as Nils­sen. Før tra­ge­di­en 22. juli lå det an til skif­te i kom­mu­ne­le­del­sen. Høy­re had­de en opp­slut­ning på 36,2 pro­sent, når vi kom­mer til Trom­sø er opp­slut­nin­gen falt til 25,5 pro­sent. Det er nes­ten dødt løp mel­lom det rød­grøn­ne og det bor­ger­li­ge al­ter­na­ti­vet. Og det skjer sam­ti­dig som Trom­sø for før­s­te gang skal vel­ge by­re­gje­ring.

For­skjel­ler

Nord­lys har tra­di­sjon som ar­bei­der­avi­sen, mens iTromsø ble grunn­lagt av Venst­re og om­ta­les som den bor­ger­li­ge avi­sen. På­vir­kes de av den­ne his­to­rik­ken i valg­kam­pen?

Nei, sva­rer de to po­li­ti­ker­ne. De me­ner den til­knyt­nin­gen er noe som hø­rer his­to­rie­bø­ke­ne til. For Hjort og Nilssens de­fi­ni­sjon av for­skjel­len på jour­na­li­stik­ken i de to avi­se­ne er at den ene dek­ker re­gio­nen og den and­re byen. Der­for, me­ner de to, er det ofte let­te­re å få på sa­ke­ne i by­avi­sen iTromsø enn i Nord­lys.

– På de sa­ke­ne vi har hatt, sy­nes jeg vi får re­la­tivt lik re­spons fra avi­se­ne, sier Hjort som ikke ser sær­lig for­skjell på opp­sla­ge­ne i de to kon­kur­ren­te­ne. I hvert fall om man ser bort fra kom­men­tar­jour­na­lis­tik­ken. Der blir po­li­tis­ke hold­nin­ger ty­de­li­ge­re.

Men så har Hjort også opp­levd at han har fått dra­hjelp fra Nord­lys.

– Jeg ble i star­ten av valg­kam­pen kon­tak­tet av Odd­var Ny­gaard. Vi had­de et ar­tig in­ter­vju hvor jeg end­te med å syn­ge for iPad-platt­for­men de­res. Det før­te til at jeg fikk mer me­die­opp­merk­som­het enn jeg tid­li­ge­re har fått og som jeg nep­pe vil få igjen. Sånn sett var det Nord­lys som gjor­de at kan­di­da­tu­ret mitt ble vel­dig godt kjent.

Det var først da iTromsø kon­fron­ter­te Halv­dan Si­vert­sen med at Hjorth had­de la­get en ver­sjon av san­gen hans, at riks­me­di­ene kas­tet seg på sa­ken.

Sam­me sak

Hva med Ar­bei­der­par­ti­et? Får de dra­hjelp fra ar­bei­der­avi­sa Nord­lys?

– Nei, det må jeg si med en gang, dra­hjelp fra Nord­lys fore­kom­mer ikke len­ger. Noe vi hel­ler ikke for­ven­ter. Det er kan­skje dem som sier det når det er sa­ker de ikke li­ker, men vi kom­mer nok ikke enk­le­re på der. Fak­tisk kom­mer vi enk­le­re på i iTromsø enn i Nord­lys.

Da­gen et­ter et møte kan Mag­nar Nils­sen ofte se for­skjel­ler på de to avi­se­ne. Av og til er det stør­rel­sen og pri­ori­te­rin­gen på opp­sla­get. Og så hen­der det at han sit­ter da­gen et­ter et møte med spørs­må­let om jour­na­lis­te­ne vir­ke­lig var på sam­me sted.

– Det har ikke skjedd nå i valg­kam­pen, men av og til må jeg stil­le meg selv det spørs­må­let, sier han.

Tone Jen­sen trek­ker en pa­ral­lell fra Nilssens spørs­mål til fot­ball­re­fe­ra­ter. De vil all­tid være vink­let et­ter opp­fat­nin­gen til la­ge­nes lo­kal­avi­ser. Samtidig for­kla­rer hun at si­tua­sjo­nen med fle­re platt­for­mer også spil­ler inn.

– Jeg tror det er slik at folk har for­vent­nin­ger om hva man skal få ut av et møte. Sva­rer ikke sa­ken til for­vent­nin­ge­ne, blir man kan­skje skuf­fet. Så er det også slik at vi jour­na­lis­ter, i hvert fall når man job­ber for en pa­pir­ut­ga­ve, må ten­ke et skritt vi­de­re på hva som skal på trykk. Kom­mer det noe på nett med en gang, så må vi fin­ne en ny vink­ling til pa­pir­ut­ga­ven. Da kan det være at man gri­per fatt i et ele­ment som ut­vik­les vi­de­re, sier hun når vi mø­ter hen­ne noen ti­mer før Stol­ten­berg kom­mer til byen.

Let­te­re til­gang

– Det er jo et sunn­hets­tegn at vi kla­rer å ha for­skjel­li­ge vink­lin­ger. Det er vik­tig når man har to avi­ser i sam­me by at det ikke er sam­me sak på trykk hos beg­ge. De bur­de jo være kjem­pe­for­nøyd med at det fak­tisk er slik, sier jour­na­list In­ger Præst­eng Thu­en fra by­avi­sen iTromsø.

Hun støt­ter Nilssens på­stand om at det er let­te­re å kom­me på trykk i hen­nes avis enn hos kon­kur­ren­ten. Mens Nord­lys har fire fas­te i valg­re­dak­sjo­nen og et par til­knyt­tet, er det in­gen som bare job­ber med po­li­tikk hos iTromsø.

– Vi tar inn­spill fra po­li­ti­ker­ne di­rek­te. Det er vel­dig lett å kom­me på trykk hos oss, så len­ge sa­ken er god nok. Sær­lig om det er tem­pe­ra­tur i den. Jeg an­tar de også ten­ker på le­der­ne. Det er nok sær­lig høy­re­si­den som re­age­rer ne­ga­tivt på dem. Spe­si­elt Frp, en stor­tings­po­li­ti­ker som er her­fra har vært vel­dig snurt. Vi får jo høre at vi skul­le være den bor­ger­li­ge avi­sen og at vi skul­le være al­ter­na­ti­vet, for­tel­ler hun og un­der­stre­ker at hun uan­sett opp­le­ver at le­der­ne til re­dak­tør Jørn-Chris­ti­an Skog­lund spar­ker i alle ret­nin­ger.

Til­fel­dig­vis stø­ter Jour­na­lis­ten på Frps Øy­vind Kors­berg uten­for råd­hu­set. Der blir han in­ter­vju­et av Nord­lys om sitt for­slag om å etab­le­re tre­ner- og dommerfag som valg­fag i ung­doms­sko­len. Nord­lys tok tak i sa­ken da inn­spil­let kom, til iTromsø kom det ald­ri.

Slak­tet på le­der­plass

Det var Kors­berg som kla­get et­ter at en le­der­ar­tik­kel hos iTromsø slak­tet de­res for­slag om å fly eld­re til Sy­den og kal­te det valg­flesk.

– Hvor­dan kla­rer de å kal­le det valg­flesk når vi har gjen­nom­ført det­te tid­li­ge­re?

Han har selv sit­tet i kom­mu­ne­sty­ret i Trom­sø, og som de and­re me­ner han at det ikke er noen for­skjell på den po­li­tis­ke dek­nin­gen til de to avi­se­ne, bort­sett fra at han me­ner at jour­na­li­stik­ken nok er bed­re i Nord­lys.

– Jeg opp­le­ver Nord­lys som mer sak­lig, og så sy­nes jeg iTromsø har mis­tet mye av kva­li­te­ten de sis­te ti åre­ne. Det blir for uny­an­sert jour­na­li­stikk, og de lar ikke alle par­ter kom­me til orde. Jeg opp­le­ver at jour­na­li­stik­ken til iTromsø blir enk­le­re og enk­le­re, sier han og suk­ker.

Den på­stan­den er ikke Thu­en enig i. Visst er det blitt let­te­re å kom­me på trykk, men det in­ne­bæ­rer ikke at and­re kil­der unn­gås.

– Vi for­sø­ker jo all­tid å gå et­ter tem­pe­ra­tur og kon­flikt i sa­ke­ne, og der­for kan det jo hen­de sa­ken ikke blir slik Kors­berg kan­skje tror på for­hånd.

Kom­mer i avi­sen

Til­ba­ke i gym­sa­len litt se­ne­re på da­gen får stats­mi­nis­te­ren nær­mest tram­pe­klapp av de 400 ele­ve­ne som har møtt opp for å høre på ham. Stol­ten­berg for­tel­ler hvor mye godt han har hørt om sko­len, og at der­som stu­den­te­ne er flin­ke, kan det være at også de blir stats­sek­re­tæ­rer som tid­li­ge­re Nord­lys-re­dak­tør Hans Kris­ti­an Amund­sen.

– Han har også gått her. Så han er gan­ske gam­mel. He-he. Alt­så, han ser nok eld­re ut enn han er, sier Stol­ten­berg til stu­dent­enes sto­re be­geist­ring.

Bak ham knat­rer det fra fo­to­ap­pa­ra­te­ne. Stol­ten­berg stan­ser opp og snur seg mot fo­to­graf Ro­nald Jo­han­sen fra iTromsø og vin­ker.

– Nå kom­mer jeg i avi­sen. Det er en stor opp­le­vel­se … for meg alt­så, sier Stol­ten­berg og hum­rer.

Jo­han­sen er ikke så sik­ker på om det var noe sær­lig spe­si­elt bil­de når vi stil­ler ham spørs­må­let litt se­ne­re.

I skyg­gen av Jens

Ti­men i gym­sa­len er omme og stats­mi­nis­te­ren spi­ser lunsj med by­ens ord­fø­rer og par­ti­ets to topp­kan­di­da­ter i Trom­sø. I eta­sjen un­der ven­ter me­di­ene på at det skal hol­des pres­se­kon­fe­ran­se. I mel­lom­ti­den drik­kes det kaf­fe. Hvor­dan mik­ro­fo­ne­ne skal plas­se­res drøf­tes, og det småkrangles litt om at jour­na­lis­te­ne bør hol­de seg i bak­grun­nen slik at de ikke tråk­ker inn i mo­ti­vet til kon­kur­ren­ten.

Så langt har det ikke hand­let stort om Mag­nar An­dre­as Nils­sen el­ler ord­fø­rer­kan­di­dat Kris­tin Røy­mo. Stol­ten­berg har fått mes­te­par­ten av opp­merk­som­he­ten, men er det slik det vil være i nes­te dags avis?

– Det er van­ske­lig å si. Tromsøpolitikerne er blitt flin­ke til å hen­te inn riks­po­li­ti­ke­re for så å få det til å skin­ne på dem selv. Da jeg in­ter­vju­et Stol­ten­berg på vei­en hit, vred han sva­re­ne sine over på Mag­nar og Kris­tins for­tref­fe­lig­het som le­de­re. Og jeg spur­te ham ald­ri om det, for­tel­ler Chris­ter Pe­der­sen.

– Han kla­rer å få fo­kus over på de lo­ka­le po­li­ti­ker­ne, men i dag var det jo rockestjernetendenser, sky­ter Tone Jen­sen inn.

Bil­ly-hyl­ler

Ma­ten er spist og po­li­ti­ker­ne kom­mer ned til pres­sen. Det er nå Stol­ten­bergs be­søk får mind­re trykk.

– Ikea har be­stemt at de vil etab­le­re et va­re­hus i Trom­sø, sier ord­fø­rer Arild Haus­berg. De lo­ka­le jour­na­lis­te­ne kas­ter seg om. Re­dak­sjo­ne­ne opp­da­te­res og ar­tik­ler pub­li­se­res på nett.

Nes­te dag er det Ikea som fyl­ler for­si­de­ne til de to avi­se­ne. Nord­lys har satt av seks si­der til ny­he­ten. I til­legg har de brukt én side på Stol­ten­bergs be­søk. Dess­uten har sjef­re­dak­tør An­ders Op­dahl skre­vet kom­men­tar om Ikea-sa­ken.

Hos kon­kur­ren­ten er det litt mer be­skje­den dek­ning, tre si­der om Ikea og to om Stol­ten­bergs møte med sko­le­ung­dom­me­ne, men in­gen me­nings­ut­veks­ling om ord­fø­re­rens mø­bel­etab­le­ring.

Helst to avi­ser

I man­ge år er det blitt spe­ku­lert om de to avi­se­ne i Trom­sø vil bli slått sam­men slik som i Bodø. Det fryk­ter Nils­sen.

– Har du bare ei avis, må du bare tak­ke og buk­ke og si sånn blir det, når sa­ken kom­mer på trykk. Even­tu­elt for­sø­ke å ret­te opp gjen­nom le­ser­brev, mens med to avi­ser er det fle­re mu­lig­he­ter til å kor­ri­ge­re der­som opp­sla­get er feil.

Høyres ord­fø­rer­kan­di­dat Hjort er enig i at avi­se­ne er vik­ti­ge, selv om han ser at det yng­ste seg­men­tet ikke le­ser avi­ser. For å nå dem, må man på nett.

– Men ennå er det en stor meng­de som ikke er der og som le­ser avi­ser. Så jeg tror avi­se­ne er vik­ti­ge. Når vel­ger­ne til syvende og sist skal gjø­re seg opp en me­ning, er det vik­tig hva de har fått med seg der.

Powered by Labrador CMS